Správcovia cností žalujú ľudstvo!

Správcovia cností žalujú ľudstvo!

Žijeme v oveľa zázračnejšom stvorení, než si myslíme. Žijeme vo stvorení až rozprávkovo zázračnom. Naši predkovia mali vedomosť o jeho prapôvodnej zázračnosti. Ako posolstvo pre ďalšie generácie ju vkladali do mytológií, bájí, povestí a rozprávok. Postupným rozvojom rozumovej racionality sa však toto zázračné poznanie strácalo a stratilo sa až do takej miery, že my v súčasnosti považujeme všetky postavy dávnych mytológií, bájí a rozprávok za výmysel.

Začína však nová doba, v ktorej pod tlakom Božieho Svetla začína kolísať a rúcať sa pýcha rozumu, ktorá ľuďom zastiera výhľad na prapôvodnú krásu a až rozprávkovú zázračnosť stvorenia. Za rachotu rúcajúcich sa múrov všetkého, čo dosiahla a vybudovala ľudská rozumová pýcha, začína byť čoraz jasnejšia skutočná pravda bytia, ktorá vždy bola a vždy zostane iba pravdou srdca, ducha, citu, svedomia a intuície. Aktivujme preto aj teraz svoj cit a svoju intuíciu, a zoznámme sa s existenciou správcov cností, ktorí žalujú ľudstvo.

V našom stvorení jestvuje vedomý osobný život aj tam, kde by sme ho nečakali. Tak je to aj v prípade cností, ktoré ľudia vo všeobecnosti považujú len za určité pojmy a určité kvality ľudskej osobnosti.

Cnosti však žijú! Sú zosobnené! Znamená to, že každá cnosť je reálnou živou bytosťou. Bytosťou, stelesňujúcou a zosobňujúcou konkrétnu cnosť. Naši predkovia mali túto znalosť a aby sme to my dnes pochopili, uveďme si ukážkový príklad z dávnej minulosti.

V starovekom Grécku bola Pallas Aténa bohyňou múdrosti. Alebo inak vyjadrené, bola správkyňou cnosti múdrosti. Bola živým zosobnením cnosti múdrosti, ktorú boli starovekí Gréci schopní vnímať.

A túto živú cnosť, toto živé zosobnenie konkrétnej cnosti v podobe reálnej bytosti, nazvali bohyňou. Bohyňou Pallas Aténou. Bohyňou ju nazvali preto, lebo pre nich v tej dobe predstavovala to najvyššie a najvznešenejšie, čo boli schopní vnímať. V skutočnosti však nejde o žiadnych „bohov“ a „bohyne“, ale o bytosti, ktoré sú živým zosobnením konkrétnych cností. A pretože cnosti sú niečo, čo je krásne, vznešené a ušľachtilé, je samozrejmé, že bytosti, zosobňujúce cnosti sú mimoriadne krásne a vznešené. A práve pre ich nadpozemskú krásu boli starovekými Grékmi nazvané „bohmi.“

Vieme, že v dávnom Grécku existovalo mnoho filozofických škôl, ktoré sa zaoberali základnými otázkami bytia a hľadaním múdrosti. A práve skrze vážne vnútorné hľadanie pravej múdrosti došlo k reálnemu spojeniu s cnosťou múdrosti. Práve preto, že múdrosť gréckej filozofie bola inšpirovaná priamo správkyňou cnosti múdrosti, dosiahla grécka filozofia tých výšok, akých dosiahla.

A teraz, keď sme sa oboznámili s tým, ako to funguje, sa vráťme opäť do súčasnosti, pretože tieto veci nikdy neprestali fungovať a fungujú aj dnes. A funguje to tak, že každý človek, ktorý intenzívne túži po niečom svetlom a ušľachtilom, po nejakej cnosti, každý takýto človek okamžite nachádza vnútorné spojenie so správkyňou, alebo správcom danej cnosti. Svojou túžbou dospeje k vzájomnému spojeniu a po vlákne tohto spojenia začne k nemu okamžite prichádzať svetlá sila, ktorá ho posilňuje v jeho prebudenej intenzívnej túžbe po niečom svetlom, čistom a ušľachtilom. Človek tak dostáva silu a pomoc k tomu, aby sa v ňom jeho čistá túžba čoraz viacej rozvíjala, čoraz viacej silnela, až napokon, aby sa v človeku, v jeho duši a v jeho osobnosti rozhorela ako jasné svetlo. Tak sa človek stáva cnostným a dosahuje cností.

Ľudia musia vedieť, že ak usilujú o veci čisté a svetlé, okamžite sa s nimi spájajú správcovia daných cností a všemožne im pomáhajú, posilňujú ich a inšpirujú ich k tomu, aby nakoniec týchto cnosti dosiahli.

Treba však zdôrazniť, že spojenie so správcami cností nemožno dosiahnuť nejakou letmou myšlienkou. Musí to byť hlboká vnútorná túžba, ktorá nie je len niečím ojedinelým, ale je trvalá a opravdivá

Do akej miery trvalé a do akej miery opravdivé by to malo byť, môžu ľudia ľahko poznať podľa svojich materiálnych túžob a prianí. Podľa toho, ako napríklad túžia po novom chytrom telefóne, po atraktívnej dovolenke, po peknom aute a po mnohých iných materiálnych veciach. Túžia po nich vážne, dlhodobo a trvalo, až z nich napokon niektoré aj reálne získajú.

A teraz pozor! Keby sme prejavili rovnakú intenzitu, rovnakú vážnosť, rovnakú trvalosť a rovnakú snahu o dosiahnutie nejakej cnosti, presne tak, ako to robíme pri veciach materiálnych, dosiahli by sme ju a stali by sme sa cnostnými. Správcovia cností iba na to čakajú! Čakajú na opravdivú, vážnu a trvalú snahu ľudí po dosiahnutí cností, aby im na základe nej mohli začať intenzívne a všemožne pomáhať k tomu, aby zvolenú cnosť nakoniec nadobudli.

Žiaľ, ľudia si vybrali cestu dosahovania materiálnych hodnôt a nie cestu dosahovania hodnôt večných. Nie cestu rozvíjania a nadobúdania cností, ktoré sa stanú trvalým duchovným pokladom duše a duša si ich zoberie so sebou i na druhý svet. Ľudia sa pachtia po materiálnych hodnotách, z ktorých si však ani jednu jedinú nezoberú so sebou na druhý svet. Preto tam vlastnou vinou odchádzajú chudobní, ako poslední žobráci. Lebo skutočné a pravé bohatstvo spočíva len v cnostiach, ktoré sme nadobudli. Ale pretože ich nechceme, nenadobúdame a neusilujeme sa o ne, zostávame duchovne nesmierne chudobní. A všetci správcovia a správkyne cností sa stávajú živou obžalobou ľudstva, ktoré nevyužíva ich potenciál, ich pomoc a ich silu, schopnú katapultovať osobnosť človeka do duchovných výšin. Blíži sa však doba, kedy sa budeme musieť vnútorne otvoriť všetkým požehnaniam, prichádzajúcom z Výšin, pretože v budúcnosti budú môcť na zemi i vo stvorení žiť a prežiť iba ľudia cnostní.

Cnosti je možné rozdeliť na ženské, mužské a univerzálne.

Medzi ženské cnosti patrí napríklad cudnosť, pôvab, plodnosť, materstvo a podobne. Medzi mužské cnosti patrí sila, neohrozenosť, obratnosť, pravé vodcovstvo a iné.

Medzi univerzálne cnosti patrí spravodlivosť, čestnosť, čistota, činorodosť, dobroprajnosť, mierumilovnosť, striedmosť, srdečnosť, pokora, láska k blížnym, láska k Bohu, múdrosť, starostlivosť, usilovnosť, nádej, priateľstvo, pravdivosť a iné.

Treba však zdôrazniť, že absolútne nijaká silná myšlienka a nijaké silné chcenie k dobrému, smerujúce k činu, nezostáva vo stvorení bez odozvy, opory, podpory a pomoci. Nijaký človek v tomto smere nezostáva nikdy osamotený. Ba dokonca je možné povedať, že za každým človekom v jeho dobrom chcení stoja všetky sily vesmíru a všemožne ho v ňom podporujú.

A celkom na záver ešte objasnenie toho, aká je súvislosť medzi správcami cností a jediným Bohom. Stvoriteľ je zdrojom a prameňom všetkých cností. V ňom sú obsiahnuté a z neho vychádzajú. Vychádzajú z neho jeho vyžarovaním.

A toto vyžarovanie, klesajúce nadol, sa postupne v jednotlivých úrovniach stvorenia ochladzuje a rozvetvuje. Vznikajú z neho vysoké bytosti, zahŕňajúce v sebe vysoké cnosti. Úplne prvou takouto bytosťou je napríklad Kráľovná Nebies, ktorá je zosobnením ženstva a zosobnením všetkých ženských cností. Vyžarovanie Kráľovnej Nebies prúdi nadol, kde sa postupne vetví na jednotlivé časti, zosobnené konkrétnymi živými bytosťami. A takýmto spôsobom to prúdi až celkom nadol, k správkyniam a správcom cností, nachádzajúcom sa v blízkosti pozemských ľud.

Obrazne si to môžeme predstaviť ako strom, obrátený smerom nadol. Kmeň je Stvoriteľ, obsahujúci v sebe úplne všetko. Hlavné a najhrubšie konáre sú najvyššie bytosti, ktoré zosobňujú súhrn najzákladnejších cností. A z týchto hrubých konárov vyrastajú tenšie konáre, z nich ešte tenšie a z nich úplne najtenšie. V každej úrovni obrovského stvorenia sa základné cnosti čoraz viacej rozvetvujú, až do úplne najmenších konárikov jednotlivých správcov a správkyň cností, stojacich v blízkosti ľudí. Prostredníctvom nich môže nájsť každý človek na zemi i každá ľudská duša v blízkosti zeme oporu a pomoc pre všetko čisté a svetlé, čo chce dosiahnuť, a o čo sa usiluje. Iba to musí byť naozaj svetlé a naozaj čisté, pretože nič nečisté a nízke nemôže nájsť nijaké spojenie so strážcami cností, a teda ani nijakú podporu.

Všetky tieto skutočnosti sú obrovskou obžalobou pozemských ľudí, pretože keby chceli, keby len trochu viac chceli, mohli byť už dávno svetlí, čistí a cnostní. A práve preto, že takí nie sú a stále nechcú byť, prichádza veľká očista zeme a nehodného pozemského ľudstva.

Zdroj

Zdieľať článok

Správy 19.08.2023

Správy 19.08.2023

Cítim sa ako v zóne súmraku.

Rusko práve verejne obvinilo aktérov Deep State a Big Pharma z výroby pandémie Covid, ktorá má ovládnuť svet. Dokonca uviedli Obamu, Clintona, Bidena a Sorosa ako hlavných “ideológov”, ktorí stoja za týmto sprisahaním.

Ide o najväčší príbeh v dejinách ľudstva, ktorý však akosi zostáva zväčša nepovšimnutý.

Ak ruská armáda klame o tom, že USA vyrába biologickú krízu a vypúšťajú C19, prečo to USA nepoprú?

Ak sú tieto obvinenia nepravdivé, prečo sa vláda USA nezaujíma o to, kto vypustil C19? Prečo zatajili pôvod spôsobený ľudským faktorom?

Prečo Fauci a Collins cenzurovali špičkových vedcov a novinárov, ktorí poukazovali na dôkazy o tom, že ho nesporne vytvoril človek?

Prečo MSM a Big Tech klamali a tvrdili, že na Ukrajine vôbec neboli žiadne biolaby?

Prečo Zelenskyj nariadil AFU spáliť všetky ukrajinské štátne dokumenty spojené s biolabom spoločnosti Metabiota Huntera Bidena?

Prečo Bidenov režim zakázal RT a ruské médiá?

Prečo Deep State najviac spanikárili, keď sa niekto priblížil k odhaleniu Bidenových obchodných vzťahov na Ukrajine?

Prečo sú stovky miliárd z našich daní na Ukrajine?

Všetky odpovede vedú k jednému záveru:

aktéri Deep State vytvorili a vypustili C19, aby Trumpovi ukradli voľby v roku 2020 a zaviedli globálny zdravotnícky policajný štát, pričom obohacujú svojich manipulátorov z Big Pharma a využívajú im podriadené MSM na vymývanie mozgov masám, aby to akceptovali, a využívajú im podriadené aktíva Big Tech na cenzúru pravdy, aby sa nedostala von.

Zabili pritom milióny ľudí na celom svete, Rusko je teraz za to na USA nahnevané a ľudstvo teraz balansuje na pokraji tretej svetovej vojny v plnom rozsahu.

Je to najzlovestnejší zločin, aký bol kedy spáchaný, a svet chce spravodlivosť pre C19. Zdá sa, že Západ je jediný, kto nemá záujem o spravodlivosť pre C19, pretože je hlavným príjemcom a zodpovedným za ňu.

RT o obvineniach z používania biologických zbraní zo strany ruskej armády! Toto by malo byť v každej televízii na celom svete. Rusko chce spravodlivosť za vytvorenie a vypustenie SARS-CoV-2, zatiaľ čo Západ pôvod utajoval a cenzuroval vedcov a novinárov.

Ruský náčelník oddelenia jadrovej, chemickej a biologickej ochrany generálporučík Igor Kirillov dnes v relácii Zvezda: “Oni (USA) majú politiku globálnej biologickej kontroly. Pochopili, že vytváraním umelých biologických kríz môžu vládnuť svetu.”

Kirillov zdôrazňuje, ako sa americké veľké farmaceutické spoločnosti obohatili na vypustení SARS-CoV-2 a že škody spôsobené pandémiou sú “desiatky krát väčšie” ako následky 2. svetovej vojny. Zdôrazňuje tiež opakované úsilie Ruska predložiť OSN tisíce dokumentov, s ktorými USA opakovane odmietajú spolupracovať. Dá sa povedať, že veci okolo biologických laboratórií na Ukrajine sa vyhrocujú a dá sa povedať, že s Ruskom sme už vo vojne. Tretia svetová vojna je v plnom prúde.

⚠️🦠Upozornenie na biologické zbrane

Ruská arm. obviňuje USA z vypúšťania biologických zbraní s cieľom vytvoriť “krízové situácie” a tvrdí, že USA to plánujú urobiť znova. Rusko práve obvinilo vládnuce rodiny DNC a Big Pharma z vytvorenia kovidu na Ukrajine a jeho použitia na ovládnutie sveta.

“USA sa teda rovnako ako v roku 2019 začali pripravovať na novú pandémiu hľadaním mutácií vírusov. Nevylučujeme, že Spojené štáty využijú tzv. obranné technológie na útočné účely, ako aj na globálne riadenie vytváraním krízových situácií biologického charakteru.”

Od začiatku som sa snažil všetkým povedať, že Ukrajina je spätnou väzbou za výrobu a vypustenie SARS-CoV-2! Tretia svetová vojna sa už začala a Covid bol prvou “vystrelenou zbraňou”. zdroj

Nie je to len Rusko, kto obvinil USA z vytvárania biologických zbraní. Rusko A Čína požadujú spravodlivosť pre C19. USA medzitým zatajili pôvod vytvorený človekom, cenzurovali vedcov/novinárov, nesmierne na tom zarobili a prejavili NULOVÝ záujem o vyšetrenie, kto je za to zodpovedný.

Z logického hľadiska je odpoveď zrejmá. Tí, ktorí nemajú čo skrývať, nevyužívajú všetky páky vlády a súkromného sektora na zakrývanie pravdy.

Flashback do 24. marca 2022. Hovorca čínskej armády Wu Qian hovorí o amerických biologických laboratóriách na Ukrajine a ich ohavnej globálnej biologickej sieti. Sliepky sa vracajú domov.

Američania si už nemôžu dovoliť luxus pozerať sa na Rusko a Čínu zvysoka.

Vždy sme sa domnievali, že sme tí dobrí, pretože Rusko a Čína sú tvrdé diktatúry, ktoré cenzurujú a propagandisticky ovplyvňujú svoj ľud. Máte na mysli presne to, čo robíme my? Na akej morálnej výške sedíme?

A ak je pravda, že americkí aktéri z Deep State vytvorili SARS-CoV-2 (ako to v drvivej väčšine prípadov naznačujú dôkazy), potom by to z nás robilo tých najhorších zo zlých.

Vytvorenie a vypustenie biologickej zbrane v rámci sprisahania s cieľom ovládnuť svet prostredníctvom biologického medicínskeho policajného štátu, psychologická manipulácia planéty a zabitie vyše 7 miliónov ľudí v tomto procese… to je zďaleka väčšie zlo ako čokoľvek, čo urobili Rusko a Čína za posledných 50 rokov.

Sú Čína a Rusko zlé? Áno.
Ale sme my horší? V poslednom čase áno.

Takže ak fungujeme podľa logiky, že Rusko a Čína sú zlé, preto ich nemusíme počúvať; prečo by mal niekto počúvať nás?

Nehovorím, že podporujem Rusko a Čínu, hovorím, že naozaj nemôžeme obviňovať Putina a Xiho, že sa spojili proti vláde USA. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že oni chcú spravodlivosť pre C19 a vláda USA nie. zdroj

Sound of Freedom sa stal kasovou jednotkou. Bohatí muži na sever od Richmondu sa dostali na prvé miesto v iTunes. Zničili sme Bud Light a trans agendu. Trump bol 4-krát obžalovaný a verejnosť sa okolo neho zjednotila. Vyhrávame kultúrnu vojnu. Mlčiaca väčšina už nie je taká mlčiaca. zdroj

Povedzme, že by sa úlohy obrátili a Don Jr. by vlastnil biolaboratórium na Ukrajine a Rusko by obvinilo TRUMPA z vytvorenia biologických zbraní. Informovala by o tom MSM? Stále by tvrdili, že ide o “ruskú dezinformáciu”? Stavím sa, že svet by sa zastavil a boli by to nepretržité titulné správy. zdroj

Náš obrovský pokrok v kultúrno-informačnej vojne možno priamo pripísať Elonovi, ktorý zachránil Twitter.

-Najlepší film v Amerike je o elitných kruhoch obchodníkov s deťmi

-najlepšia pieseň v Amerike naráža na bohatých politikov na Epsteinovom ostrove

-Väčšina Američanov už nepodporuje financovanie Ukrajiny

-Všetky rasy a vierovyznania odmietli agendu trans a zneužívania detí

Nič z toho sa nestane, ak Elon nekúpi Twitter.

Elon obnovil slobodu prejavu, odstránil algoritmy wrongspeaku, potlačil rafinované vymývanie mozgov, obišiel MSM, a tým vyrovnal podmienky. Odvtedy mohla pravda prekvitať a verejnosť sa dozvedela o mnohom, čo bolo kedysi skryté. Bez toho, aby mocenské páky cenzurovali a znižovali dosah pravdovravcov, sa pravda mohla šíriť a našla odozvu v Amerike i vo svete.

Nielenže nám poskytol platformu, ale na celý tento obsah upozornil aj celosvetovo, a to tým, že komentoval a usmerňoval návštevnosť pravdivých občianskych novinárov. Slúžil ako najúčinnejšie laserové ukazovadlo na svete a červenou farbou nalil desiatky, ak nie stovky miliónov ľudí.

Toto hnutie za pravdu, ktoré berie svet útokom, nie je možné bez Elona. Takže pre tých, ktorí sa bláznivo domnievajú, že je nejakou nastrčenou figúrkou Deep State, ktorá cenzuruje a obmedzuje dosah, súčasné výsledky kultúrnej/informačnej vojny naznačujú, že sa mýlite.

Výsledky neklamú. zdroj

Deje sa to: Obete Covidu žalujú Fauciho za ” vypustenie ” vírusu. Obete COVID žalujú Fauciho. ČO?! video

RFK jr. potvrdzuje q búrka jazdec klesá.

RFK jr. je jedným z najvplyvnejších ľudí v Spojených štátoch a niekoľkokrát zažaloval vládu Spojených štátov a žaloval korporácie a manažérov a veľké farmaceutické spoločnosti a vyhral hlavné a väčšinu prípadov. Pomohol zaviesť nové zákony a pomohol vytvoriť legislatívu a všetka jeho práca je zdokumentovaná dôkazmi a vysokými právnikmi napojenými na dod. Doj. Vojenské velenie a velitelia, ktorí pracujú pred a v zákulisí vynášania pravdy a dokumentácie s ním spolupracujú.

teraz RFK jr. potvrdil roky kvapky, ktoré som zverejňoval, a niekoľko ďalších kanálov. Kvapky, ktoré som zverejnil roky pred jeho kampaňou za odhalenie, ktorá sa deje teraz, vychádzajú na svetlo.

Tu je niekoľko faktov a kvapiek, ktoré som zverejnil pred rokmi a niekoľkokrát. Teraz súčasný kandidujúci prezident Spojených štátov teraz potvrdil kvapky

projekt nového amerického storočia bol vytvorený hlbokým štátom (neocons) a dal vojenským hlbokým štátom právomoci na vytvorenie biologických zbraní, zameraných na etnické skupiny po celom svete
vlastenecký zákon dal právomoci na zrušenie častí ústavy
Patriot act má právomoci na sledovanie amerického ľudu
Patriot act poskytol armáde ochranu na vytváranie operácií deep state zo strany CIA. Pentagónom financovaný Fauci pri vytváraní zisku funkcie v [ durham] chapel hill &
Fort Detrick
kovidový vírus bol v roku 2014 za Obamu s Faucim presunutý do Wuhanu
na Ukrajine je niekoľko laboratórií na výrobu biologických zbraní, ktoré sú nelegálne kontrolované USA
CIA zvrhla 80 krajín, vlád a prezidentov
CIA zavraždila RFK
vojensko-priemyselný komplex pomáha riadiť CIA. A financuje ho spoločnosť Blackrock. Vanguard, State Street a oni vytvárajú všetky vojny
vojna na Ukrajine bola zámerne vytvorená s cieľom zvrhnúť Rusko
NATO porušilo všetky dohody s Ruskom a rozšírením NATO sa priblížilo k Rusku
útok na Irak bol lož ( potvrdili to už generáli a koloniálni predstavitelia)
útok usa antraxom na kongres bol [ ds] útok z ft. Detrick s cieľom prijať vlastenecký zákon.
minulý rok bola podpísaná mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou, ale mi6 CIA biden uk túto dohodu zatajila a zámerne zaútočila na Rusko
udalosť 201 bola plánovaná a CIA. Gates elity všetky zapojené do prevzatia kontroly nad svetom.

Už dávno som vám povedal, že príde RFK ml.
Musk prichádzal > a získa Twitter, ktorý by priniesol svetovú platformu pre kvapky. Teraz je tucker carlson číslo 1 na x (Twitter) a jeho rozhovor s RFK jr. dosiahol milióny ľudí na celom svete.

Uviedol som, že joe rogan, ktorý povedal, že nikdy neurobí rozhovor s Trumpom a nedá mu platformu na rozprávanie>>, všetko klamal a v zákulisí už Rogan plánoval urobiť rozhovor s Trumpom v roku 2024 a pretlačiť ho pred svoje celosvetové publikum…

Tieto rôzne divízie mocenských influencerov, ktoré sú menované, vrátane niekoľkých ďalších od candace owensovej, cez alexa jonesa, Jordana Petersona, Juana o savina, kaša patela, Rosannu Barrovú, Russella Branda až po stovky ďalších, ktorých politické názory sa nezhodujú a zdanlivo stoja proti sebe a často sa navzájom kritizujú, sú takmer všetci nevedomky vedení vojenskými psychologickými operáciami bielych klobúkov < aby ich viedli do práporov proti kabale táto operácia musela byť takto v hmle vojny, aby nepriateľský hlboký štát nemohol jednoducho zaútočiť na jeden jednotný front alebo prednú organizáciu, ktorá by hovorila za všetkých. táto dôležitá vojenská psychologická operácia bielych klobúkov bola založená na modernej vojne 4. 5. generácie, ktorá bola spojená s výsledkami teórie hier a pokročilými hodnoteniami superkvantových počítačov, ktoré trvali viac ako 28 rokov, aby sa zostavili a vytvorili vojenské mechaniky na dosiahnutie vojnovej hmly , teórie hier, nasledovania bieleho králika>>> operácie a útoky proti DARPA CIA. Spravodajské agentúry Cabal…. zdroj

POLICAJNÝ PUČ S CIEĽOM OVPLYVNIŤ VOĽBY

Dnes Hamran so svojimi kumpánmi hovorili dlho a nepovedali nič. Žiadnym spôsobom nevysvetlili prečo 6 týždňov pred voľbami bolo potrebné zaútočiť na bezpečnostné zložky, ktoré poukazovali na manipulácie vyšetrovaní na NAKA a ÚŠP, prečo sa tak neudialo pred 3 mesiacmi, alebo deň po voľbách.

Rád by som sa šéfa NAKA pána Daňka spýtal, či je pravda, že jeden z obvinených na jeho vlastný príkaz absolvoval pred 3 týždňami na KEÚ PPZ test na detektore lži k otázkam, ktoré sú podstatou jeho terajšieho obvinenia a nech verejnosti odpovie, aký výsledok testu konštatoval znalec.

Zároveň by páni v bielych golieroch mohli vysvetliť či súčasťou nátlaku na zadržanú osobu je aj vedomosť, že manželka obvineného je na rizikovom tehotenstve s termínom pôrodu na budúci týždeň.

Takto sa správajú mafiáni a nie policajní funkcionári. Na záver však zostáva tá najdôležitejšia otázka. Komu to všetko prospeje? Keď si spomeniete ako Matovič a Sulík posunuli termín volieb na september, aby policajti mohli zatýkať a prezidentka im vyhovela, je to jasné. Ide o pokus predĺžiť vládu chaosu a zlikvidovať opozíciu.
~ Matúš Šutaj Eštok, poslanec NR SR zdroj

7 dní v kocke: Malá policajná vzbura vyrástla. A dobehla prezidentku

Dag Daniš
05:43

V rubrike 7 dní v kocke Dag Daniš komentuje hlavné témy týždňa. Dnes o údere NAKA na policajnú inšpekciu, ktorá mala v najbližších týždňoch uzavrieť vyšetrovanie čurillovcov a navrhnúť obžalobu; o bezradnosti Čaputovej vlády, ktorú dobieha omyl so Šimkom; o tom, ako Ukrajinu pobúrili zakázané slová o NATO a nakoniec o sudkyni Záleskej, ktorá vôbec nepochopila, v čom je jej problém.

 1. Jakobíni v akcii

Keď partia okolo Hamrana, trestne stíhaných čurillovcov a Lipšica odstrelila ministra vnútra Šimka, komentovali sme to ako malý policajný puč. Vzburu. Lebo je zvrátené, aby vedenie polície vydieralo vládu a odstránilo ministra. Len preto, že mal námietky, keď trestne stíhaný vyšetrovateľ Ďurka nastupoval do vedenia inšpekcie.

O mesiac neskôr malá policajná vzbura vyrástla. NAKA oprášila dva roky staré prípady a udrela na policajnú inšpekciu, respektíve na jej bývalých vyšetrovateľov, na vedenie SIS, na NBÚ. Dnes je už zrejmé, že Šimko musel padnúť preto, lebo NAKA od apríla plánovala rozsiahle útoky proti iným štátnym úradom. S intenzitou, ktorej by nijaký svojprávny minister vnútra netlieskal.

Dôvod, prečo NAKA rozohrala vabank a krátko pred voľbami reštartovala vojnu v polícii, je celkom prostý. Policajná inšpekcia mala koncom augusta uzavrieť vyšetrovanie čurillovcov z NAKA. Tí sú stíhaní pre podozrenia z manipulácií výpovedí svedkov. Očakávalo sa podanie obžaloby. A súdny proces.

Kauza mohla zasiahnuť aj Lipšicovu špeciálnu prokuratúru, ktorá úzko spolupracovala s vyšetrovateľmi NAKA.

Vo vedení polície rástla nervozita. A začiali sa diať zvláštne veci. Trestne stíhaný vyšetrovateľ z Čurillovho tímu Ďurka nastúpil do vedenia inšpekcie, teda do úradu, ktorý pracuje na stíhaní čurillovcov. Krátko na to NAKA použila staršie prípady a dokumenty inšpekcie na odvetu. Udrela na bývalých vyšetrovateľov inšpekčného tímu Oblúk, ktorý stíhal čurillovcov. A popri tom aj na SIS, NBÚ, Gašpara či na expolicajta Stahla.

Policajný prezident Hamran sa pochválil, že vyšetrovatelia NAKA sa dostali k cennej nahrávke. Vraj dokazuje, ako inšpekcia, tajná služba, Žilinkova generálna prokuratúra a Fico pracujú na diskreditácii polície. Nahrávka zachytáva neformálny rozhovor expolicajtra Romana Stahla a svedka Petra Petrova, ktorý spolupracoval s NAKA.

Stahl sa pokúšal presvedčiť Petrova, aby otočil a vypovedal proti Lipšicovi, Matovičovi a Mikulcovi. Spomínal aj to, že o stíhanie by sa potom mohla postarať inšpekcia a Žilinkova prokuratúra. A že počul o existencii nejakého čierneho fondu so sumou so siedmimi nulami, do ktorého údajne prispel aj Robert Fico.

Obsah prepisov v podaní NAKA a Hamrana vyzerá bombasticky. Ako odhalené sprisahanie temných síl okolo Žilinku, inšpekcie, Fica…

O niečo menej bombasticky však pôsobia samotné prepisy nahrávky (ktoré polícia neuvádza, pracovala len s parafrázami). Zachytávajú rozhovor, kde Stahl kdesi na káve s Petrovom rozpráva, čo všetko počul. Teda čo sa hovorí. Slovom, klebety z úst expolicajta, ktoré treba overiť.

Ak by vyšetrovatelia NAKA silné reči Stahla preverili, všetko by bolo v poriadku. Takéto vážne podozrenia – sprisahanie generálnej prokuratúry, inšpekcie, Fica a miliónové čierne fondy – treba okamžite overiť. A ak sa preukáže, že majú reálny základ, musí nasledovať vyšetrovanie (vyšetrovanie, nie divadlo). A trestné stíhanie.

NAKA však nič z toho neurobila. Vyšetrovateľ len voľne – a pomerne kreatívne – prerozprával prepisy nahrávky. Čiže reči Stahla. Policajný prezident to bez akéhokoľvek preverovania zverejnil. A nasledovali razie namierené proti inšpekcii, SIS, NBÚ.

Navyše, svedok Peter Petrov tvrdí, že nahrávky vyšetrovateľ použil nezákonne. Išlo vraj o jeho osobné záznamy rozhovoru so Stahlom, nie o policajné odpočúvanie schválené súdom. Mal ich v mobile. Vyšetrovateľom ich odovzdal už dávnejšie a v inej trestnej veci.

Okrem toho svedok Petrov priznal aj ďalšiu dôležitú vec. Tvrdí, že k prípadu Ezechiel 7 (v rámci ktorého zadržali Gašpara a Stahla) vypovedal už v roku 2021. Na policajnej inšpekcii. Kauza je teda stará dva roky.

Ak ju vyšetrovatelia NAKA vytiahli z klobúka krátko predtým, ako mala inšpekcia uzavrieť vyšetrovanie čurillovcov (a krátko pred voľbami), tak to smrdí presne tým, čo sa im vyčíta.

👉Manipuláciami. odkaz zdroj

Tibor Gašpar v TA3!

ZATKNUTÝ riaditeľ SIS – Michal Aláč. 19:40, 18/08/2023‼️

📌Lipsic ide ovladut tajnu sluzbu

📌potom su uz vsade

📌Michal Alac je clenom Sme Rodina, moznym motivom je pomsta Borisovi Kollarovi za vcerajsie vyjadrenia o Lipsicovej mafii

zdroj

Prečo musí Hamran skončiť a ako to súvisí s právom na odpor.


V rubrike Hyde Park uverejňujeme komentáre verejne aktívnych osobností k aktuálnym témam. Dnes píše dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda o konfliktoch v polícii a o potrebe odvolať policajného prezidenta.Kto sa trochu rozumie trestnému právu, v posledných rokoch musí čoraz viac krútiť hlavou nad tým, ako na Slovensku prebiehajú niektoré, zväčša politicky exponované trestné konania, ako sa v rámci nich neustále opakujú tie isté nezákonnosti, ktoré majú často zásadný vplyv na dôveryhodnosť kľúčových dôkazov.
Zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní, ktorí takto postupujú, sa pritom skrývajú za frázy o potrebe očistenia právneho štátu, o rozviazaných rukách a boji proti korupcii. 

Iste, všetko sú to veľmi dôležité veci, ale rovnako dôležité, možno ešte dôležitejšie je aj to, aby tieto skutky boli preukázané zákonným spôsobom a spôsobom, ktorý je dostatočne dôveryhodný aj pre nezainteresovaného pozorovateľa (nezainteresovaného z toho hľadiska, že nenadŕža žiadnym politickým stranám ani prúdom). A to je v politicky exponovaných trestných konaniach na Slovensku v posledných rokoch najväčší problém. Často sa totiž vykonávajú spôsobom, ktorý sa doslova vysmieva profesionálnemu nestrannému výkonu.

Vrcholom boli podozrenia z manipulácií trestných konaní skupinou tzv. čurilovcov, ktoré vyplývali okrem iného priamo z nahrávok rozhovorov vyšetrovateľov NAKA, kde okrem iného sa spomína úvaha o podpálení auta vyšetrovateľke inšpekcie, ktorá mala tieto podozrenia preverovať. Tieto nahrávky a prepisy z nich sa dostali do verejného priestoru.

Keď sa obávame kdekoľvek a za akýchkoľvek okolností policajného štátu, hrozba fabrikácie dôkazov, manipulovania s trestnými konaniami je takým závažným prejavom nástupu policajného štátu, že týmto podozreniam (opäť pripomínam, vyplývajúcim z nahrávok, ktoré sme všetci mohli počuť) mala byť venovaná maximálna priorita. Nemali by byť zľahčované ani politikmi, ani vrcholnými predstaviteľmi Policajného zboru či Úradu špeciálnej prokuratúry. A, samozrejme, obvinení vyšetrovatelia mali byť až do uzavretia prípadu postavení mimo službu.  Ale to sa nestalo. A dnes sa stal pravý opak.

Od prezidenta Policajného zboru SR Štefana Hamrana sme sa dozvedeli, že nie títo obvinení vyšetrovatelia NAKA manipulovali trestné konania (žeby sa nám tie nahrávky len prisnili?), ale že naopak, proti nim bolo trestné konanie manipulované a že boli neprávom obviňovaní z manipulácií trestného konania. A že preto teraz obvinili tých, ktorí predtým obvinili z manipulácie vyšetrovateľov NAKA. 

Nuž, povedzme, že som mdlého rozumu, a preto by som bol schopný, napriek tomu, že som vnímal obsah nahrávok svedčiacich proti tzv. čurilovcom, túto historku pánovi Hamranovi zhltnúť. V tom prípade by som povedal tak ako vždy, v poriadku, nech sa to podrobne vyšetrí a rozhodne zákonným spôsobom. Nech sa vyšetrí činnosť tých, ktorých vyšetrovali tzv. čurilovci z NAKA, zároveň nech sa vyšetrí činnosť čurilovcov. A zároveň nech sa vyšetrí činnosť tých, ktorí vyšetrovali čurilovcov…

Lenže na to, aby takéto vyšetrovanie v súčasnej dobe dokázalo vyvolať presvedčenie aspoň značnej časti či už odbornej alebo laickej verejnosti o jeho objektivite, musel by policajný zbor fungovať pod vedením prezidenta, ktorý aspoň trochu pôsobí, že je nad vecou, že nie je osobne zainteresovaný do prípadov,  názorovo zaujatý.

Skrátka, že nie je človek, ktorý koná s tým, že má výsledok vnútorne sám pre seba daný dopredu. A takýmto človekom Štefan Hamran jednoznačne nie je, čo opäť dokázal na štvrtkovej tlačovej konferencii, pretože na nej pôsobil maximálne predpojato. V prvom rade na začiatku uviedol, že sa nebude vyjadrovať k tlačovým konferenciám politických strán k danej veci, aby zároveň v tej istej vete pokračoval hodnotením týchto tlačoviek/tlačovky (uviedol niečo v tom zmysle, že len šírili strach, emócie a vyhrážanie policajtom).

Celý článok tu

Ohádzať opozíciu trestnoprávnou špinou pár týždňov pred voľbami, len aby zakryli rozvrat a chaos na Slovensku je politická stratégia a nie rozviazané ruky polície. Nič sa nedeje náhodou a súčasné vyčíňanie Hamranovej NAKY s podporou Lipšicovej prokuratúry má jasne slúžiť otvoreniu cesty progresívcom k víťazstvu vo voľbách a tomuto sa my prizerať nebudeme! zdroj

Nerušte, tu sme pri štátnom prevrate
Udalosti posledných dní dokazujú, že bolo nerozumné zveriť riadenie štátu amatérom. Dnes, keď sa blížia septembrové voľby do NR SR, už vidíme, kam až môže zájsť arogancia moci.

Zdieľať článok

Správy 19.08.2023

Správy 16.08.2023

Na celej planéte sa odohráva veľká dráma a rôzne stupne pochopenia toho, čo sa deje, ako, prečo, pod koho kontrolou a kedy sa to skončí. Ako nám povedal tím Q, to, čo vidíme, je len zlomok celkového obrazu. Je to oveľa väčšie a dôležitejšie, než si myslíme.

Niektorí neveria, že sme cieľom genocídy. Myslím si, že činy hovoria samy za seba a šialenstvo pokračuje. Nech už sa na povrch vynorí akýkoľvek podvod, oni majú riešenie vymyslené. Testovanie? Aké testovanie?

Britskí vedci vyvíjajú vakcíny proti “chorobe X” v rámci príprav na potenciálnu novú pandémiu

V dnešnej dobe je takmer všetko podvod. Taká dráma.

Mnohí obyvatelia Melbourne hlásili, že včera v noci pocítili vibrácie zeme, krátko po tom, ako sa stali svedkami niečoho, čo vyzeralo ako kométa, ktorá sa rozžiarila na oblohe.

Nechcem sa hádať, ale nič nie je také, ako sa zdá. Čo sú všetky tie bizarné veci, ktoré vidíme na oblohe? Väčšinu času jednoducho nevieme, aký je skutočný stav vecí.

Ak vám to prvýkrát uniklo, Kanada, pravda je vonku. V rámci podvodu boli spáchané závažné zločiny a zodpovednosť je povinná. Hlavy budú padať. Nehorázne prenasledovanie pastorov a iných osôb za to, že naďalej uplatňujú svoje práva, venujú sa náboženským aktivitám atď. prebiehalo v Kanade pravdepodobne dlhšie ako v ktorejkoľvek inej krajine. Občianske a ľudské práva boli hrubo porušované do takej miery, že jeden pastor musel požiadať o azyl inde, aby ochránil seba a svoju rodinu. Ďalší bol viackrát uväznený. Práve v máji tohto roku 2023 boli zdravotnícki pracovníci prepustení z idiotskej politiky masiek. Bolo to nechutné a už dávno sa to malo stať. Kvôli poondiatej chrípke.

Očakáva sa, že prípady proti Ty Northcottovi Rodeovi a albertským pastorom sa rozpadnú, keďže súd rozhodol, že príkazy týkajúce sa verejného zdravia porušili práva vyplývajúce z Charty

To, čo robia kontrolóri, sa nikdy netýka našej bezpečnosti, dobrého zdravia alebo najlepších záujmov. Logika by nám hovorila, že ak už 70 rokov existujú lieky na rakovinu a oni ich potláčajú – rovnako ako to robili v prípade liečby Covidom – je to preto, že je to dobré pre nich a zlé pre nás. Chcú, aby sme zmizli.

Tá “kométa” na oblohe nad austrálskym Melbourne pri bližšom pohľade vyzerá, akoby ju niekto zostrelil. Presne také trosky sme videli na dovolenke jednej noci nad Veľkonočným ostrovom, ale boli neónovo zelené a dostatočne nízke na to, aby sme voľným okom videli, že ide o viacero kusov, ktoré sa ticho rútia oblohou. Dúfajme, že tento najnovší bol nepriateľský. Už to nie je “woo-woo”, je to realita a my sme žili vo vymyslenom, vysnívanom svete, ktorý si vymysleli kontrolóri.

LOL. Verili by ste tomu? Pôvodne obviňovali Rusov??? Dúfajme, že Rusom sa dostane uznania, keď sa odhalia všetky dobré veci.

Austrálska vesmírna agentúra potvrdila pravdepodobnú príčinu polnočného “meteoru” v Melbourne, ktorý oslnil obyvateľov celého mesta. Vesmírny odpad bol pravdepodobne súčasťou plánovanej ruskej rakety Sojuz-2, ktorá v pondelok večer odštartovala severne od Moskvy, uviedla agentúra @AusSpaceAgency
Hoci sa predtým predpokladalo, že ide o meteor letiaci nad austrálskym Melbourne, teraz austrálska vesmírna agentúra pochybuje, že ide o ruskú raketu.

Vlna, ktorá nám zakrýva oči, sa strihá, aby sme mohli vidieť náš svet taký, aký naozaj je, a baránky už nemlčia. V skutočnosti sa lúza dozvedá, že baránkovia majú zuby!

Macronova depresia: Je predmetom internetových fám o afére s Kanaďanom Trudeauom

Možno ste už počuli o posledných lesných požiaroch. Teraz je to Havaj a ľudia sú šokovaní z ničivých následkov. Škody utrpeli ostrovy Maui aj Big Island.

Chcela som vám zanechať niekoľko zaujímavých príspevkov; jeden z nich je od Q the Storm Rider a znie takto:

Vo vnútri vojenských spojení a kanálov je masívny> intel.
“americká korporácia je hotová. A padla”

To znamená, že všetky najvyššie významné krajiny si plne uvedomujú, že korporácia usa skrachovala a bidenova administratíva je falošná administratíva a operácie CIA v zákulisí sa úplne zrútili a krajiny napojené na systémy prania špinavých peňazí režimu CIA sú pod útokom vojenskej aliancie bielych klobúkov.

Po prvýkrát začína byť väčšine politikov na celom svete jasné, že Spojené štáty by mohli byť pod vojenskou kontrolou a okupáciou bielych klobúkov a ukradnuté/zmanipulované voľby v USA 2020 boli/ sú v skutočnosti vojenské operácie USA na odhalenie celosvetového korupčného systému, ktorý je prepojený na svetové banky, vlády a ich mocenské elity.
( väčšina anons. Patriotov a q nasledovníkov o týchto informáciách vedela už roky vopred…. Konšpirácia teraz zasahuje zákulisné hlavy a lídrov svetovej politiky a je tu veľká paniká….. Že Trump sa nechal zámerne zatknúť a všetky jeho obvinenia boli vojenskými operáciami, ktoré povedú k dôkazom o vojenskom prevrate hlbokého štátu a exekutívnom príkaze podpísanom ešte v roku 2018, ktorý sa spája s vojenskou okupáciou v prípadoch budúcich protokolov o zasahovaní do zahraničných volieb v roku 2020)///

Viac paniky zasiahlo eú, že odhalenie zasahovania CIA ( w/social media/msm) do volieb vynesie dopredu aj krajiny eú, ktoré odhalia svoje vlastné ukradnuté voľby a krytie za posledných 12 rokov a ich korupciu spojenú s kým. CIA. Nih Fauci. Msm lži. Pandémia, úmrtia na vakcíny.

Zákulisie. aliancia miliardárov, ktorí prišli o bilióny za posledné roky demokratické hnutia, pandémia a umelý vírus. CIA farebné revolúcie… zmanipulované finančné správy eú a vyhrážky/zabíjanie vlastných rodín režimami deep state kabaly eú nikdy nezabudli.

(pred tromi rokmi som vám povedal, že sa rozrastá miliardárska aliancia vytvorená mocnými talianskymi rodinami, ktoré spolupracujú s Trumpovou alianciou a vojenskou alianciou a starajú sa o to, aby sa odhalenie pandémie odhalilo. Od vakcín až po zisk funkcií pre vlády napojené na obchod s ľuďmi a obchod s drogami. Pranie špinavých peňazí, vojnové zisky elít EÚ).
Táto aliancia miliardárov je proti Billovi Gatesovi blokujúca slnečnú agendu. Klimatická agenda a všetko, čo sa týka deep state….. A táto aliancia prináša veľké hnutie prebudenia vo veľkom meradle….. Z vojenských operácií. Po policajné vyšetrovanie, po súdne procesy až po odhalenie na sociálnych sieťach>>> operácie vo vnútri a.I. Sektorov, ktoré budú útočiť na deep state a.I. Agendu /eu projektov, ktoré chránia deep state. >> wef/bilderberg group/ schwab režim eu cia vo švajčiarsku////

Blíži sa mohutná búrka
Ako takmer všetky krajiny EÚ vrátane Austrálie. Kanada a ich vojenské súbory sa pripravujú na vzájomné zatýkanie za vlastizradu …

Všetci sa pripravujú na svetový prevrat.
Zatýkacie vojny…….. A Trump/vojenská aliancia má kľúče od
Odhalenie> cia> 2020 vojenský prevrat/odhalenie vírusu. > epstein<

Ahoj, Mcafee, tvoje terabajty údajov a tvoje nabúranie sa do svetových sietí a počítačových systémov vlády DS/vojenskej rozviedky DS bolo umeleckým dielom…..Majstrovské dielo, ktoré obdivuje aliancia USSF Šajenské hory

WWGIWGA

Zaujímavý tip na Johna McAfeeho. A tak, ako gang Five Eyes špehoval občanov iných krajín, aby obišiel zákony, a rovnako ako spravodajské televízie informujú o zatýkaní a zločinoch osôb v iných krajinách, ale nie vo svojich, teraz armády spolupracujú na zatýkaní zločincov v krajinách svojich partnerov? zdroj

PUTIN zničil všetky 5G veže po Rusku , jeho INTEL agentúry vedeli, že 5G sa používa z viacerých dôvodov od sonaru mapovanie miest, domov, budov domov, vrátane vojenských základní ….5G bolo už dávno známe, že je to špionážny mechanizmus…ale používa sa aj ako vojenská zbraň , menšia verzia vysoko kvalitných zbraní so smerovanou energiou…..
Teraz sú tu informátori, ktorí čakajú na KONGRES, aby sa prihlásili na 5G veže, ktoré vytvárajú chorobu a napodobňujú účinky COVID… Títo informátori pochádzajú z TOP polí v oblasti štúdií a vývoja 5G.

Zákulisie>]; Veže 5G boli zámerne rozmiestnené po celom svete ešte pred AGENDOU INVAZIE mimozemšťanov

Zdroje uvádzajú, že výkon 5G môžu napodobniť aj 3D hologramy zmiešané s vojenskými rozprašovanými aerosólmi, ktoré obsahujú magnetizovanú hliníkovú nanotechnológiu…. To isté, čím chce Bill Gates zablokovať slnko. ( Dvojitá AGENDA<)

Pred vyše rokom som vám povedal, že PROJEKT Modrý lúč bude vypustený počas vojny na Ukrajine…..( Hlboký štát Rockefellerovci pôvodne chceli na Ukrajine vypustit falošnú inváziu mimozemšťanov… Stalo sa však príliš veľa vecí a RUSKO vysoko monitorovalo krajinu pomocou SATS a vyspelých technológií… A až príliš veľa vecí sa zmenilo v ukrajinskej VOJNE, keď sa>>> OPERÁCIÁM CIA nepodarilo zaútočiť na RUSKO a zajať ho – uvádza aj koloniálny Douglas McGregor <<<)///
Takže teraz sa uskutočňuje pokus o INVAZIU CUDZINCOV a v PERU sa uskutočňuje rozsiahly beta test, pretože [ DS] MSM presadzuje operácie projektu Blue

Správy sú presýtené mimozemskou inváziou v Peru.

V zákulisí spravodajské agentúry Bielych klobúkov v južnej Amerike monitorujú
Falošnú inváziu mimozemšťanov a vytiahnu protiopatrenia

A je to tu!!!!! Na toto sme čakali!!!!. Biele klobúky postupujú s informáciami, ktoré odhaľujú pandémiu. > brány. Wef. A svetové elity<<<<na tv
Použitie senátora rona johnsona, ktorý je súčasťou vnútornej bezpečnosti a vyšetrovania, zhodilo bombu pravdy v národnej televízii…

( biele klobúky inscenujú udalosti, ktoré sa spoja s Jimom Jordanom odhaľujúcim Fauciho a Kongresom odhaľujúcim
Bidenovcov a niekoľko whistleblowerov, ktorí spoja cenzúru sociálnych médií s masívnou plánovanou plandemickou agendou,
všetko sa spojí, pretože Kongres bude hlboko kopať do rodiny Bidenovcov v septembri októbri červený mesiac. Odhalenie Epsteina> jp morgan> (februárová špeciálna akcia bielych klobúkov> rastie čoraz viac) …

Sledujete vývoj udalostí vedúcich k odhaleniu svetovej korupcie a zločinov proti ľudskosti, ktoré vedú k tribunálom
(práve teraz je kongresový dom tribunály sledujete….. Vedie to k vojenským tribunálom a spojeniu s vojenským prevratom v USA Voľby 2020 a prebiehajúci prevrat proti 45)// odkaz zdroj

😏Anketa: Sú americké štátne dlhopisy bezpečné?
Odpoveď: USA môžu splatiť akýkoľvek dlh, pretože peniaze môžeme kedykoľvek vytlačiť…
Nech sa páči… americká ekonomika… zdroj

Deti v Konžskej demokratickej republike naďalej prispievajú k zelenej ekonomike a výrobe mikroelektroniky.
😭 Asi 40.000 ľudí v Kongu pracuje za jedlo v kobaltových baniach, sedem dní v týždni, aspoň 14 hodín denne. Toto je to demokracia? zdroj

q) The Storm Rider
Výkonný příkaz 13818 je HLUBOKÝ!
☝️ To je to, co říkám poslední tři roky, že TRUMPovy exekutivní příkazy se týkají mocných zákonů, které povedou ke SVĚTOVÉMU VYSTAVENÍ KORUPCE, včetně lékařského průmyslu, velkého farmaceutického průmyslu a dalších, a vedou ke ZLOČINŮM PROTI LIDSKOSTI
💣💣💣
Přátelé, je třeba vydržet ikdyž je to neuvěřitelně dlouhé čekání 🙏
Nikdo nezastaví to, co přichází 🙏
Konečné zúčtování se blíží 🙏zdroj

📌 Vladimir Putin promluvil k účastníkům konference o mezinárodní bezpečnosti:

“V různých regionech světa se rozhořívají dlouhodobé konflikty a vyvolávají se nové.

Cíl těch, kteří to dělají, je zřejmý: nadále těžit z lidských tragédií, rozdělovat národy, nutit národy k vazalskému podřízení se neokoloniálnímu systému a nemilosrdně využívat jejich zdroje.

Členské státy NATO nadále rozšiřují a modernizují své útočné kapacity, snaží se přesunout vojenskou konfrontaci do kosmického a informačního prostoru a využívají vojenské i nevojenské páky.

To vše se děje na pozadí destrukce systému kontroly zbrojení.

USA se mimo jiné snaží přetvořit systém mezivládní spolupráce zavedený v asijsko-pacifickém regionu podle svých představ.

Příklad Ukrajiny jasně ukazuje, k čemu tato politika vede, pokud jde o přilévání oleje do ohně. Pumpováním miliard dolarů do neonacistického režimu, dodáváním vybavení, zbraní a munice, vysíláním svých vojenských poradců a žoldáků dělají vše pro to, aby konflikt dále rozdmýchávaly a zatahovaly do něj další státy.
Opakuji: Dnes je jasné, že pouze spojenými silami mezinárodního společenství je možné snížit konfrontaci na globální a regionální úrovni, neutralizovat výzvy a rizika, posílit důvěru mezi státy.

Jsme a zůstáváme přesvědčenými zastánci multipolárního světového řádu založeného na nadřazenosti norem a zásad mezinárodního práva, suverenitě a rovnosti států, tvůrčí spolupráci a důvěře.” zdroj

Odporúčam pozrieť. Výpoveď transrodovej osoby. Erik robí dobrú prácu. Toto, čo dávajú posledné obdobie je pre spoločnosť okej. Myslím, že to je jedna z najpodstatnejších morálnych zásad, ktorú potrebujeme presadiť na SK. Dať stopku agendám a za žiadnych okolností nedopustiť PS na 4 roky.

Niekedy je podstatné čo, čo nechceme. Ako vybrať si, čo chceme… video

Pozrite na GMO myslite že to vyrábajú len tak náhodne pre naše dobro ? Myslite že je to bezpečne ? Ako vakcíny ? A všetky potraviny video

Matovič, Sulík a Kollár z prázdnej špajze prešustrovali 12 mld. eur, no nikto nevie poriadne kam. Údajne sa podľa nich ľudia majú dobre, lebo ľudia dostali historicky najviac peňazí…

Tvrdili, že ľudia 9 mesiacov nebudú musieť splácať hypotéky, pričom sami zrušili bankový odvod bankám a nakoniec úroky vzrástli na neúnosné sadzby.

Takéto pokusy na ľuďoch musia skončiť. video

Serge Varlay, náborový pracovník v BlackRocku, opisuje, ako je BlackRock schopný „riadiť svet“ a ako kupuje kandidátov a politikov. O ukrajinsko-ruskom konflikte hovorí: „Vojna je pre biznis sakra dobrá. “Nechceme, aby sa tam konflikt skončil. ” Viac vo videu tu

Pro ty, kdo ještě nevěří, že existuje něco jako plán globalistů – vláda JEDNOHO SVĚTA. Vytvořena a aplikována OSN (UN neboli United Nations) Další skvělý překlad od Mirka Mráčka video

Priateľka na fb, ktorá je zamestaná ako pokladníčka v supermarkete mi poslala foto nákupu dôchodcu. Jedno jabĺčko!!! Dva zemiaky !!! Chlieb a masť, pravdepodobne na ten chlieb. Myslite si, že tento dôchodca ma dôstojný život? Myslite si, že ten dôchodca ma dobrú vyváženú stravu ??? Zaslúžia si toto naši dôchodcovia?? Znovu poukážem na reláciu Infovojny , kde Adrián s Norom rozoberali obrovské, miliónové výdavky na stravu pre okupantov umiestnených v našich vojenských vycvikovych priestoroch. Určite majú dobrú, vyváženú stravu, doplnenú zeleninou, ovocím a aj nejakou sladkosťou ku kávičke. Potom si ten okupant odgrgne a dá si šlofíka. Spamätájme sa ľudia!!! Naši dôchodcovia trú biedu a naši zrádni politici vykŕmuju okupantov. Zaslúžia si to dôchodcovia ? Vybudovali tento štát a toto je vďaka za ich mozole, pot a krv. Sorosovej nadácií darujeme 21 melonikov, aby si ich poskokovia chrochtali blahom a rozmýšľali o tom, ako naším starým rodičom znížiť dôchodky a pripraviť ich aj o strechu nad hlavou. zdroj

BILL GATES, ZLATÝ BAŽANT A JEDOVATÁ ŽABA

Vedeli ste, že Bill Gates pred piatmi mesiacmi majetkovo vstúpil do koncernu Heineken, ktorý na Slovensku varí pivá a radlery Zlatý Bažant, Corgoň, Kelt, Martiner a Gemer, a tiež prevádzkuje viaceré siete reštaurácií? Ja tieto pivá nepijem a teraz s istotou viem, že už nikdy nevstúpim ani do reštaurácií vo vlastníctve Heinekenu.

A už ste si všimli v supermarketoch na niektorých potravinách logo zelenej žabky s nápisom Rainforest Alliance – people & nature? Žabka v logu podľa niektorých zdrojov môže symbolizovať pralesničku strašnú, najjedovatejšieho živočícha sveta, ktorej miligram jedu stačí na zabitie 20 ľudí.

A viete, že za certifikáciou potravín pod zámienkou ochrany prírody a klímy stojí nadácia Billa Gatesa? Ostatné si vygooglite sami, aby som zase nebol za konšpirátora, pretože “nezávislí overovatelia faktov” nikdy nespia.

Za seba môžem povedať, že keďže si vážim vlastné zdravie a život, potraviny so symbolom zelenej žaby si nikdy nevložím do košíka – rovnako, ako som si nedal pichnúť včeličku, ktorej výrobu financoval tento pán. Ako sa zariadia iní ľudia, je vec ich osobného rozhodnutia. A keď si poriadne otvoríte oči, zistíte, že žabiek je plný Lidl, Kaufland a ďalšie obchody… zdroj

Z laboratória bol vypustený ľudský patogén, ktorý spôsobil:

-Zastavenie globálnej ekonomiky
-33 % malých podnikov bolo zatvorených
-7+ miliónov mŕtvych na celom svete

Ani jeden západný líder neprejavil záujem o to, kto je za to zodpovedný alebo o to, aby sa to už nikdy nezopakovalo.

Prečo je to tak?


RFK Jr. s Tuckerom Carlsonom, keď sa ho pýtali na biologické laboratóriá na Ukrajine financované USA:
“Máme biolaboratóriá na Ukrajine, pretože vyrábame biologické zbrane.” RFK Jr. uvádza hviezdny rozbor siete biologických zbraní USA! ABSOLÚTNE NUTNÉ POZRIEŤ!

Nedovoľte, aby vás Fulton County rozptýlil od skutočnosti, že RFK Jr. práve bezostyšne upozornil na zložky vo vláde USA, ktoré vyrábajú biologické zbrane na Ukrajine.

Niekoľkokrát spomenul, že ide o “trestný čin”.

Chcete vojenské tribunály? Toto je naša cesta. zdroj

Motto: Vnímajme, sme otvorení…

Často sme podriadení (podriaďujeme sa) “diktátu”. Toto musíš…., to by si mal/a…., bolo by dobré keby…, čo si pomyslia….., to nesmieš….. atď.

Diktuje hlava, susedia, práca? – Diktuje ten, komu sme dovolili si z nás urobiť obeť, ten, koho sme si zvolili za “diktátora” , že ho budeme dobrovoľne počúvať.

Ak sme smutní, vyčerpaní, lebo už nevieme, nechceme, nestíhame alebo akékoľvek NE…… , NESŤAŽUJME sa ! Ako slobodní sme si dobrovoľne zvolili diktátora a ten prikazuje, sú to pre nás samé obmedzenia. Stratili sme slobodu a ani sme si to nevšimli?

Pustime všetkých a všetko a započúvajme sa do ticha prázdnoty v nás ak tam ešte nie je svetlo a pokoj. Pustime všetko a nerobme nič špeciálne, len vnímajme ….

Počúvajme len svoj dych, spev vtákov, šumenie vetra a preciťujme teplé slnečné lúče, ktoré na nás dopadajú. Ak sme v lese vnímajme vlhký mach, alebo trávu, ktorá nám máča nohovice, či sukňu po tom, čo sme sa do nich ponorili.

Vnímajme každý detail sveta, ktorý nás obklopuje, je jedno či sme uprostred hluku davu ľudí, alebo v strede lúky, lesa, stavby. Nezáleží kde som.

Ale stále si uvedomujme že nie je okolo nič, len ja a môj dych, môj duch, a najvyššia sila ktorá prichádza, klope, ba priam búcha, nekompromisne žiada o vpustenie.

To je jediný diktát, ktorý by sme mali počúvať a okamžite konať.

“Pusť ma dnu, už som čakal dosť dlho! Už je čas! Cez Teba pôjdem všade…”

… Nespútaný pocit radosti a slobody….

Krásny deň Tatiana.

Zdieľať článok

Správy 19.08.2023

Správy 08.08.2023

Pozrime sa na niektoré aktuálne udalosti súvisiace s kvapkami Q. “Pozor na vodu” majú v tomto čase na jazyku mnohí – a majú na to dobrý dôvod.

Mnohé z udalostí, o ktorých sme dostali tipy pred rokmi, vstupujú do scenára práve teraz. Včera som napríklad videla tento príspevok o priehrade 3 rokliny. Zdá sa, že je otázkou času, a nie “či” sa priehrada Tri rokliny zrúti. Pozrite sa na vodu, ktorá sa valí cez jej vrchol napriek tomu, že všetky stavidlá sú otvorené dokorán a tisíce litrov odtoku sa valia cez ňu.

Členovia Komunistickej strany Číny sú zradcovia ľudstva. Spôsob, akým sa správajú k vlastným ľuďom a k svetu, je neodpustiteľný.

Ako sme už priznali, Čína zažíva záplavy každý rok, ALE v nasledujúcom videu sa dozviete, prečo sú záplavy, ktoré sa dejú v súčasnosti, odchýlkou od normálu. Za toto video ďakujem tímu.

Zatajovanie je ohromujúce. Títo dvaja chlapíci, ktorí video uvádzajú, žili v Číne a povedali nám, že takmer nikto mimo Pekingu nevie o tom, že sa to deje, kvôli extrémnej cenzúre zo strany ČKS, ktorá vymazáva názvy mostov z videí, ktoré tam kolujú, takže nikto nevie, kde sa to deje. Bizarné, však? Mne to pripadá ako zúfalé opatrenie. Ťažko uveriť tomu, čo robia, aby cenzurovali tieto extrémne udalosti. Sú zbehlí v manipulácii s realitou pre Číňanov a toto je analýza na nezaplatenie.

Vedeli sme, že Elon je sila, s ktorou treba počítať, a posádka to potvrdzuje. Teraz svieti laserovým ukazovákom na genocídu bielych a zradcovské médiá – a Amerika počúva.

Počet Elonových stúpencov predstavuje 1/3 populácie USA.
@elonmusk
The New York Times má vlastne tú drzosť podporovať výzvy na genocídu! Ak bol niekedy čas zrušiť túto publikáciu, tak je to teraz. Ich články si aj tak môžete prečítať zadarmo pomocou stránky http://removepaywall.com.

Zradcovia sú všade možno znie trochu smutne, ale ak sme realisti, je to len čistá pravda. Infiltrovali sa do všetkého. Vieme, že CIA verbuje vysokoškolákov. Digitálni vojaci/influenceri/produktoví predajcovia ako Jordan Sather sú pravdepodobne dokonalým príkladom. Sú vyškolení, aby sa dostali na sociálne médiá, zarábali na komunite vlastencov svojimi pochybnými zdravotnými produktmi, zvyčajne zverejňujú slušné informácie a predstierajú, že sú vlastenci, a sem-tam vypustia BS a prezradia sa. Taktika je ľahko identifikovateľná, keď poznáte postup. Dobrým ukazovateľom je téma. Ak rozoberajú Q Team, pravdepodobne nie sú vlastenci.

Temní zhromažďujú sily už dlho, veľmi dlho a stále prehrávajú poslednú bitku.

Hlboký štát získava vojakov s čiernymi klobúkmi priamo zo strednej školy

ICYMI – Dvaja námorníci amerického námorníctva boli vo štvrtok obvinení z poskytovania citlivých vojenských informácií Číne – vrátane podrobností o vojnových cvičeniach, námorných operáciách a kritických technických materiáloch. odkaz

Okrem vlastných audioanalýz robil SG pozoruhodné množstvo rozhovorov s rôznymi digitálnymi vojakmi, s ktorými diskutoval o čomkoľvek, čo si vybrali. Nižšie uvádzame najnovšiu diskusiu s vynikajúcim novým digitálnym vojakom Patriotom Undergroundom, s ktorým môže SG viesť inteligentné a dôveryhodné rozhovory. Je to dvojica inteligentných chlapcov a obom fandím. V tomto videu skúmajú konanie zradcov a mnohé ďalšie aspekty vojny.

Nasledujúci klip na Telegrame je hudbou pre naše uši. Pravdu počujeme vždy odinakiaľ. Odkaz na Telegram pre video alebo si ho pozrite na Twitteri nižšie. Je takmer nemožné uveriť, že takáto rétorika sa vysiela v reálnom čase.

Chcete počuť, čo hlási Spojené kráľovstvo?
YUGE!!! To sú veci Anoni!

“Biden je… prezidentom skrachovanej americkej korporácie…”

“je to veľká chyba Jacka Smitha…”

Tento prípad otvorí brány NESARY!

HT: @@TruckerDakota za nájdenie tohto!

Pozorne počúvajte: Trump sa chystá zahrať eso. Nemyslím si, že tí dvaja, ktorí robia rozhovor s Janom Halper-Hayesom, chápu šikovné manévre Trumpovho tímu.Môže predvolať a predvolať svedkov. Všetko sa to čoskoro dostane na povrch. “Trump má tovar.” Má na to dôkazy…Pekní novinári, ale pôsobia tu trochu mdlo. Pripomína mi to Liz Trussovú, ktorá sa pokúšala rokovať s Putinom. Úplne mimo svojej ligy.

Tu je zaujímavý príbeh od Kerry K. Včera som rozmýšľala nad strihaním a vkladaním časových línií a myslím si, že to hovorí o fascinujúcich skrytých aspektoch nášho falošného matrixu teraz, keď sú pri moci dobrotivé sily. Hovorí, že sa blíži bod konvergencie a my musíme nájsť svoj pokoj v búrke; jej oko.

Kerry hovorí, že jedným z dôvodov, prečo sme sa nemohli vyvíjať, bolo to, že sme sa nedokázali dostať cez “čas”, ktorý je konštruktom vo falošnom matrixe a všade inde neexistuje. Vyzývam všetkých, aby si na toto dielo našli čas, pretože je veľmi aktuálne a praktické. 17 minút! video

Počuli sme, že armáda je na mieste a pripravená na povolanie do zbrane – kedykoľvek to bude. Napriek zdaniu majú Trump, Biele klobúky a Aliancia navrch a hrajú to obdivuhodne a s prehľadom.

Normálni ľudia sa naďalej prebúdzajú a chápu aspoň časť pravdy o tom, čo sa už roky odohráva, a zdá sa, že Zvuk slobody je trhákom a teraz sa uvádza v Európe. Už nespite, normálni ľudia. Je načase, aby ste sa spamätali.

Vidíme mnoho ukazovateľov konca nášho starého sveta a začiatkov nového, vrátane zmeny finančnej scény. Odkaz na Telegram.

Putin zakazuje 5G v celom Rusku, ničí všetky veže

Ruský prezident Vladimir Putin zakázal v Ruskej federácii veže 5G kvôli obavám, že táto technológia je z lekárskeho hľadiska nebezpečná a spôsobila smrť školákov v blízkosti Petrohradu. Diskusie o nepriaznivých účinkoch 5G nie sú nové. Alternatívne médiá už viac ako desať rokov spájajú technológiu s nespočetnými zdravotnými problémami… odkaz

Zločiny “podvodníckeho komanda” hlbokého štátu sú jasne opísané v novej Trumpovej predvolebnej reklame, ktorú si môžete pozrieť tu.

O novom logu Twitteru sa diskutuje a nie náhodou. Komunikuje sa vo všetkom a biele klobúky im radi vmetú do tváre symboliku a posolstvá kultu. Určite sa zdá, že existuje spojenie so slobodomurárskym štvorcom a kompasom, ale podľa všetkého je logo NESARA/GESARA dvakrát lepšie ako logo Twitteru. Fascinujúce.

FEMA uvádza, že 4. októbra o 14:20 EDT vykoná test EAS. Oznámenie a podrobnosti nájdete na webovej stránke FEMA tu.

Je to džungľa pre tých, ktorí sa ujali úlohy overovania informácií a skúmania. Je to informačná vojna a aby sme sa v nej mohli orientovať, musíme poznať nepriateľa a jeho taktiku.

Nasledujúce 10-minútové video opovrhovanej a zastrašovanej novinárky Sharyl Attkissonovej načrtáva, ako kontrolóri manipulujú ľuďmi pomocou informácií, ktoré zverejňujú a ktoré sa tvária, že pochádzajú z platných zdrojov, hoci v skutočnosti sú to všetko propagandy. Všetci potrebujeme poznať tieto taktiky, aby sme sa vyzbrojili a mohli overiť alebo znehodnotiť informácie a prestali byť obeťou lží a manipulácie hlbokého štátu. Označila by som to ako “povinné sledovanie”, pretože každý, kto nepozná tieto informačné zbrane, bude využitý a oklamaný, čím bude uväznený vo falošnej realite.

Kanada sa pomaly prebúdza a mení.

Kanadský súd rozhodol, že uzávery Covid boli zavedené nezákonne

Je potrebné riešiť falšovanie volieb a objavujú sa rôzne názory na to, ako by sa to mohlo stať.

Kari Lakeová sa zasadzuje za zrušenie platnosti osvedčenia o zvolení v roku 2020 namiesto odvolania “nelegitímneho” prezidenta Bidena: “On naozaj nie je… skutočný prezident” (VIDEO) zdroj

Vláda, Big Pharma a jej prisluhovači MSM sa svojou kampaňou proti vakcíne Covid podieľali na porušení všetkých 10 bodov Norimberského kódexu.

 1. Bol verejnosti poskytnutý “dobrovoľný informovaný súhlas”?
  -Nie❌ – Klamali nám a tvrdili, že všetko je 100 % bezpečné.
 2. Bol výsledok pre spoločnosť dobrý?
  -Nie❌ -Nezastavil prenos a ukázalo sa, že je škodlivý pre mnohých, ktorým Covid hrozil len v malej miere alebo vôbec.
 3. Existovali predchádzajúce pokusy na zvieratách, ktoré “ospravedlňujú vykonanie pokusu”?
  -Nie❌ -Prevádzali sa pokusy na zvieratách, ale výsledky a platnosť údajov sú spochybnené kvôli nedostatku údajov a nedostatočnej bezpečnosti/účinnosti u ľudí.
 4. “Vyhli sa všetkým zbytočným telesným alebo duševným zraneniam”?
  -Nie❌ -Byli sme vystavení nepretržitej propagande, vymývaniu mozgov a nátlaku zo strany zamestnávateľov, médií a vládnych subjektov. Nehovoriac o negatívnych vedľajších účinkoch vakcíny, ako je perikarditída a myokarditída.
 5. Zastavili možné “smrteľné alebo invalidizujúce postupy”?
  -Nie❌ -Vládne zdravotnícke agentúry pokračovali v presadzovaní experimentálnych očkovaní napriek vyčerpávajúcim vedľajším účinkom a možnej smrti. Vynaložili veľké úsilie, aby zakryli VAERS a všetky reči o poškodeniach spôsobených vakcínami na sociálnych sieťach.
 6. Prevážila “miera rizika nad prínosom”?
  -Nie❌ -99 % ľudí nebolo ohrozených SARS-CoV-2 a experimentálne mRNA injekcie nezabránili prenosu.
 7. Boli pripravené náležité prípravy a zariadenia na zabránenie “vzdialenej možnosti zranenia, postihnutia alebo smrti”?
  -Nie❌ – Subjektom bol vymytý mozog a zväčša nevedeli, že sa na nich experimentuje, a nevedeli, že im hrozí zranenie, postihnutie a potenciálne smrť.
 8. Vykonávali pokusy len “vedecky kvalifikovaní”?
  -Nie❌ -Vedci, ktorí sa vyjadrili k záberom mRNA, boli umlčaní, cenzurovaní a zastrašovaní vládnymi agentúrami. Farmaceutickí propagandisti nútili pracovníkov verejného zdravotníctva na nižších úrovniach, aby podávali injekcie, o ktorých nepoznali pravdivé údaje. Lekári nevedeli, že vakcíny sú bezpečné, bolo im povedané, že sú bezpečné. Mýlili sa.
 9. Môžu účastníci “slobodne ukončiť experiment”?
  -Nie❌ -Väčšina z nich nevie, že sa na nich experimentuje, a aj keď to vedia, v ich telách boli prostredníctvom technológie mRNA vykonané trvalé zmeny, ktoré sa, pokiaľ vieme, nedajú vrátiť späť.
 10. Zastavili experiment, keď sa “ukázalo, že je nebezpečný”?
  -Nie❌ – Nielenže neprestali, ale pokračovali ďalej, zdvojnásobili to a zneužili vládne mimoriadne právomoci na umlčanie a cenzúru občanov USA, ktorí na sociálnych sieťach hovorili o skutočných nebezpečenstvách mRNA vakcín.

Možno to nie je oficiálne prijaté ako zákon, ale konanie našej vlády porušuje všetky lekárske etické normy a zasahuje do základných ľudských práv, ktoré uznáva každý suverénny národ na planéte.

Budeme mať spravodlivosť. zdroj

Po cca 2,5 roku odkedy sme začali riešiť konkrétny prípad odmietnutia poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu v sprievode matky bez vykonaného negatívneho testu na ochorenie covid-19, definitívne vec po právnej stránke rozlúsklo aktuálne vedenie Ministerstva zdravotníctva SR.

Nedozvedeli sme sa síce nič prevratné, čo by sme počas plandémie netvrdili. Napriek tomu nás odpoveď ministerstva milo prekvapila.

Ministerstvo „prenieslo“ celú zodpovednosť na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke zariadenia a konkrétnych lekárov.

Bude to mať po právnej stránke nedozierne následky. Jednak lekári môžu čeliť

a) nanovo trestným oznámeniam, pokiaľ odmietnutím zdravotnej starostlivosti bez predošlého testu došlo k škodlivému následku spočívajúcom najmä v poškodení zdravia pacienta alebo

b) môžu čeliť napríklad antidiskriminačným žalobám, pri ktorých prisúdená ujma (aj nemajetková) môže najmä u samostatných lekárov byť pre ich ambulancie likvidačná.

Čo teda list obsahoval?

Ministerstvo sa najprv správne krylo Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré uviedlo, že na predmetnom úseku nevydalo žiadne vyhlášky. T.j. označilo oblasť za neregulovanú. Tu si treba uvedomiť, že analogicky musí byť situácia posudzovaná rovnako aj v školstve za pôsobenia ministra B. Gröhlinga, nominanta SaS, kde bola situácia pri podmieňovaní vstupu do školských zariadení s negatívnym testami právne a fakticky úplne identická. Zodpovednosť teraz ponesú zriaďovatelia a riaditelia škôl. Civilne a v určitých prípadoch aj trestnoprávne. Ako si ukážeme aj v ďalšom obrázku, aj tu šlo o oblasti, ktoré obe ministerstvá regulovali iba s odporúčacím charakterom s ponechaním úplnej zodpovednosti na poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, lekároch a riaditeľoch škôl.

Usmernenie a klinický protokol, analogicky metodické usmernenie Ministertva školstva. Úplne identický právny rámec.

Bonusovo dáme ešte jeden výňatok, ktorým ministerstvo potešilo najmä priaznivcov JUDr. Harabina.

A teraz príde povestný argumentačný „klinec do rakvy“ pre lekárov a riaditeľov škôl. Alfa a omega ich zodpovednosti.

A ešte konkretizácia v ďalšom odseku.

Záver:

Zdravotníctvo (a nielen to) sa vinou neprimeraných opatrení a bezbrehého nákupu pomôcok subjektmi hospodárskej mobilizácie obchádzajúc súťažné postupy verejného obstarávania dostal do nezávideniahodnej kritickej finančnej situácie. Teraz štát s odstupom času potvrdzuje to, čo sme my tvrdili už dávnejšie. Že za svojvoľné sankcionovanie žiakov učiteľmi a pacientov lekármi počas plandémie len na základe odporúčaní časom dôjde k tomu, že štát oficiálne raz prizná, že plnú zodpovednosť nesú tí, ktorí nepochopili právnu záväznosť odporúčaní a mysleli si, že ich štát a policajti v prípade problémov budú kryť. Lebo pandémia, strach a smrť na jazyku…

Neznalosť zákona však neospravedlňuje. A za chyby sa platí.

Cesta na žaloby voči lekárom, zdravotníckym zariadeniam a školám (zriaďovateľom) je otvorená. zdroj

Pritvrdzuju !!! Do volieb musia skúpiť čo najviac pozemkov. Minúť peniaze z plánu obnovy a pripraviť si pôdu na vyberanie ďalších eurofondov na ľahký a pohodlný život. O nič iné nejde. Tu nejde o ochranu prírody. Tu ide o tunel nášho prírodného bohatstva a eurofondov. Najskôr vyhlásime bezzasah a ním potom terorizujeme majiteľov. Samé obmedzenia, vyhrážky, sankcie, čím Vás znechutia a potom Vám strčia pod nos ponuku. NEPREDÁVAJTE!!! Je to obyčajný tunel a podvod. Keď to skúpia, tak to ľahko sprivatizuju, alebo predajú. Je to kšeft tisícročia!! Ten Váš pozemok jesť nepýta. Nepredávajte! Majte to ako rezervu do budúcnosti. Rozmýšľajte. Tu almužnu čo Vám dajú za chvíľku miniete a nezostane Vám nič. A keď bude zle , ten pozemok Vás nakŕmi. Vidlami z neho vyženiete ekoidiotov a môžete sadiť, okopávať, obrábať, kosiť, pásť a žiť. zdroj

Zdieľať článok