USILUJTE SA O POZNANIE!

USILUJTE SA O POZNANIE!

VZDELÁVAJTE SA V POZNANÍ, vzdelávajte sa v Múdrosti o tom, ako funguje svet!

Usilujte o Poznanie v chápaní Zákonov prírody a Stvorenia, lebo len vtedy, ak človek pochopí do dôsledkov, ako toto všetko okolo nás funguje, len potom sa stáva VEDIACIM a naplňuje ho tým pádom neotrasiteľné presvedčenie o tom, ako ja sám sa môžem vradiť do tohto fungujúceho Stvorenia, aby som nebol rušiteľom, ale podporovateľom, aby vývoj šiel naznačeným smerom.

To učivo a ten smer vývoja, votkal do Stvorenia STVORITEĽ a preto ten plán, systém, treba bezpodmienečne dodržiavať.

Preto ešte raz, USILUJTE O POZNANIE!

Lebo len potom každý človek aj bezpečne rozlíši, čo je dobré a čo je zlé.

Dnes to ešte rozlíšiť nevie takmer nikto a tak takýto nevedomý človek denne pácha zlé veci a deň po dni sa len hromadia! To nevadí, že sú to len „maličkosti“, ba naopak, tie človeka najviac zdržujú v jeho duchovnom vývoji.

To nie je vzostup. Nevedomosť nikdy nemôže podporovať vzostup, ale len úpadok a skazu!

Vzostup nastane len vtedy, ak človek konečne precitne, ak sebou TRHNE, ak sa vymaní z tohto zažitého opojenia a ak dosiahne ten impulz, vedúci ku skutočnej zmene vo svojom živote a k pravému DUCHOVNÉMU OSVIETENIU.

Takto vyzbrojený Poznaním, zákonite každý človek ukončí dennodenné NAVYŠOVANIE svojej krarmy a začne kúsok po kúsku naprávať, odkladať chyby a len potom prežije, ako sa začne všetko ťaživé od neho uvoľňovať.

Ako môže nevedomý človek duchovne napredovať a vyvíjať sa?

NO NIJAKO!

Len si naivne a namyslene namýšľa, že rastie, no v skutočnosti letí strmhlav do priepasti!

Nevedomosť a Poznanie, sprostota a Múdrosť, necítite rozdiel v týchto pojmoch?

Múdrosť v sebe zahrňuje Poznanie o pôsobení Božích zákonov vo Stvorení! Kto ich však ovláda, kto o nich vie?

Mnohí sa pýtate, ako zrelý musí byť človek, aby prešiel tým finálnym Očistným dianím. Tu je malý príklad:

Úroveň a duchovná zrelosť väčšiny ľudstva v súčasnosti, sa rovná ovládaniu nanajvýš elektrickej kolobežky.

Zrelosť pre Súd, aby človek prešiel Očistným Dianím sa však v tomto kontexte dá pripodobniť kokpitu vo veľkom dopravnom lietadle!

Predstavte si situáciu, že letíte plne obsadeným veľkým dopravným lietadlom a z troch pilotov všetci náhlo skolabujú po požití závadného nápoja napríklad. Istá pozemská smrť čaká všetkých v lietadle, ak sa nenájde nikto s pasažierov, ktorý vie takýto kolos ovládať a ktorý s ním aj bezpečne pristane.

Ovládať dopravné lietadlo sa rovná právnikovi, ktorý rieši tie najťažšie právne situácie. Rovná sa to chirurgovi, ktorý rieši tie najťažšie telesné operácie a takto by sa dalo pokračovať. Všetci majú spoločné to, že majú patričné vedomosti vo svojom obore, teda ovládajú maximálny stupeň profesných vedomostí a tak postavení pred svoje úlohy presne vedia, čo maj robiť.

PRESNE TO VEDIA!

A tak aj človek, postavený pred najzávažnejšie Dianie v celej histórii Zeme, musí vedieť čo má robiť a ako tým všetkým prejsť, lebo je vyzbrojený POZNANÍM Ducha a toto JEDINÉ mu zabezpečí spásu, inak nič!

Preto odhoďte tie kolobežky a bicykle a začnite sa vzdelávať, ak chcete vzlietnuť k znovuzrodenej spoločnosti na Zemi, pretože výška tej zrelosti, ktorá bude základom a predpokladom, aby tam človek mohol vojsť, ďaleko presahuje “výšku letovej hladiny” dopravných lietadiel.

Rozsah skutočného Poznania, overeného v živote, rozsah Poznania a Múdrosti, ktorými sa človek riadil a riadi vo svojom živote, mu poskytne oporu, bezpečnú oporu, aby prešiel zocelený tým všetkým ťažkým Dianím, ktoré je pred nami.

Kto sa preto urýchlene nezačne vzdelávať v tomto smere, musí zabudnúť na svetlé vyhliadky pre neho samého!

Preto ešte raz – VZDELÁVAJTE sa na Duchu a tým dozrejete i pozemsky.

Kto sa takto vzdeláva, buduje si rýdzi charakter.

Kto sa takto vzdeláva, učí sa cnostiam a pestuje cnosti.

Kto sa takto vzdeláva, stáva sa zákonite lepším človekom!

Celkom na záver:

Existuje KNIHA, kde je všetko Poznanie Ducha zachytené, zakotvené a zhrnuté do formy, ktorá JEDINÁ obsahuje Pravdu Božiu! Sama o sebe táto Vzácna kniha vypovedá, že obsahuje Pravdu Božiu, Poznanie bez medzier!

Toto Svetlo Pravdy v Nej obsiahnuté, je tu však len pre tých, ktorí po Poznaní bez medzier, po ucelenej a Dokonalej Pravde Božej, skutočne aj túžia.

PRAVDA JE LEN JEDNA A TOU JE PRAVDA OD BOHA STVORITEĽA!

Mnohí z tohto účtu viete, o akú Knihu sa jedná a tí, ktorí to ešte neviete, len na Vás a Vašom pohybe záleží, aby ste sa to dozvedeli.

Preto už nestrácajte ani minútu drahocenného času!

Lebo nestačí, aby bol človek prebudený spoločensky, aby vedel, ako je manipulovaný a klamaný týmto prehnitým pozemským systémom. TOTO ani z ďaleka vedieť NESTAČÍ!

ČLOVEK SA MUSÍ BEZPODMIENEČNE PREBUDIŤ DUCHOVNE!

Každý, kto nechce byť stratený v tomto extrémne ťažkom Dianí, ktoré je tesne pred nami, sa musí bezpodmienečne PREBUDIŤ na Duchu, čo sa zároveň rovná biblickému ZNOVUZRODENIU a ZMŔTVYCHVSTANIU.

Iba Duchovne znovuzrodený človek na Zemi, prejde Veľkou očistou, ktorá je tesne pred nami. V tomto Dianí žiadna výnimka neexistuje a každý človek na Zemi stojí pred rozhodujúcim “BUĎ – ALEBO!

Buď pozdvihnutie ku Svetlu a k Večnému životu Ducha, alebo strmhlavý pád do priepasti a definitívneho rozkladu!

“BUĎ – ALEBO!”

Zdroj

Zdieľať článok

Obnovenie spojenia s vyššími svetmi je otázka prežitia!

Obnovenie spojenia s vyššími svetmi je otázka prežitia!

Ľudia nie sú vo stvorení sami! Nad našimi hlavami krúžia vyššie svety. S nimi a ich obyvateľmi sme boli kedysi dávno, v ranných štádiách nášho vývoja úzko spojení. Boli sme s nimi spojení skrze náš cit a naše citové prežívanie. Komunikovali sme s nimi, spolupracovali sme s nimi a radili nám. A my sme sa nimi nechali viesť k harmonickému životu a bytiu, v ktorom žijú oni.

Toto spojenie však bolo prerušené! A to tým, že ľudia začali čoraz viacej uprednostňovať rozumové poznanie, zamerané iba na matériu. Prehnaným exponovaním rozumu sme sa odtrhli od zvyšku stvorenia a svojim úplným zameraním sa iba na matériu sme prerušili spojenie s vyššími svetmi nad nami. A to s ríšou prírodných bytostí, alebo bytostných, a s ríšou Ducha. Ich inšpirácie a vnuknutia už ľudia neprijímali, pretože začali veriť iba rozumu a vo všetkom sa naň spoliehať.

Ale pretože ľudstvo nebolo na svojich cestách a pri svojom budovaní a tvorení usmerňované ničím vyšším, jeho bezduché, rozumovo materialistické snaženie začalo prinášať zlo, nevraživosť, závisť, nenávisť, bezohľadnosť, podvod, násilie, vojny a mnohé iné negatívne veci.

Stúpali a potom zase padali ríše a spoločenské systémy. Až sme sa nakoniec dostali do súčasnosti, kedy sa svet opäť približuje k veľkému vojnovému konfliktu, ktorý by bol sebazničujúci. Všetko, čo ľudstvo doposiaľ prežilo na nás doslova kričí, že starými cestami už ďalej ísť nemožno!

Vývoj vesmíru, celého stvorenia i našej civilizácie dospel do stavu, kedy sa pre nás stáva hľadanie spojenia s vyššími svetmi podmienkou ďalšej existencie na zemi. Je to zásadná požiadavka voči každému jednotlivcovi osobne.

Ako už bolo spomínané, vyššie svety sú dva. Ríša prírodných bytostí a ríša Ducha. My sa v tomto texte budeme venovať hľadaniu spojenia so svetom bytostným, ktorý je ku nám bližšie, a ktorého služobníci riadia a spravujú svet pozemskej prírody. Spojenie ľudí s bytostnými je nesmierne dôležité kvôli nastávajúcemu prechodu zeme do novej doby.

Keď sa v tomto smere najskôr pozrieme do histórie kresťanských cirkví, tie vždy boli a stále sú presvedčené, že spojenie s bytostným svetom je od zlého. Tento postoj je zlou karmou cirkví, o ktorú sa opierajú aj ich nesprávne súčasné názory.

Cirkvi sú však naopak presvedčené, že ich postoj je správny, pretože ich povinnosťou je chrániť čistotu viery pred bludmi a kacírstvom. Ich postoj však v skutočnosti pramení z pohodlnosti a nechuti vážne skúmať, akým spôsobom veci vo stvorení naozaj fungujú. Je to len slepá viera, ktorej chýba odvážne skúmanie Pravdy. Pravdy takej, aká v skutočnosti vo stvorení je.

Keby cirkvi a veriaci mali čo i len trochu otvorené oči a srdcia, mohli by predsa v pozemskom dianí uvidieť jasné svedectvo katastrofálnych dôsledkov oddelenia sveta ľudí od sveta bytostných. Museli by sa predsa zamyslieť nad tým, prečo sa v krajinách, kde sa nachádzali kresťania, z ktorých mnohí naozaj úprimne smerovali svoje modlitby a svoj život k Stvoriteľovi, objavovali najrozličnejšie choroby, hladomory a epidémie. Je to predsa jasné svedectvo toho, že hoci to aj ľudia so svojou vierou v Stvoriteľa mysleli úprimne, v tom, ako sa skrze bytostných služobníkov prejavuje Pánova Vôľa vo stvorení beznádejne tápali. Túto znalosť a s ňou spojené pomoci odmietali. V ťažkých chvíľach volali o pomoc k Stvoriteľovi, ale o jeho služobníkoch v prírodnom dianí, skrze ktorých by im mohla pomoc Pána naozaj prísť, nechceli nič počuť. Vnuknutia, rady, usmernenia a pomoci, ako odstrániť choroby, epidémie, hlad a biedu, smerovali preto iba k hluchým ušiam a srdciam, a zostávali nevypočuté.

Ba čo viac, jednotlivci, ktorí mali určité spojenie s bytostnými a mohli preto efektívne pomáhať ostatným napríklad v ich chorobách, boli zo strany cirkví i slepých veriacich vystavení najrozličnejším útokom, mučeniu i vraždeniu.

Vývoj sa však posúva dopredu a každý z ľudí musí byť konfrontovaný so znalosťou o dianí v prírode a o služobníkoch Najvyššieho, ktorí ju spravujú. Každý z nás bude postavený pred nutnosť spájať sa s nimi a hľadať cestu k nim. Ale pretože to doposiaľ nešlo dobrovoľne, bude zo strany bytostných vyvinutý na ľudí tlak, aby konečne precitli.

Tlak bude vyvinutý prostredníctvom vonkajšieho, prírodného živelného diania, ale i prostredníctvom chorôb, spôsobovaných najmenšími čiastočkami nevedomého prírodného života, čo sa prejaví ako zlyhanie rozumu v boji s týmito chorobami. Lekárska veda zostane bezradná a nebude si vedieť poradiť. Bude to bezprecedentný tlak k obnoveniu spolupráce medzi ľuďmi a bytostnými.

Láska Najvyššieho však všetko zariadila tak, že bytostní pastieri stád nevedomého prírodného života, spúšťajúceho choroby v ľudskom organizme, budú pripravení spájať sa s ľuďmi, ktorí sa začnú otvárať prostredníctvom svojej túžby po spolupráci s bytostnými služobníkmi.

Nebude to ale vôbec také lacné! Keď totiž bytostní zovrú ľudstvo do klieští prostredníctvom vonkajšieho živelného diania i prostredníctvom chorôb, s milosťou nebude môcť počítať nikto, kto si bude chcieť iba zachrániť svoj život a zbaviť sa utrpenia.

S milosťou bude môcť počítať len ten, kto v sebe nájde pravú pokoru a čistotu. Len ten, kto si uvedomí zásadný omyl ľudstva, spočívajúci v dominancii rozumového pohľadu na svet, na život a jeho zmysel, ktorému chýbal cit. Len ten, kto sa rozhodne napraviť to a duchovne sa pohnúť dopredu. Len ten, kto sa bude snažiť preklenúť doterajšiu priepasť medzi ním a bytostným svetom tým, že sa bude snažiť hľadať harmóniu svojho jednania a pôsobenia s pôsobením prírodných bytostí.

Ľudia sa budú musieť uskromniť vo svojich prianiach. Budú musieť začať brať ohľad na svet prírody a prírodných bytostí. Nebudú môcť byť tak, ako doposiaľ, iba sebecky zameraní na svoje vlastné priania a kráčať životom, slepo zameraní iba na presadzovanie svojho vlastného rozumového chcenia.

Kto bude s týmto všetkým vážne vnútorne pracovať a takýmto spôsobom sa meniť, bude môcť obdržať určitú mieru spojenia so svetom bytostných. Nie avšak prioritne v tom zmysle, že uvidí, ako tieto bytosti vyzerajú, ale hlavne v tom zmysle, že sa stane vnútorne vnímavý k inšpiratívnemu usmerňovaniu zo strany bytostných služobníkov. Stane sa vnímavý voči tomu, aby jeho priania a činy neprotirečili harmonickému pôsobeniu bytostných.

Iba tomu, kto prejaví dlhodobé vážne úsilie o spojenie s bytostným svetom, bude môcť byť podaná pomocná ruka zo strany bytostných. A to hlavne v tom, aby poznal, kde robí chyby a v čom sa má jeho prístup zmeniť.

Nijakému človeku na zemi však nebudú môcť byť úplne odobraté všetky jeho bolesti a strádania. K tomu bude môcť dôjsť až vtedy, keď sa v našom vnútri rozhorí jasný plameň odhodlania žiť na zemi jedine podľa Vôle Najvyššieho a v harmónii s jeho bytostnými služobníkmi.

Nad mnohými ľuďmi sa už v tejto chvíli vznášajú predobrazy ťažkých druhov chorôb, voči ktorým bude súčasná rozumová medecína úplne bezbranná. Možnosť záchrany bude len jedna jediná! Bude ňou snaha o poznanie, pochopenie, prijatie a včlenenie sa do Vôle Najvyššieho. Kto sa k tomu vzchopí, môže byť zachránený. Môcť byť zachránený bude darom za snahu hľadať spojenie so Svetlom, so Stvoriteľom i s bytostnými služobníkmi, ktorí sú pripravení na to, aby ľuďom opäť radili a pomáhali im na ich ceste k uskutočneniu harmonického života na zemi.

Vážne osobné úsilie o takéto nové vnímanie sveta bude odmenené požehnaním Pána a ochranou bytostných. Tomu však, komu bude toto všetko chýbať, sa žiadnej pomoci nedostane. Nie preto, že by aj pre neho nebola pripravená, ale preto, že sa jej svojou vlastnou neochotou po poznaní Pravdy sám uzavrel.

PS. Len sa dobre pozrime na toto video a uvedomme si, proti komu stojíme! Dobre si zvážme, či sa budeme schopní zachrániť, keď sa bytostný svet naplno obráti proti nám, pretože my sami sme dlhodobo žili a boli obrátení proti nemu.

Zdroj

Zdieľať článok

Správy 20.06.2024

Správy 20.06.2024

Zdá sa, že nás čaká ďalšie horúce leto. Q raz povedal, že august je tradične horúci mesiac, ale možno to nebude trvať ani tak dlho.

Kubánska kríza 2.0? Po príchode ruskej jadrovej ponorky Kazan do Havany vysiela americké námorníctvo rýchlu útočnú ponorku USS Helena do zálivu Guantánamo, aby ukázala svoju silu odkaz

Videla som správu, že čínske vojnové lode smerujú na Kubu, ale na internete sa nenachádza nič, čo by to overilo. Neverte všetkému, čo vidíte. Dúfam, že ste pripravení na všetko, priatelia. Niektorí hovorili, že bez ohľadu na to, za akých bdelých sa považujeme, budeme sa posrať, keď sa to stane. Aké vzrušujúce.

Hovorí sa, že sa blíži čierna labuť [alebo viacero?].

Don Jr. pustil na Instagrame psie správy.

Planéta sa dôkladne umyje a tieto tunely a podzemné mestá sa už nikdy nebudú používať.

V niektorých častiach Strednej Ameriky očakávajú za 2 týždne viac ako 4 stopy dažďa!
Kvôli stredoamerickému víru! pic.twitter.com/0A8r5GV5oh

 • In2ThinAir (@In2ThinAir) 15. júna 2024

Dnešné vyhlásenie počasia je pre túto nestabilnú oblasť v Karibiku a Mexickom zálive zlovestné.

Potenciálny tropický cyklón 1!
A je to tu! https://t.co/WlbThWzWMJ

 • In2ThinAir (@In2ThinAir) 17. júna 2024

Nie všade však majú prebytok vody, ako napríklad v Calgary v kanadskej Alberte, kde pršalo celý máj. Mesto sa nachádza na sútoku dvoch riek a rieka Bow je plná, ale na západnom konci mesta údajne zlyhal malý vodovod a CELÉ MESTO s 1,6 milióna obyvateľov plus niekoľko okrajových obcí má teraz prísne obmedzenia dodávky vody. A mestská rada práve rozhodla, že dočasné obmedzenia dodávky vody by mali byť trvalé! Je to na smiech. Keď viete, tak viete.

Už sa ľudia zobudili? Vo februári povedali, že v Calgary príde k obmedzeniam dodávky vody kvôli suchu. Keď matka príroda nespolupracovala a dopriala nám dážď, museli prejsť na plán B! Prerušenie vodovodného potrubia sa dá ľahko vysvetliť ako “náhoda”! https://t.co/ZDjzjF1uPf

 • Naturally Savage YYC (@SavageYyc) 13. júna 2024

Tak prečo je potom NW Calgary momentálne pod vodnými obmedzeniami, keď vodu dostávajú z Bearspaw? Bola elektráreň vypnutá? Určite nie je dodávka do NW závislá od prasknutého prívodného potrubia. Jasne to vidieť z mapy vodovodného potrubia. pic.twitter.com/EuRd6rg9fw

 • blbatled (@blbatled) 17. júna 2024

Vyhľadala som na Twitteri všetky súvisiace komentáre a bola to najväčšia zábava, akú som za posledný čas v sobotu večer zažila. Pri niektorých poznámkach mi tiekli slzy, tak veľmi som sa smiala. Je tak zjavné, že je to výzva na prebudenie. Je to absurdné.

Tieto obmedzenia vody sú najťažšie pre tých tínedžerov, ktorí sú zvyknutí na 45-minútové sprchy.
Boh vie, čo tam robia.

Airdrie je menšia osada severne od Calgary.

Starosta Airdrie a certifikovaný kretén Peter Brown hovorí, že obmedzenia vody v Calgary nie sú záťažou, pretože krajiny tretieho sveta nemajú vodu. pic.twitter.com/UJxEM656Nz

 • Iyan Velji (@IyanVelji) 14. júna 2024

Väčšina tam v komentároch to chápe. Prirovnávali to k “2 týždňom na vyrovnanie krivky” a mnohí hovorili, že globalistická starostka nebude dodržiavať svoje vlastné obmedzenia a ani oni nebudú. Som šokovaná, že na seba navzájom donášajú. Niektorí majú zjavne ešte stále hlavy pevne zaborené do piesku.

Udavačstvo sa vymyká normám.
Trudeau by chcel, aby #donášači zintenzívnili svoju hru! pic.twitter.com/FLhv9sqgdp

 • unscrew the news (@unscrewthenews) 16. júna 2024

Rád to počujem, Calgary. Aspoň pár sa ich zobudilo. Niekto povedal, že golfové ihriská sa stále polievajú, zatiaľ čo deťom bolo povedané, že nemôžu používať vodné pištole alebo si zahrať vodnú bitku s balónikmi. Je to zrejme test, kto sa zobudil a ako ďaleko dokáže Calgarianov dotlačiť. Viete si to predstaviť – 3 minúty sprchy a žiadne zalievanie trávnika.

Hádajte. Úpravňa vody nebola nijako ohrozená. Súčasný dopyt je nižší ako pred týždňom, keď bol hlavný vodovod vypnutý. Tak prečo tie obmedzenia? Pre ľudí v postihnutej oblasti je to na nič, ale je to menej ako 10 % Calgary. Toto je covid 2.0.

Komunistickej Austrálii sa darí, ak sa dá veriť správam.

Austrália uzatvára farmy, pretože sa šíri vtáčia chrípka

Dnes som počula ešte horšie. Prídel potravín “pre prípad” plandémie a pre prípad, že by bol nedostatok vajec kvôli všetkým sliepkam, ktoré utratili. Tucet vajec od kurčiat kŕmených vegetariánskymi krmivami tu vo Phoenixe v Trader Joes stojí stále 2. 99 dolárov a vajec je dosť. Vajíčka vydržia naozaj dobre a v extra chladničke mám vždy 2 krabičky navyše a v mrazničke mrazené tekuté vajíčka.

Coles obmedzuje nákup vajec, keďže vtáčia chrípka sa rozšírila na piatu farmu vo Victorii

Covidove pravdy zmenia svet. Registrovaná zdravotná sestra v tomto videu rozpráva, čo videla každý deň v práci.

Nemocnice “chladnokrvne” vraždili pacientov, aby splnili ciele Covidu, svedčia informátori video

Výrobca ventilátorov Vyaire ide vyhlásiť bankrot, pretože klesá COVID-19

Tretia svetová vojna sa pripravuje na veľké prebudenie, keď budú hlavy más bez okolkov vytrhnuté z piesku.

Empire State Building bol osvetlený zelenou farbou a ja to považujem za “GO”.

Ak však budete pátrať, možno zistíte nasledovné.

Nafukovací drak pristál na Empire State Building

Naznačujú, že zelený a drak sa týka Hier o tróny. Draci a plazy však majú pre niektorých z nás iné konotácie; červené, zelené alebo iné. Náhoda?

Vojnové hry a cvičenia sú veľmi reálne a my sme v napätí, ako “mierová” situácia prerastie do nestabilného vojnového scenára.

Ruská tichomorská flotila začína nasadenie na cvičenie, ktorého sa zúčastňuje 40 lodí

Keď to všetko vypukne, budeme počuť sirény leteckého poplachu, celé dielo? Myslím si, že áno, ak to bude simulovaná jadrová udalosť, o ktorej sme boli presvedčení, že je na blízkom obzore. Predsudky o normálnosti sa v okamihu vyparia, keď armáda verejne prevezme velenie a nariadi ľudstvu, ako má postupovať.

Nebude zábavné vidieť hrôzu v očiach niektorých členov nášho spoločenstva. Bude to pre nich viac než reálne.

PRELOM: PRED NIEKOĽKÝMI HODINAMI PRISTÁLO V SEVERNEJ KÓREI NIEKOĽKO RUSKÝCH LIETADIEL. (3. SVETOVÁ VOJNA)

Strategické dohody medzi Ruskom, Severnou Kóreou a Čínou: Útok na americké základne v Japonsku a Južnej Kórei – nastavenie nového frontu. Rusko, Severná Kórea a Čína upravujú posledné detaily… pic.twitter.com/zgq6RniPNV

 • 🇺🇸 TheRealGSN | Christian Watchman Youtube (@Therealgsns) 18. júna 2024

Hoci nepoznáme poradie operácií, stále sa musíme orientovať podľa odstránenia zjavného Joea Bidena z Bieleho domu a možno budeme svedkami dosadenia novej a rovnako nechcenej postavy do boja o post prezidenta Spojených štátov.

WH Deduško zdieľal svoje myšlienky na Telegram:

Predpovede.. Biden odstúpi z boja po prvej debate ..Kto podľa vás nastúpi? Dávajte pozor na časovú os…

W.H.G.

Zaujímavé príbehy sa objavujú každý deň.

🚨 Systém 911 je v štáte Massachusetts nefunkčný na celom území štátu a jeho návrat sa nedá odhadnúť.

Bostonská polícia doslova odporúča ľuďom, aby v prípade núdze išli vyhľadať policajta alebo “požiarnu búdku”, ktorú treba vytiahnuť. Stalo sa tak len niekoľko týždňov po tom, čo sa to dotklo 15 ďalších štátov… pic.twitter.com/pkhqekP6dZ

 • Nick Sortor (@nicksortor) 18. júna 2024

zdroj

🇷🇺Putin a Kim Čong-un absolvovali v Pchjongjangu rozhovor samostatná jednání, která trvala asi dvě hodiny. Oba lídři podepsali komplexní dohodu o strategickém partnerství. zdroj

🇭🇺Maďarsko vyjmenovalo sedm priorit EU během svého předsednictví, a podpora Ukrajiny mezi nimi není.

Maďarsko přebírá v červenci na šest měsíců rotující předsednictví v Radě EU.

Svým mottem udělá „Udělejme Evropu znovu skvělou“, řekl maďarský ministr pro záležitosti EU János Boka.

Mezi priority patří boj proti nelegální migraci a potřeba „vyvážit“ proces rozšiřování EU na pozadí příliš rychlého udělení statusu kandidátské země Ukrajině, Moldavsku a Gruzii. zdroj

Podľa Šimečku môžete povedať čokoľvek…stačí ze na konci poviete …toto je satira
Vláda sa ma starať o iné veci nie o satiru 😱🤯🖕
Práveže tieto akože satirické stránky majú vytvárať pôdu pre progresívcov !!!

Za atentát na Fica ….môže Fico
Za vraždu Kuciaka…môže Fico
Za všetko môže Fico

Všetko ostatné je satira

Zhrnul som rozumové pochody Šimečku v dnešnej relácii…. zdroj

Ou …takže zlé Rusko …. Ale peniaze z Ruska niesu zlé 😁😂

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se na sociální síti pochlubila dalším „úspěchem“ pětikoalice. Od července mohou darovat krev i gayové.

Toto sú priority vlády v Českej republike …Toto iste by nás čakalo s Progresívcami… zdroj

Slovenská národná strana podá v lete na septembrovú schôdzu Národnej rady SR zákon o regulácii sexuálnej výchovy na školách, pretože pán Vašečka predložil nekomplexný zákon.

SNS súčasne navrhne, aby najmä základné a stredné školy prísne dodržiavali učebné osnovy, aby rodičia vedeli o tom, kto, kedy a ako vzdeláva ich deti v oblasti sexuálneho správania.

Novelou zákona bude možné distribuovať učebný materiál a tlačovinu schválených len príslušným pedagogickým ústavom, resp. príslušnými inštitúciami.

SNS chce svojím zákonom zabrániť, aby na základné a stredné školy nemohli vchádzať kedykoľvek tretie osoby napr. aktivisti z tretieho sektoru a šíriť výučbu, bez príslušného súhlasu rady školy a rodičov.

SNS má na zreteli, že v školách sa majú pohybovať len ľudia, ktorými sú pedagógovia a odborníci v danom odbore. zdroj

Europoslanec Uhrík vyzval vládu, aby nepodporila Leyenovú, ani Šefčoviča zdroj

👍🏻UŽ ZAMETAJÚ STOPY – Zdarsky zmazal ‘Fico’ a zmenil cely nazov!

🔥Žďársky us TRETÍKRÁT zmenil nazov podcastu

🫡Dokonalé! Oni sa zase chytili do mojej pasce! Oni zase skocili na lep!

🐒dokonca samotna Zuzana Garazovic ho vyplieskala!

😎finalne video bude dnes vecer – mate sa na co tesit.

 • dkx

VÝPOVEĎ V STARTIUPE! 🔥

✍🏻16 hodin po mojom statuse sa hybu lady a:

📍Zdarsky konci v Startitupe.
instagram

📍STARTITUP VYJADRENIE🫡
vyjadrenie

Bonus:
Marek Prchal robil kampaň SAS , predtým Babišovi…Žďárský to je ich človek hlavne s Janičkom chodí na dovolenky ( homo pàr, toto vie cely Trencin) ..Janiček je s Trenčína,s kauzy Fatima…Robil účelové rozhovory proti Smeru, prave u Zdarskeho v Startitupe.

Zdarsky teraz nahrava v Trencine na Mierovom namesti, ulica Marka Aurelia, nehnutelnost patri prave Janickovi

CELA CHRONOLOGIA TU:

PRCHAL VYKOPNUTY Z RAD MARKETEROV
https://t.me/DKbleskovky/8688

ZDARSKY VYPOL KOMENTY
https://t.me/DKbleskovky/8687

SELEKTIVNA SLEPOTA RASTA ILIEVA:
https://t.me/DKbleskovky/8692

A az TERAZ chapete, ze preco som napisal ‘Michala Šimecku by som za jeho proeurópske reči zabil.’… pretoze vidiem na 5 tahov dopredu a presne som vedel, ako zareaguju
media.

Koniec pribehu.

DKX – najznamejsi slovensky doxxer

Takto sa to robí, do psej matere.

🤔POZOR – pribeh konci po medialnej stranke, nie pràvnej… zdroj

WHO chce jít nyní přímo do škol

Školy jsou už dávno místem, kde se prosazuje aktuální politická agenda – a to většinou přes různé politické neziskovky, které jsou pro tento účel placeny. Mají zajistit, že mladá generace bude názorově v souladu s vládnoucí ideologií.

Zdá se, že nyní budou školy nejen místem, kde se vytváří politické názory, ale také místem, kde se bude rozhodovat o tom, jaké zdravotní zákroky podstoupí děti.

Vzhledem k tomu, že má mít zdravotnictví na školách po celém světě pod palcem právě WHO, půjde velmi pravděpodobně zejména o povinnou aplikaci WHO vybraných vakcín.

Školy v sevření farmaceutického průmyslu: Kdo skutečně těží z podpory zdraví?

WHO na svém webu propaguje tzv. Health Promoting Schools a tvrdí, že se stará o školy a chce zlepšovat zdraví školních zaměstnanců, rodin a členů komunity i studentů.

Škola podporující zdraví je škola, která neustále rozšiřuje svou schopnost vytvářet zdravé prostředí pro život, učení a práci, jak uvádí WHO.

O úmyslech WHO jasně hovoří velký nadpis: UNESCO a WHO vyzývají země, aby z každé školy udělaly školu podporující zdraví

Myšlenka škol podporujících zdraví se může na první pohled zdát pozitivní, ale objevují se i kritické hlasy, které vyjadřují obavy ohledně implementace a základních motivů.

Tři ústřední aspekty, které jsou zde zvláště patrné, jsou: sledování a kontrola, ovlivňování ze strany soukromých aktérů a vliv farmaceutického průmyslu. celý článok tu

Zvrácenost umělého zdražování elektřiny. Výrobu z uhlí a plynu teď zaplatí každý z nás

Doba bez uhlí jako záložního zdroje elektřiny se blíží. Vláda konečně poskytla alespoň nějaké obrysy toho, jak mohou vypadat různé kritické scénáře při hrozícím nedostatku energie a kdy a jaký provoz by stát dotoval. Jisté je, že budeme potřebovat jako nový záložní zdroj plyn, protože zelené upřednostňované zdroje a jádro (nové bloky jsou navíc velmi vzdálenou budoucností) po celý rok poptávku rozhodně neutáhnou. Plynové elektrárny jsou ale právě kvůli jejich nestálému využití pro investory nerentabilní, takže je také budeme dotovat. Je nutné připomínat, že uhelné i plynové zdroje jsme si sami uměle zatížili emisními povolenkami, kvůli kterým je teď výroba z uhlí ztrátová. Stejně tak je nutné si uvědomit, že jakoukoliv státní podporu těchto zdrojů zaplatí daňoví poplatníci v cenách elektřiny.

Česko se stane čistým dovozcem elektřiny v případě ukončení provozu uhelných elektráren už v příštích letech. Podle kritického scénáře by se tak mohlo stát v příštím roce, pravděpodobnější je rok 2027, tvrdí ministerstvo průmyslu a provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Česko teď dováží ze zahraničí kolem 15 TWh elektřiny ročně, zároveň samo vyváží až 30 TWh za rok.

„Situace v energetice v posledních letech výrazně proměnila. Zatímco dřívější plány vycházely z předpokladu, že využívání uhlí bude ekonomicky výhodné a sami si vybereme termín odchodu v průběhu 30. let, nyní jsme v situaci, kdy primárně díky ceně emisní povolenky a klesajícím velkoobchodním cenám elektřiny přestává být využívání uhlí profitabilní,“ řekl redakci za resort průmyslu Marek Vošahlík. celý článok tu

Nové pokyny pro stravování nejsou založeny na tom, co je pro vás nejlepší. Jsou založeny na tom, co je – údajně – dobré pro životní prostředí. Ale WHO a vaše vláda se vám to snaží prodat jako zdravé i pro vás. Je důležité, abychom pochopili, že jde o dvě různé věci. Ve skutečnosti mají nové směrnice potenciál způsobit, že lidé budou velmi nemocní. zdroj

Migrační politika a sebelikvidace Evropy zdroj

Zdieľať článok

Přirozené světlo je základní živinou aneb jeho zásadní role v našem zdraví

Přirozené světlo je základní živinou aneb jeho zásadní role v našem zdraví

Ve zkratce…

Desítky let zapomenutého výzkumu ukazují, jak moc moderní osvětlení škodí lidskému zdraví. V tomto důležitém článku se dozvíme o zásadní roli přirozeného světla, jak jeho nedostatek vede k (vážným) onemocněním, a jakými způsoby si blokujeme přísun této „základní živiny”.

Autor: A Midwestern Doctor

Originál článku publikován ZDE: 14. června 2024

Desítky let zapomenutého výzkumu ukazují, jak moc moderní osvětlení škodí lidskému zdraví

Příběh v kostce:

 • Sluneční světlo je jednou z nejdůležitějších věcí pro naše zdraví (např. snižuje riziko úmrtí nebo onemocnění rakovinou na polovinu), ale stále slyšíme jen to, jak je důležité se mu vyhýbat.
 • Zatímco význam vitaminu D je všeobecně známý, mnoho dalších kritických funkcí světla v rostlinách, živočiších a lidech zůstává téměř zcela neznámých (a proto se na ně zaměříme v tomto článku.
 • Jedním z charakteristických rysů moderního života je neustálé vystavování nepřirozenému světlu. Ačkoli se na něj pohlíží jako na relativně neškodné, ve skutečnosti zapomenutý výzkum prokázal, že je hlavní příčinou nesčetných nevysvětlitelných moderních fyzických a behaviorálních onemocnění.
 • Jednou z klíčových funkcí krve je rozvádět světlo po celém těle. Pokud je tento proces narušen (např. nošením brýlí s čočkami, které eliminují kritické části elektromagnetického spektra), může dojít k řadě závažných onemocnění.

V průběhu let jsem nabyl přesvědčení, že sluneční světlo je pro tělo jednou z nejdůležitějších živin. Například s tím, jak se lidé posouvali stále severněji od Afriky a byli stále méně vystaveni slunečnímu záření, jejich kůže postupně světla, což je něco, co dokazuje, že lidské tělo světlo potřebuje a že zbělení lidské kůže ve vyšších zeměpisných šířkách bylo ochranným mechanismem, který měl zajistit, aby se do těla dostalo dostatek zbývajícího slunečního světla.

Poznámka: vysvětlení, jak tmavší části kůže brání UV záření proniknout do těla, najdete zde.

Bohužel (kromě velmi specifických patentovatelných aplikací), protože nikdo nemá finanční zájem na podpoře slunečního světla, téměř vše, o čem slyšíme, se zaměřuje na to, proč je pro nás hrozné. Například:

-Jak bylo uvedeno v nedávném článku, dermatologie byla jednou z nejméně žádaných profesí v medicíně. Poté se proměnili v jednu z nejvyhledávanějších tím, že se přejmenovali na bojovníky proti rakovině a přesvědčili všechny, aby chodili na pravidelné prohlídky kůže, kde by jim případnou rakovinu rychle odstranili, často za tisíce dolarů za kus, čímž se dermatologie rychle stala jednou z nejlépe placených specializací. Ústředním bodem tohoto rebrandingu bylo označování nezhoubných nádorů za smrtelné a tvrzení, že rakovinu kůže způsobuje sluneční záření (což je sice pravda, ale zapomnělo se zmínit, že smrtelné rakoviny kůže způsobuje nedostatek slunečního záření). Z tohoto důvodu se velká část dermatologie proměnila v nesmyslné strašení lidí sluncem, a přestože se na rakovinu kůže každoročně vynakládají miliardy, celková úmrtnost na rakovinu kůže zůstává téměř beze změny (místo toho ji pouze mnohem více diagnostikujeme a „léčíme“).

Poznámka: v tomto článku se pokusím vysvětlit, proč nepřirozené světlo způsobuje rakovinu kůže.

-Ačkoli ke vzniku rakoviny přispívá mnoho faktorů, často se jako hlavní viníci uvádějí sluneční záření a kouření. Domnívám se, že tento důraz vysvětluje, proč počet případů rakoviny stále stoupá, protože skutečné příčiny rakoviny zůstávají nedostatečně prozkoumány. Průmyslová odvětví se svými zájmy lobbují za to, aby tyto příčiny nebyly zmiňovány, a odvádějí tak pozornost od potenciálně významných původců rakoviny.

Poznámka: v nedávném článku jsem se obdobně zabýval tím, jak FDA vedla desetileté tažení proti zázračnému léku na spaní (který by, kdyby zůstal legální, zničil katastrofální průmysl s prášky na spaní, protože byl pro své uživatele mnohem účinnější a měnil jim život). Vzhledem k tomu, že GHB se v těle vytváří přirozeně a vyskytuje se v potravinách, byly původní pokusy FDA pronásledovat ty, kteří jej poskytovali, nakonec soudy shledány nezákonnými. Poté se FDA obrátila a spojila GHB s existujícími obavami z užívání rohypnolu (Roofies) jako drogy pro znásilnění na rande a vytvořila hysterii kolem GHB, přestože na rozdíl od rohypnolu se takto neužíval, nemohl se takto užívat (protože se dal snadno ochutnat) a zkrátka a dobře primární drogou pro znásilnění na rande byl alkohol. Tato kampaň byla úspěšná a GHB byl prostřednictvím různých zákonů proti znásilnění na rande postaven mimo zákon. Nyní existují miliony lidí trpících chronickými nevyléčitelnými chorobami, kteří GHB potřebují, ale nemohou ho dostat, protože je to droga zařazená do seznamu I (za jejíž distribuci tedy hrozí velmi vysoké tresty).

Pozoruhodné na tom bylo, že farmaceutická společnost, která rohypnol vyráběla, dokázala pomocí svých lobbistů dosáhnout toho, aby byl (skutečný problematický lék) z těchto zákonů proti znásilnění na rande vyjmut. Současně byl farmaceutický výrobce GHB schopen dosáhnout vytvoření dvojího seznamu (seznam I a III) a poté prodávat přesně stejnou (na výrobu jednoduchou) sloučeninu jako lék schválený FDA v seznamu III na omezeném trhu za extravagantní cenu (60 000-100 000,00 ročně), kterou jsou pacienti ochotni zaplatit díky tomu, jak hluboce GHB zlepšuje jejich život. Jednou z nejabsurdnějších věcí na tomto dvojím zařazení je to, že podle definice může být droga zařazena do seznamu I pouze tehdy, pokud pro ni „neexistuje v současnosti uznávané lékařské použití“.

-Protože je sluneční světlo zdarma a má tak zásadní přínos pro mnoho aspektů lidského zdraví, každé odvětví, které se spoléhá na to, že si najde zákazníky, má přirozený vlastní zájem na tom, aby něco, co účinně léčí nemoci, bylo široce dostupné veřejnosti. V podstatě bych řekl, že to se stalo i GHB, protože se špatným spánkem souvisí tolik nemocí (nejen nespavost), že to ospravedlnilo desetileté tažení FDA za jeho zákaz.

V tomto článku představím některé zapomenuté poznatky o neuvěřitelném významu světla. Kromě odhalení těchto znalostí je mým konkrétním cílem při psaní tohoto článku podělit se o svou teorii, že krev vede světlo (protože to hodně mění pohled na tělo), a poskytnout kontext pro představení jedné z nejpozoruhodnějších lékařských terapií, kterou Americká lékařská asociace z velké části vymazala z historie.

Význam slunečního světla

Před katastrofální válkou dermatologie proti slunci byla hodnota slunečního záření v medicíně široce uznávána. Například na počátku 20. století byla helioterapie (opalování) s velkým úspěchem využívána při léčbě mnoha (jinak nevyléčitelných) onemocnění, jako byla chřipka z roku 1918tuberkulóza a mnoho dalších nemocí.

Existující údaje zase ukazují, že sluneční světlo je nesmírně prospěšné. Například:

-Sluneční světlo je pro duševní zdraví zásadní. Nejlépe je to patrné u depresí (např. sezónní afektivní poruchy). Bohužel mnoho pracovníků (zejména pracovníků na noční směny, např. v nemocnicích) se tomuto nezbytnému světlu nedostává a velmi tím trpí. Vezměme si například tuto studii čínských zdravotních sester na operačních sálech, která zjistila, že jejich duševní zdraví je výrazně horší než u běžné populace a že toto zhoršení souvisí s jejich nedostatečným vystavením slunečnímu světlu (což, troufám si tvrdit, pacientům, o které pečují, neprospívá).

Poznámka: Tento bod jsem skutečně pochopil během své lékařské praxe, kdy jsem si po dlouhém období nočních směn pod zářivkami všiml, že začínám mít klinické deprese (což se mi jinak nikdy nestalo a vedlo to k tomu, že mi blízký spolustolovník nabídl předepsání antidepresiv). Rozhodl jsem se udělat experiment a vydržel jsem u něj ještě několik dní, pak jsem šel domů a koupal se pod Ottovou plnospektrální žárovkou, načež jsem se téměř okamžitě cítil lépe.

-Mnoho různých studií zjistilo, že vystavení slunečnímu záření výrazně snižuje riziko vzniku rakoviny (např. tato rozsáhlá studie zjistila, že vysoké vystavení slunečnímu záření UVB snižuje riziko vzniku rakoviny prsu a prostaty na polovinu).

-Vynikající dvacetiletá studie na 29 518 ženách zjistila, že vyhýbání se slunci zvyšuje pravděpodobnost úmrtí o 60 % (rozdíl 130 % oproti těm, které se slunci vystavovaly nejčastěji) a nejvýznamnějším přínosem pravidelného vystavování se slunečnímu záření bylo snížení rizika úmrtí na srdeční choroby.

Poznámka: tato studie rovněž zjistila, že u osob, které se dostatečně vystavovaly slunečnímu záření, byla pravděpodobnost výskytu řady dalších běžných onemocnění mnohem nižší.

-Normální sluneční světlo má zásadní význam pro usnadnění cirkadiánního rytmu, na kterém závisí odpočinek a regenerace našeho těla. Naopak hlavní příčinou moderní epidemie nespavosti (a s ní spojených hlubokých zdravotních důsledků – o kterých se zde dále zmiňuji) je vystavování se umělému světlu, zatímco jednou z nejužitečnějších léčebných metod je jednoduše začít den plným slunečním světlem.

Obvykle se předpokládá, že sluneční světlo je prospěšné pro tvorbu vitaminu D (důležité živiny) v těle. Dlouho jsem však měl podezření, že mnohé z přínosů vitaminu D nejsou způsobeny vitaminem samotným, ale že jeho zvýšená hladina slouží spíše jako indikátor toho, že se tělo pravidelně vystavuje slunečnímu záření, a tudíž zažívá nesčetné množství přínosů, které sluneční světlo poskytuje.

Poznámka: doplňování vitaminu D může být často velmi prospěšné. Téměř ve všech případech je však zvýšení hladiny vitaminu D prostřednictvím vystavení se slunečnímu záření podstatně přínosnější než jeho doplňování.

Co je to světlo?

Vlny mají z definice několik základních vlastností:

 • Vyžadují prostředí, kterým se šíří. Například prostředím pro vlny na pláži je oceán, zatímco prostředím pro zvuk je vzduch.
 • Pohybují se určitou rychlostí.
 • Mají specifickou vlnovou délku a frekvenci (které jsou navzájem nepřímo úměrné).
 • Jejich síla je dána tím, kolik vln uplyne za sekundu (vyšší frekvence odpovídá vyšší celkové energii) a jak výrazně každá jednotlivá vlna narušuje své prostředí (např. malá vlna na pláži má mnohem menší energii než tsunami a stejně tak hlasitý zvuk ve srovnání s tichým).

Zdaleka nejběžnějším vlněním v našem životě je elektromagnetické záření (EMR), které je definováno jako vlnění, které se šíří rychlostí světla a na rozdíl od všech ostatních vlnění nemá prostředí, kterým se šíří (proto se elektromagnetické záření může šířit prostorem a mnoha objekty). „Například světlo je jedním z typů EMR.

Poznámka: proč se světlo šíří takovou rychlostí, jakou se šíří, a proč zdánlivě nemá médium, jsou dvě největší záhady ve fyzice.

Protože mezi vlnovou délkou a frekvencí vlny existuje nepřímá úměra, existuje celá řada různých typů EMR v závislosti na jejich vlnové délce. Například viditelné světlo zahrnuje EMR s vlnovou délkou mezi 380 nm-700 nm, protože toto EMR je oko schopno „vidět“. Zároveň se v závislosti na vlnové délce EMR nesmírně liší jeho vlastnosti (např. barva).

Stejně tak existuje mnoho dalších typů elektromagnetického záření (např. gama záření, rentgenové záření, ultrafialové záření, viditelné světlo, infračervené záření, mikrovlny a radiové vlny), z nichž každý má jiné vlastnosti. Přestože je však EMR jedním ze základních konstruktů naší reality, velká část jeho biologického významu stále není rozpoznána. Mám například pocit, že některá z největších nedorozumění ohledně EMR jsou následující:

-Přirozené světlo má tendenci mít v sobě poměrně široký rozsah frekvencí (např. proto se sluneční světlo po průchodu hranolem rozdělí na duhu). Naproti tomu umělé světlo má tendenci mít mnohem užší rozsah frekvencí, který se značně liší od toho, pro který se vyvinula biologie.

-Označení „ultrafialové záření“ se dává elektromagnetickému záření, které se nachází mezi viditelným světlem a rentgenovým zářením. To znamená, že všechno UV záření je stejné, zatímco ve skutečnosti se jednotlivé typy UV záření (UV-A, UV-B a UV-C) chovají velmi odlišně a jsou přítomny ve velmi rozdílných množstvích (např. atmosféra blokuje většinu UV-C záření, aby se dostalo na povrch Země).

-Infračervené záření proniká do těla mnohem hlouběji než UV záření (5-4000 mm oproti 0,02-0,15 mm). Kromě toho standardní sklo (z větší části) blokuje průchod UV záření.

-Konvenční věda obvykle popisuje nepříznivé účinky elektromagnetického záření jako vlastnost toho, jak velkou energii elektromagnetické záření má a zda je tato energie dostatečná k rozbití molekulárních vazeb (tzv. ionizující energie). Například gama záření (které je uvolňováno jadernými zbraněmi) je tak nebezpečné, protože jeho ionizační energie je tak silná, že rozbíjí molekulární struktury těla (např. DNA). Naopak mikrovlny (které jsou naopak na nízkoenergetickém konci elektromagnetického spektra) nejsou považovány za nebezpečné, protože obsahují příliš málo energie na to, aby ionizovaly molekulární vazby.

-Předchozí bod není zcela správný, protože zatímco EMR obvykle prochází vším, s čím se dotýká, pokud se místo toho s tímto prostředím „shoduje“, uloží se v něm a má na něj dramaticky větší vliv (např. to popisuje pojem rezonanční frekvence). To je důležité, protože řada kritických živých struktur (např. mitochondrie) se vyvinula tak, že mají rezonanci pro určitý typ EMR a pak na ně reagují, zatímco vše kolem nich je tímto specifickým typem EMR do značné míry neovlivněno. Bohužel tento aspekt vědy byl naším vědeckým aparátem do značné míry přehlížen, což je podle mého názoru způsobeno tím, že biofyzika otevírá dveře k vytváření různých nepatentovatelných lékařských terapií, a také tím, že z ní vyplývá, že spousta EMR, kterými jsme nyní přesyceni (např. mikrovlny mobilních telefonů a Wifi), je příčinou špatného zdravotního stavu.

Radar například funguje tak, že vysílá velký puls mikrovlnné energie v každém směru (skrze otáčející se jednotku) a pak pomocí odrazů, které přijímá od jakéhokoli radarového pulsu v atmosféře, indikuje přítomnost objektu. Osobně si myslím, že radar zdaleka není neškodný, protože jsem četl četné příběhy o tom, jak vojáci umístění vedle radarových jednotek (kde jsou mikrovlny exponenciálně silnější) těžce onemocněli, vím, že mnoho lidí citlivých na elektromagnetické pole dokáže poznat, jestli vzdálené radarové jednotky vysílají, a já osobně cítím něco, když jsem na letišti, pokaždé, když je zapnutý radar.

Při čtení tohoto článku se snažte mít na paměti výše uvedené body.

Biofotony a mitogenní záření

Poznámka: toto je zkrácená verze článku, který jsem napsal o tomto zásadním tématu a o tom, jak je základem mnoha terapií, které se nyní používají v regenerativní medicíně.

Základním principem biofyziky je, že buňky vyzařují velmi slabé fotony (převážně v ultrafialovém spektru), které používají k řízení růstu a komunikaci s ostatními buňkami, a že když se přenosy biofotonů pokazí, vzniká nemoc (což vede k abnormálním emisím fotonů z tkání, které se projevují u mnoha chorobných stavů). Například rakovina má abnormální emise biofotonů a (při studiu) karcinogenní látky výrazně narušují vlnovou délku těchto fotonů (zatímco podobné sloučeniny, které tyto biofotony nenarušují, nejsou karcinogenní).

Poznámka: jedním z nejzajímavějších pozorování v rámci biofotoniky bylo, že cytopatické změny způsobené v buňce virovou infekcí nebo působením toxinů mohou být „přeneseny“ na jinou buňku v bezprostřední blízkosti, pokud buňky nejsou fyzicky propojeny, ale jsou opticky spojeny přes okno vysílající UV záření.

Alexander Gurwitsch, jeden z prvních badatelů, kteří se touto problematikou zabývali (v roce 1923), objevil, že živé buňky (živočichů i rostlin) vyzařují velmi slabé emise, které vyvolávají v okolních buňkách opouštění lagové fáze, vstup do mitózy a dělení, což ho vedlo k pojmenování mitogenní záření [MGR]. Poté, co zjistil, že ho blokuje obyčejné sklo, ale nikoli křemenné, dospěl k závěru, že MGR je typem ultrafialového záření (protože tak se chová UV záření), a mnohem později bylo skutečně určeno, že jím je (protože má vlnovou délku mezi 190-350 nm).

Poznámka: MGR je velmi slabé (což znesnadňuje jeho detekci) a jeho emise z biologických systémů obvykle vyžaduje, aby byl systém osvětlen světlem (což znesnadňuje rozpoznání slabých mitogenních emisí). Nakonec, zhruba deset let po Gurwitschově smrti, se vědcům podařilo toto záření zachytit pomocí citlivých fotonásobičů.

Po podrobném studiu si Gurwitsch uvědomil, že MGR vyžaduje velmi specifické dávkování a vzorec (např. pomocí pulzů), aby se dosáhlo jeho optimálních účinků, což je velmi náročné uměle, a že hodnota MGR spočívá především v tom, co usnadňuje diagnostiku (např. krev obvykle vyzařuje MGR, ale pokud má někdo rakovinu, nevyzařuje, a proto nemocnice, ve které pracoval, dokázala s vysokou přesností určit, zda má někdo rakovinu, pouze na základě posouzení, zda z jeho krve zmizelo MGR). Gurwitsch také zjistil, že:

-Jakmile byly mnohé biologické látky (např. krev) vystaveny působení MGR, vyzařovaly pak MGR, které bylo označeno jako „sekundární MGR“. V mnoha případech dokázalo sekundární MGR přesně odpovídat frekvencím a délce trvání MGR, které bylo nezbytné pro nejlepší odezvu na něj v tkáních celého těla.

-Poškození nebo usmrcení buněk způsobilo, že buňky uvolnily krátký záblesk MGR (které, jak předpokládám, pochází z exozomů uvolňovaných z buňky).

-Některé části těla (mozková tkáň, oční rohovka, aktivní svaly a krev) měly mnohem větší emise MGR.

-Bylo zjištěno, že stěny cév neblokují přenos mitogenního záření a že v cévách se MGR nejlépe uskutečňuje, když je céva sama pod napětím, což je vlastnost, kterou krvi pravděpodobně propůjčuje elektrický náboj srdce. Podobně bylo zjištěno, že rozříznutý zrakový nerv vyzařuje mitogenní záření v celém optickém traktu, když je oko vystaveno nefiltrovanému slunečnímu světlu.

-Jak tkáň prochází různými vývojovými stádii, její MGR se mění. Například s přibývajícím věkem vyzařuje krev stále méně MGR, což může být důvodem, proč se jejich tělo hůře hojí ze zranění.

Poznámka: ve 30. letech 20. století vědci zjistili, že částečné obnovení MGR v krvi starších lidí zlepšuje senilitu.

Je smutné, že ačkoli téma MGR má pro biologii nesmírně mnoho důležitých důsledků, málokdo o něm dnes ví. Jednou z věcí, které mi na tomto tématu vždy připadaly nejzajímavější, je skutečnost, že mnoho meditačních škol věří, že když člověk dosáhne pokročilé úrovně vnímání a dovedností, často zjistí, že v jeho těle je obrovské množství světla, a že výzkumníci biofotonů (jakmile získali dostatečně citlivé přístroje), byli schopni prokázat, že tělo skutečně vyzařuje světlo.

John Nash Ott

Poznámka: většina této části je shrnutím Ottovy knihy Zdraví a světlo.

Protože se rostliny pohybují poměrně pomalu, není obvykle možné jejich pohyb pozorovat (i když existují výjimky, jako jsou rostliny, které se reflexivně stahují jako Venušina past, nebo pokud se nacházíme v oblastech, kde příroda oplývá neobvyklou vitalitou, je při pečlivém pozorování někdy možné spatřit rytmické pohyby v okrajových částech stromu).

Časosběrná fotografie (kdy se ze záběrů pořízených s velkým odstupem vytvoří snímky pro pohyblivý obraz) umožnila tento mikroskopický pohyb rostlin zrychlit, a tím jej zviditelnit. Jedním z průkopníků časosběrné fotografie byl John Nash Ott, který se jí začal zabývat v roce 1927 (ještě na střední škole) a díky popularitě nově objeveného umění získal spoustu zakázek.

Poznámka: některé Ottovy květinové časosběry si můžete prohlédnout zde a zde.

Časosběrná fotografie byla nesmírně náročná, protože vyžadovala udržení stálého záběru a osvětlení po celé měsíce (a někdy i roky), ale díky svému talentu dokázal Ott (velmi uvědomělý člověk) trvale dosahovat výsledků a zůstal po desetiletí velmi žádaný (zatímco mnozí jiní to prostě nedokázali).

Na základě toho Ott přišel na řadu způsobů, jak manipulovat s pohybem rostlin (např. mnohé se pohybují směrem ke slunečnímu světlu), a začal se tím vážně zabývat.

Nakonec si Ott uvědomil, že rostliny reagují na světlo, které používá k jejich snímání (protože často používá specifické světelné filtry, aby získal správnou barvu pro každý snímek), a začal si uvědomovat, že rostliny jsou mimořádně citlivé na světlo obecně a také v závislosti na rostlině na specifické barvy. Když začal zkoumat vliv světla na rostliny, uvědomil si, že mnoho podobných efektů lze pozorovat i u zvířat a lidí. Nyní uvedu některé z jeho nejzajímavějších objevů.

Poznámka: velká část Ottovy práce vycházela z poznatku, že UV záření většinou neprochází sklem, a proto musel použít speciální typy oken (např. některé plasty), aby se dovnitř dostalo přirozené světlo.

Světlo a rostliny:

-Standardní sklo filtruje důležité UV záření, na kterém je mnoho rostlin (a živočichů) závislých. Naopak UV světlo vytváří nejsilnější a nejzdravější rostliny. Například zesílení (např. umístěním hliníku pod rostliny, který odrážel UV světlo ve slunečním světle zpět k rostlinám) při testování na rostlinách dýní zvýšilo jejich výnos pětinásobně a eliminovalo napadení rostlin viry i hmyzem.

Poznámka: jedním z nejneočekávanějších Ottových objevů bylo, že když začal v noci nechávat zapnuté plnospektrální světlo s dlouhovlnným UV zářením (aby zabránil vloupání) v kuchyni, která měla shodou okolností také okna propouštějící UV záření, všiml si, že pomerančovníky a grapefruity venku mimo sezónu rozkvetly a nesly mimořádně velké plody – což opět znamenalo, že malé množství UV záření může mít na rostliny obrovský vliv. Stejně tak zjistil, že některé druhy ovoce (např. jablka) potřebují UV záření, aby dozrály, zatímco jiné (např. rajčata) dozrávají ve tmě.


-Rostliny (např. rajčata), které se zdály být nemocné nebo umírající na nakažlivý virus, se zotavily a začaly plodit, jakmile dostaly normální nefiltrované sluneční světlo – zotavení považovali pěstitelé rajčat za nemožné.

Poznámka: díky tomuto pozorování se Ott domníval, že má smysl zkoumat pleomorfní biologickou teorii.

-Rostliny byly často citlivé na velmi specifické vlnové délky světla. Například jitrocel se ráno neotevřel, pokud byl v noci vystaven červenému světlu, ale pokud bylo červené světlo odfiltrováno, noční světlo mu nebránilo v pozdějším otevření.

-Stejné dýně budou mít květy obou pohlaví. Ott zjistil, že pod střešním oknem a přídavnou zářivkou jejich samčí květy rostou, zatímco samičí usychají a odumírají. V další sezóně, když použil jinou žárovku (trubice s denním bílým světlem) s namodralým svitem, se stal pravý opak: samičím se dařilo, zatímco samčí květy odumíraly.

-Rtg záření (vyzařované z konců většiny zářivek a katodových televizorů – které naštěstí LED diody eliminovaly) by způsobovalo chaotický a neuspořádaný růst (např. kořeny fazolí často rostly směrem vzhůru – Ott usoudil, že je to způsobeno přirozeným směrem jejich růstu, který se vyvinul tak, aby byl opačný než směr rentgenového záření, protože to přichází z oblohy, což obvykle směřuje kořeny do země).

Poznámka: zajímavé je, že rentgenové záření, které ovlivňovalo růst rostlin, bylo příliš malé na to, aby ho tehdejší přístroje dokázaly zachytit (což zdůrazňuje, proč mnohé argumenty o bezpečnosti elektromagnetických polí o nízké intenzitě nejsou biologicky podložené).

Později Ott zjistil, že sazenice pšenice na mezinárodní vesmírné stanici rostou podobně jako rostliny, které vystavil rentgenovému záření, což Ott přičítá jejich zvýšenému vícesměrnému vystavení kosmickému záření.

Poznámka: Film Tajný život rostlin (který si můžete prohlédnout zde) rovněž dokládá mimořádnou citlivost rostlin na prostředí.

-Některé rostliny potřebovaly nejprve „spát“ ve tmě (jinak by nekvetly) a u některých druhů, které Ott studoval, musel tento spánek probíhat v noci (např. umístění do černé místnosti během dne by jim nepomohlo vykvést). Ott je pak zkusil umístit na dno 250 metrů vysoké uhelné šachty (protože ta do značné míry blokuje kosmické záření ze Slunce, které je přítomno během dne) a zároveň je osvětloval žárovkami (které nevyzařují kosmické záření) a pozoroval, že rostliny okamžitě přešly do „spánku“, což naznačovalo, že rostliny jsou poměrně citlivé na stopové úrovně kosmického záření v našem prostředí. Když je místo toho umístil do hloubky 30 metrů pod šachtu (která je částečně chránila před kosmickým zářením), došlo naopak k částečné odezvě, neboť se zdálo, že rostliny stále usínají, ale mnohem méně reagovaly na ranní otevření, jakmile byly vyneseny na povrch.

Poznámka: důvod existence cirkadiánního rytmu (který se udržuje v úplné tmě) a potřeby spánku u téměř všech živých organismů je stále poněkud záhadou. Věřím, že Ottovy experimenty pomohou osvětlit, odkud se vlastně bere.

Světlo a buňky:

Ott studoval pod mikroskopem rostlinné buňky (z trávy Elodea) a zjistil, že když jsou vystaveny plnému spektru světla, všechny jejich chloroplasty (struktury, které provádějí fotosyntézu) proudí buňkou uspořádaně (příklad si můžete prohlédnout zde). Naopak, když z tohoto světla odstranil UV záření, mnoho chloroplastů proud opustilo, shluklo se a přestalo se pohybovat, zatímco když do mikroskopu přidal i filtr červeného světla (který odstraněním jiného než červeného světla učinil světlo červeným), více chloroplastů se přestalo pohybovat, zatímco jiné si zkracovaly cestu a prořezávaly buňku. Když vyzkoušel zelený filtr, vzorec zkratek se změnil a některé chloroplasty se znovu začaly pohybovat, zatímco při použití modrého filtru se jejich pohyb většinou vrátil k normálu. Když pak filtry odstranil a přidal dlouhé UV záření, normální pohyb se okamžitě obnovil (pokud však přidal nadměrné UV záření, buňky praskaly). Nakonec, bez ohledu na to, co dělal, chloroplasty postupně zpomalovaly a neobnovily pohyb, dokud neměly tmavé období na „spánek“.

Poznámka: Domnívám se, že některá (ale ne všechna) Ottova pozorování by se dala vysvětlit spontánním tokem, který vytváří kapalná krystalická voda.

Tyto výsledky ho pak inspirovaly ke studiu účinků různých druhů světla v živočišných buňkách.

Pod mikroskopem zkoumal pigmentové buňky sítnice (z králičích očí). Zjistil, že:

-Jejich pseudopodiální aktivita (pohyb, kterému předchází roztažení membrány buňky jako paže, což v podstatě vytváří dojem, že buňka kráčí) se pod vlivem kratších vlnových délek (např. modrého světla) stává abnormální, zatímco delší vlnové délky (např. červené světlo) způsobují, že membrány buněk praskají a jejich obsah se vylévá ven.

-Jejich buněčná reprodukce (mitóza) by se po vystavení červenému nebo modrému světlu na přibližně tři hodiny zastavila, zatímco světlo s plným spektrem by naopak pomohlo buňkám se rozmnožovat.

-Stejně jako u rostlinných chloroplastů by se aktivita jejich pigmentových granulí na konci denního období zpomalila a vyžadovala by období tmy bez přerušení světlem, než by se obnovila jejich normální reakce na světelnou energii.

-Po dvanáctihodinovém nepřetržitém vystavení běžnému žárovkovému světlu každý den po dobu jednoho týdne se odhaduje, že 90 % pigmentových granulí zpomalilo svou činnost a zůstalo prakticky nehybných na jednom konci buňky, dokud nebylo přidáno trochu dlouhého UV záření (v tomto okamžiku se pigmentové granule opět aktivovaly a obnovily svůj normální pohyb v buňce).

Poznámka: není mi jasné, jak Ott definoval dlouhé UV záření, protože naznačil, že se jedná o UV záření s vlnovou délkou větší než 290 nm (což je jak UVA, tak většina UVB) a že se jedná o černé UV záření (které je blízko viditelné hranice UVA).

-Když studoval buňky kuřecích embryí, zjistil, že modré světlo způsobuje jejich zkroucení, zatímco červené světlo, stejně jako u pigmentových buněk sítnice, oslabuje jejich buněčné membrány a zvyšuje pravděpodobnost jejich prasknutí.

Poznámka: Ott pak tyto změny ukázal několika odborníkům a podal zprávu: „Několik známých virologů se vyjádřilo, že tato reakce připomíná buňky napadené viry.“

Kromě toho Ott také citoval práci vědců pracujících se slizovými plísněmi, kteří zjistili, že aby mohly tvořit výtrusy, musely být několik hodin v komoře a vystaveny chladnému světlu (např. žlutému a zelenému), zatímco pokud byly vystaveny teplému světlu (např. oranžovo-růžovému), nerostly.

Ott zkrátka shledal pozoruhodným, že dokázal vyvolat větší změnu v buňkách (např. zvýšením jejich metabolismu nebo jejich usmrcením) tím, že měnil, jakému světlu byly buňky vystaveny, než pomocí uspávacích léků, kterým buňky vystavil.

Poznámka: záběry Ottových buněčných experimentů najdete ve videu na konci této části.

Světlo a zvířata:

poznámka: existují různé typy zářivek. Obvykle mají žlutooranžovou barvu, aby jejich světlo působilo teple, protože lidé často preferují právě tuto barvu. V Ottových experimentech obvykle porovnával účinky studených bílých zářivek, bílých denních světel a růžových zářivek.

Pohlavní diferenciace – protože světlo mělo vliv na pohlavní vývoj dýně na základě pohlaví, rozhodl se Ott zkoumat tento vliv u zvířat tím, že nechal akvária s rybami dlouhodobě vystavit růžovému fluorescenčnímu světlu. Na základě toho zjistil, že pokud tyto ryby nakladou jikry, všechny nově vylíhlé ryby jsou samice (ačkoli asi u 20 % z nich se s přibývajícím věkem vyvinuly zakrnělé samčí znaky – což naznačuje, že jsou spíše intersexuální než samičí). Celkem zjistil, že tyto výsledky platí pro 50 vylíhnutých ryb (z nichž mnohé měly různé rodiče).

Poznámka: všechna embrya začínají jako ženská, avšak u mužů se aktivuje androgenní gen (chromozom Y) a mění vyvíjející se embryo v muže. Mnoho klasických případů transgenderismu je naopak důsledkem defektu v tomto procesu (např. buňky nereagují na androgeny, jako je testosteron, což brání mužskému vývoji).

Tento pokus pak zopakovala chovatelka činčil, která potřebovala více samic (dvě nedávno uhynuly a za poslední tři roky se narodilo 9 samců a 1 samice). Protože k osvětlení používala matnou žárovku (která blokuje značnou část jejich světelného spektra) vedle vzdáleného okna na konci místnosti, poslal jí Ott dvě průhledné žárovky, které dostala někde ve třetině až polovině březosti a poté je zapnula. O osm týdnů a jeden den později obdržel děkovný dopis, v němž stálo, že se narodily 3 samičky – což svědčí o tom, že světla působila během těhotenství (spíše než na samce nebo během početí). O několik měsíců později následoval další dopis, v němž se uvádělo, že další vrh byl samicemi (které měly pravděpodobně místo toho po celou dobu březosti toto světlo).

Později, v dubnu 1970, Ott ve spolupráci s Kline Chinchilla Research Foundation dokončil pětiletou studii, které se zúčastnilo více než 2000 chovatelů činčil. Zjistili, že při použití standardních žárovek v chovatelských místnostech bylo ve vrhu v průměru 60-75 % samců, zatímco při použití žárovek s „denním světlem“ byl poměr samců a samic obrácený a v průměru 60-75 % samic.

Poznámka: Ott tento pokus zopakoval také u koní, ale nepodařilo se mi k němu najít konečné údaje.

Světlo a lidé

Každý z Ottových objevů u rostlin a zvířat se následně zobecnil na člověka a vedl k řadě pozoruhodných objevů.

Brýle:

Po dvou letech práce s rostlinami v podmínkách umělého osvětlení se Ottovi postupně objevila artritida v kyčli a velké potíže s chůzí, načež se snažil zjistit příčinu artritidy nebo vytvořit lék na ni (včetně velkého množství opalování se – což mu spíše uškodilo, než pomohlo). V jednu chvíli se mu rozbily brýle, a protože se mu nelíbila jejich náhrada, rozhodl se obejít bez brýlí, načež zaznamenal okamžité a postupné zlepšení svého stavu a zanedlouho se cítil lépe než před čtyřmi lety a znovu získal pohyblivost (což později potvrdil rentgen kyčle a lékařské vyšetření). To ho následně přivedlo k podezření, že primární cestou světla do jeho těla jsou oči (protože opalování mu vůbec nepomáhalo – spíše mu přitížilo) a že UV blokační vlastnosti jeho brýlí mu způsobily velké problémy (protože sluneční brýle nosil jak při cestě na pláž, tak při opalování).

Po chvíli pátrání zjistil, že:

-Pomohlo mu zkrácení pobytu ve studiu, kdy byl pod jasným světlem televizního studia, ze 2 hodin na 40 minut, ale pokaždé, když to udělal nebo řídil a díval se přitom přes čelní sklo, cítil se stále hůř.

-Tento režim (zdravé světlo dopadající do očí) také řešil stále častější nachlazení hlavy a bolesti v krku, které ho v posledních letech trápily a na které žádný lék nezabíral.

Poznámka: jak zde bylo řečeno, domnívám se, že jednou z klíčových charakteristik virové infekce horních cest dýchacích je snížení fyziologického zeta potenciálu.

-Jeho přítel dodržoval jeho zdravý světelný režim a jeho senná rýma zmizela.

-Setkal se s člověkem, který pro něj pracoval a který byl mezitím na misi, která vyžadovala pobyt v intenzivním vnitřním umělém osvětlení, a nejenže se z toho stal diabetikem, ale jeho cukrovka způsobila prasknutí cév v obou očích a způsobila, že téměř oslepl. Kvůli tomu se naučil číst Braillovo písmo a byl přeřazen do tmavé fotografické místnosti, ale bohužel mu i nadále praskaly další cévy v oku. Ott mu navrhl režim a po šesti měsících už žádné další cévy nepraskaly a zrak se mu částečně vrátil.

-Ott se setkal s člověkem, která trpěla Gravesovou chorobou (porucha štítné žlázy, která způsobuje stejný otok očí jako u ryb) a nereagovala na léčbu ozařováním. Protože měla šanci, že by jí to mohlo zachránit zrak, vyzkoušela Ottův režim s celým spektrem záření a oči se jí uzdravily. Ott se pak dozvěděl, že její manžel měl problémy s opakovanými kožními nádory (které mu lékař nedoporučil dodatečně operovat), a tak ho nechal upravit expozici očí světlu, získat více přirozeného světla a přestat se dívat na televizi, a po pěti měsících se jeho kůže normalizovala.

-Ott našel studii o indiánech kmene Cree v severní Manitobě v Kanadě, kteří měli mimořádně vysoký výskyt pterygia (abnormální růst tkáně v oku) a u nichž zjistil, že dostali speciálně navržené sluneční brýle, které brání slunečnímu záření poškozovat jejich oči. Ott pak hledal lidi, u nichž se pterygium objevilo během vojenské služby v tropech, a na svém malém vzorku zjistil, že všichni nosili sluneční brýle na předpis.

-Ott zjistil, že když jsou oči blokovány v příjmu UV záření (včetně toho, kde jedno oko je, ale druhé není prostřednictvím přizpůsobených kontaktních čoček nebo brýlí), zornice zbavené UV záření se rozšíří, aby propustily více světla (výsledkem je různá velikost zornic, když je přítomno UV záření, ale jedno oko je blokováno v jeho příjmu). To jednak činí sluneční brýle přitažlivými (protože více rozšířené zornice umožňují živější vnímání okolí), jednak to naznačuje, že tělo má regulační mechanismus, který zajišťuje, aby dostávalo dostatek UV záření z okolí.

-Ott našel studii, která ukázala, že 7-10 dní vystavení obyčejné žárovce (110 luxů) může poškodit oční buňky, ale pokud byly oční buňky místo toho vystaveny žárovce se zeleným filtrem o intenzitě 1500 luxů, došlo k vážnému poškození za 40 hodin. Ott také identifikoval zprávy, které ukázaly, že vystavení nepřetržitému zelenému světlu poškodilo oči několika druhů potkanů, myší, křečků a opice Galago.

Poznámka: mnoho slunečních brýlí používá zelené filtry.

Rakovina:

-V jedné africké nemocnici se Ott dozvěděl, že došlo k prudkému nárůstu rakoviny (zatímco předtím k němu nedocházelo) a že ačkoli během tohoto období nedošlo k žádné změně jejich osvětlení, sluneční brýle se staly symbolem statusu, který lidé v této oblasti začali pravidelně nosit.

-Když přesvědčil lékaře, aby 15 pacientů s rakovinou během letních měsíců roku 1959 dodržovalo jeho světelný režim, zjistilo se, že u 14 z 15 pacientů rakovina nepostoupila (ten, u něhož ano, stále nosil běžné brýle) a u několika došlo k možnému zlepšení.

-Ott se dozvěděl o škole, která měla nejvyšší výskyt leukémie ze všech škol v zemi (pětkrát vyšší než celostátní průměr). Po prošetření Ott zjistil, že se vše odehrávalo ve dvou třídách a v obou z nich učitelé, aby se vyhnuli oslnění z blízké prosklené budovy, zatáhli závěsy v místnosti a přešli na používání umělého osvětlení v místnosti, což byly teplé (oranžovorůžové) zářivky. Po několika letech (před Ottovým příchodem) tito dva učitelé odešli a noví učitelé přešli zpět na sluneční světlo souběžně s tím, že žárovky byly přepnuty na chladnější zářivky. To následně vedlo k úplnému vymizení případů leukémie a k jejímu označení za nevyřešenou záhadu.

-Ott se dozvěděl o muži ve věku kolem sedmdesáti let, kterému byla právě diagnostikována rakovina plic v terminálním stádiu a který většinu času nosil sluneční brýle, a byla mu zaslána kopie režimu, který Ott používal. Jeho rakovina zmizela a žil ještě osm let, než zemřel na srdeční komplikace.

-Ott se dozvěděl o pacientce s recidivující leukoplakií děložního čípku (předrakovinné onemocnění), které bylo doporučeno provést hysterektomii. Rozhodla se pro světelný režim, zbývající leukoplakie se jí zmenšila (a nakonec byla odstraněna) a neměla žádné další recidivy (proto se vyhnula operaci).

-Ott mluvil se starším mužem, který měl rakovinu prostaty a měl jít na operaci, a který nosil růžové brýle. Po úpravě brýlí, omezení televize a pobytu na čerstvém vzduchu jeho rakovina sama zmizela.

-Ott se dozvěděl o pacientovi s rychle postupující rakovinou, která měla být za 4 měsíce smrtelná. Ott změnil osvětlení v jeho nemocničním pokoji a doma a muž nakonec žil 10 měsíců, byl bez bolesti (což je v těchto situacích často velký problém) a až do své smrti byl velmi aktivní.

-Ott se dozvěděl o starší ženě, která měla rychle se šířící rakovinu v terminálním stádiu a ve svém pokoji měla umístěný malý generátor ozonu (který využívá UV záření), kterému chyběl kryt, a proto do jejího pokoje neustále svítilo UV záření. O dva roky později byla ve výborném zdravotním stavu.

Poznámka: mohlo se jednat také o účinek generovaného ozonu nebo záporných iontů.

Zdraví a UV osvětlení:

-Ott našel restauraci, kde kvůli dekoraci všichni pracovali neustále pod aktivním černým světlem a spíše než aby onemocněli, byli ve zvláštně skvělém zdravotním stavu (dokonce i když se oblastí přehnala chřipková epidemie) a byli pozoruhodně šťastnou, zdvořilou a výkonnou skupinou, kde se zdálo, že spolu všichni dobře vycházejí. Ott zase použil jejich vystavení UV záření jako počáteční dávku černého světla pro zvířata, která studoval.

-V letech 1968-69 zachvátila zemi chřipková epidemie, kdy v jeho kraji onemocnělo najednou 5 % lidí (což vedlo k dočasnému uzavření mnoha podniků). Jedinou výjimkou byl výrobce, který zaměstnával 100 zaměstnanců, u něhož nikdy nikdo neonemocněl a který shodou okolností nedávno přešel na okna propouštějící UV záření a plnospektrální osvětlení. Po této změně bylo také pozorováno, že zaměstnanci se stali mnohem spokojenějšími a produktivita práce se zvýšila o 25 %.

Osvětlení a lidské chování:

-Ott se dozvěděl o rozhlasové stanici, kde byly bílé zářivky v celé stanici nahrazeny růžovými, aby se „zlepšila nálada“, a po dvou měsících se začaly objevovat personální problémy (např. špatný výkon ve vysílání, obtížná kontrola a rozpory s vedením a dvě výpovědi). V určitém okamžiku jeden ze zaměstnanců mužského pohlaví prohlásil: „Jestli ty růžové žárovky neodstraníte, tak se zblázním.“ Vedení na to okamžitě zareagovalo (vyměnilo všechny žárovky za bílé) a do týdne byly všechny personální problémy vyřešeny.

-Ott se dozvěděl o průzkumu mezi 300 vysokoškolskými studenty, který zjišťoval, zda nosí barevné čočky nebo skleněné čočky, a zjistil, že tři studenti, kteří nosili růžové, byli zároveň považováni za psychicky nejpostiženější studenty na škole.

Poznámka: Setkal jsem se s několika lidmi, u kterých se domnívám, že tento proces fungoval.

-Ott se také dozvěděl o vysokoškolském fotbalistovi, který byl hyperagresivní a házel helmou, a který se po 30 dnech od Ottova návrhu přestat nosit růžové brýle stal velmi uvolněným a sebevědomým člověkem, jehož fotbalové výkony se výrazně zlepšily. Kromě toho se také dozvěděl o jiném hráči týmu, jehož výkonnost se záhadně zhoršila, a jakmile mu bylo označeno nainstalování psychedelického červeného osvětlení v jeho pokoji na koleji (které bylo odstraněno), jeho výkonnost na hřišti se vrátila.

-V roce 1964 obletěla celý národ zpráva o 30 dětech, u kterých se objevila nervozita, neustálá únava, bolesti hlavy, ztráta spánku a zvracení, ale po rozsáhlém vyšetření (např. kvůli infekcím nebo kontaminovanému jídlu či vodě) se zjistilo, že všechny sledovaly televizi 3-6 hodin ve všední dny a 6-10 hodin o víkendech. Jejich lékaři doporučili televizi zcela vypnout a u 12 z nich, kteří tak učinili, se všichni uzdravili do 2-3 týdnů, zatímco u těch 18, kteří televizi omezili na 2-3 hodiny denně, trvalo uzdravení 5-6 týdnů a u 11 z nich se pak sledování televize vrátilo k normálnímu režimu a příznaky se vrátily.

Poznámka: protože média jsou dnes mnohem zkorumpovanější, podobné příběhy se nikdy nedostanou do éteru.

Ott měl podezření, že je to způsobeno rentgenovým zářením, které vyzařují katodové trubice v televizorech (jejich počet se výrazně zvýšil, protože barevné televizory potřebují tři, které pracují s vyšším napětím než jeden černobílý televizor), a zahájil již zmíněné studie, které prokázaly, že mnoho barevných televizorů vyzařuje rentgenové záření, které významně poškozuje rostliny a zvířata. V návaznosti na to byl Ott vyslán do nově vzniklé školy pro děti s poruchami učení a chování, změřil rentgenové emise televizorů v jejich domácnostech a zjistil, že mnohé z nich mají nečekaně vysoké emise. Ty byly okamžitě odstraněny a o dva měsíce později bylo u těchto žáků zaznamenáno výrazné zlepšení chování, což vedlo k tomu, že se mnozí mohli vrátit do běžných tříd.

Poznámka: vzhledem k tomu, že rentgenové záření bylo vyzařováno i zpoza televizoru, byla jedním ze zlepšených dětí holčička, která spala u zdi, jež se nacházela za vadným televizorem.

-V roce 1973 provedl Ott pilotní studii v jedné chicagské škole, kde byly ve dvou ze čtyř tříd nahrazeny chladné zářivky plnospektrálními zářivkami, jejichž konce byly stíněné, aby se zabránilo přenosu rentgenového záření, a elektricky stíněné (aby se uzemnily a zabránilo se jejich rádiovému přenosu – ruský výzkum prokázal, že zářivkové rádiové vlny mění lidské EEG). Studenti pak byli sledováni pomocí náhodného časosběrného fotografování (aby učitelé nevěděli, kdy mají studentům říct, aby se chovali slušně).

Žáci (např. prvňáčci) při běžném osvětlení vykazovali nervozitu, podrážděnost, poposedávání, mávání rukama, skákání ze židle, časté výpadky pozornosti a další hyperaktivní chování, ale po instalaci nového osvětlení se jejich chování během týdne výrazně zlepšilo. Zpočátku se zklidnili, věnovali učitelům větší pozornost a byli méně nervózní. Během několika dalších měsíců se mladí lidé jevili klidnější a mnohem více se zajímali o svou práci (např. jeden chlapec, který byl neustále v pohybu a nebyl ke všemu pozorný, se stal klidným, dokázal v klidu sedět a soustředit se a stal se schopným samostatného studia do té míry, že se během provádění experimentu naučil číst).

Poznámka: po této studii Ott uvedl, že podobné výsledky byly získány na dvou školách v Kalifornii a že v jeho původní skupině měli studenti, kteří dostávali zdravé osvětlení, později podle zubařů o třetinu méně zubních kazů.

A konečně, kdo by se chtěl o Ottově práci dozvědět více, může se podívat na dokumentární film, který Ott sestavil. Nahrál ho někdo, s kým se Ott podělil o své přání, aby se svět o těchto znalostech dozvěděl, aby se nestaly další zapomenutou stránkou medicíny.

Ottův odkaz

Nikdo ve vědě neudělal zásadní průlom ve vědě tím, že by prováděl dvojitě slepé studie. Průlomové objevy se dělají pečlivým pozorováním – John Ott

Ott se ocitl v poněkud zvláštní situaci. Zatímco většina jeho výzkumů ohrožovala převládající zájmy (a byla proto odsouzena k pohřbení – například školy odmítaly pokračovat v jeho zázračném režimu osvětlení pro své studenty), o jeho časosběrné fotografie byl současně velký zájem ze strany vědecké komunity. Díky tomu měl Ott neustále k dispozici příležitosti, aby se o svůj výzkum podělil s vědci z celého světa, a postupně mohl vytvořit nezávislé centrum pro další výzkum.

Na jedné straně měl určité úspěchy (např. sehrál klíčovou roli při stažení nejnebezpečnějších televizorů z trhu a zasloužil se o uvedení plnospektrálního osvětlení na trh – některé z nich jeho přeživší společnost stále prodává), ale současně neustále narážel na překážky a přes veškerou snahu neustále končil ve slepých uličkách, protože instituce, s nimiž spolupracoval, se rozhodly, že jeho data prostě nemohou publikovat (často z falešných a nevědeckých důvodů). Nicméně vzhledem k tomu, jak pozoruhodné byly jeho poznatky, jsou v rámci alternativní medicíny pravidelně sdíleny.

Nyní bych rád zdůraznil několik Ottových objevů zmíněných v předchozí části.

Za prvé, vzhledem k tomu, jak škodlivé mohou být brýle pro člověka, se zdá, že oči plní zásadní funkci, protože umožňují přirozenému světlu vyživovat tělo. Ott tvrdil, že je to proto, že oči jsou přímo spojeny s hypofýzou i epifýzou a že tyto kritické žlázy se bez zdravého světla stávají abnormálními. I když souhlasím, že to je závažný problém (např. často se setkáváme s tím, že uzdravení pacienta vyžaduje obnovení normální funkce jedné nebo obou těchto žláz), nemyslím si, že je to hlavní důvod, proč je vystavení očí světlu tak důležité.

Za druhé, Ott si při mnoha svých mikroskopických pozorováních všiml, že pouhé použití světla vyvolává v pozorovaných strukturách spontánní pohyb.

Zatřetí, Ott (spolu s vědci z celého světa, zejména z Ruska) se domníval, že náš druh trpí rozsáhlou chronickou epidemií, která vzniká v důsledku rozsáhlého nedostatku slunečního světla, jež následně způsobuje řadu závažných problémů v celém těle.

Za čtvrté, Ott věřil, že různé části těla jsou vysoce citlivé na nepatrné množství světla (nebo EMR) o velmi specifických frekvencích. Stejně tak měl podezření, že účinky mnoha léků a patogenů jsou zprostředkovány tím, jaké specifické frekvence světla absorbují nebo odrážejí, k čemuž dospěli i mnozí další (např. existuje celá řada fotosenzibilizujících léků a mnozí se domnívají, že červená potravinářská barviva způsobují hyperaktivitu, protože v těle vytvářejí červené světlo). Stojí za zmínku, že ve Spojených státech dříve existovala dlouholetá lékařská praxe, která využívala různé barvy (což několik mých barevně zaměřených kolegů stále s úspěchem využívá). Toto například pochází z odkazu o této terapii z roku 1939:

Poznámka: tato kniha je dobrou referencí pro ty, kteří se chtějí o tomto tématu dozvědět více (např. ukazuje, jak vymalování kanceláře různými barvami výrazně změnilo chování tamních pracovníků).

Naproti tomu žijeme ve světě, kde umělé světlo produkuje velmi specifické vlnové délky světla, které jsou mnohem silnější (v dané vlnové délce), než jakým je tělo běžně vystaveno, což vede k nadměrné aktivaci některých aspektů biologie a k nedostatečné aktivaci jiných. Stejně tak se Ott snažil ukázat, že stopové množství záření na pozadí, kterému jsme vystaveni, spíše než aby bylo ve skutečnosti neškodné, má velmi reálné účinky, které správně navržené biologické systémy mohou snadno detekovat.

Krev vede světlo

Velká část Ottovy práce se točila kolem získávání potřebného světla uvnitř těla. Souběžně s tím řada dalších inovátorů zjistila, že vnášení světla dovnitř těla (např. pomocí laseru) přináší řadu významných výhod. Podobně jako Ott často zjistili, že nemoc je důsledkem neschopnosti těla přivést do sebe potřebné světlo.

Jedním z nejstarších způsobů, jak dostat světlo do těla, bylo vyjmout krev z těla a poté ji transfuzí vrátit zpět, čímž se vystavila světlu (obvykle ultrafialovému) před vstupem do těla, a tím se obešly bariéry, které kůže vytváří proti vstupu světla do těla.

Když jsem začal experimentovat s touto terapií, začal jsem si všímat, že často dochází k rychlému zlepšení, které se zdálo být příliš rychlé na to, aby to byl jen produkt samotné cirkulace krve v těle a ovlivnění všeho, s čím přijde do přímého kontaktu.

Poznámka: Tuto rychlou změnu jsem pozoroval i u několika dalších terapií (např. u některých přípravků s kmenovými buňkami), o nichž se domnívám, že částečně působí prostřednictvím mitogenního záření.

Protože jsem si všiml, že po vstupu osvětlené krve do těla často dochází k okamžitým jemným fyziologickým změnám (vedle subjektivního pocitu zlepšení u citlivých pacientů), začal jsem experimentovat s vypínáním a zapínáním vnějšího zdroje světla v polovině léčby.

Na základě toho jsem si všiml, že jakmile se vytvoří přímá linie krve z místa, kde se zdroj světla dotýká krve mimo tělo, do místa, kde se krev dostává do těla v místě kapačky (ale ne dříve, než se vytvoří spojený okruh, například když se do kapačky stále vyprazdňuje bezkrevný fyziologický roztok, kterým byla kapačka naplněna), dojde u pacienta k okamžité reakci (během několika sekund) na změnu zdroje světla. Vyložil jsem si to tak, že krev dokáže vést světlo, a proto se osvětlením jedné části krevního oběhu rychle osvětlí celá (nebo její většina).

Poznámka: Toto jsem opakovaně testoval i na sobě a za kontrolovaných podmínek jsem si mohl ověřit, že dokážu určit, kdy je a není krev mimo mé tělo vystavena světlu.

V současné době se domnívám, že tato vodivost je způsobena:

1. Sekundární emisí ultrafialového záření z krevních buněk. Dříve jsem například hovořil o tom, jak výzkumníci MGR pozorovali, že vystavení určitých věcí v těle (např. krve) způsobí, že začnou vyzařovat MGR. Stejně tak když je krev vystavena UV záření a poté umístěna ve tmě vedle fotografického papíru, který je citlivý na UV záření, dojde k ozáření fotografického papíru, což znamená, že krev vyzařuje světlo.

2. Mnoho živých bílkovin funguje tak, že přenáší elektrony z jednoho místa na druhé a usnadňuje tak základní životní procesy (například mitochondrie pomocí elektronového transportního řetězce vyrábějí energii, která udržuje tělo v chodu). Třída kruhových biologických modelů známých jako porfyriny v této funkci vyniká (např. jsou součástí mitochondriálního elektronového transportního řetězce), a jak Arthur Fristenberg obšírně zdůvodňuje v 10. kapitole své knihy o biologické toxicitě elektromagnetických polí, porfyriny účinně fungují jako polovodiče a používají se v nejdůležitějších částech těla (např. v celém nervovém systému). Dva z nejznámějších porfyrinů jsou následující:

A diagram of a molecule

Description automatically generated

Protože chlorofyl umožňuje získávat energii ze slunečního světla a přeměňovat ji na palivo, mnozí se domnívají, že totéž dokáže i hemoglobin, který podle mého názoru hraje klíčovou roli při přenosu energie ze slunečního světla do celého krevního oběhu. Stejně tak jiní (např. Dr. Mercola) dospěli k závěru, že rozhodující úlohou mitochondrií je přenášet a přeměňovat fotony ze slunečního světla na elektrony, které mohou být zpracovány v elektronovém transportním řetězci mitochondrií a přeměněny je na energii (ATP), kterou může tělo využít.

3. Krevní buňky s vysokou absorpcí specifických vlnových délek viditelného světla a UV záření. Citujme například studii o absorpci světla červených krvinek:

V absorpční křivce RBC se objevily význačné absorpční píky při 416 nm [dlouhé UV], 542 nm [zelené], 578 nm [žluté], ale také absorpční píky při 282 [UV B] a 345 mm [UV A]. Absorbance RBC téměř dosahovala nuly a nebyly pozorovány žádné charakteristické absorpční píky mezi vlnovými délkami 600-800 nm.

Poznámka: Domnívám se, že světlo vedou i další aspekty těla (např. nervy a fyzické koreláty akupunkturních kanálů).

Za předpokladu, že krev skutečně vede světlo, to poskytuje důležitý kontext pro mnohé z dosud uvedených myšlenek. Například:

-Vysvětluje, proč může mít lokální podání světla rychlý systémový účinek na celé tělo (což je běžně pozorováno při použití terapie založené na světle).

Poznámka: tento argument se pravděpodobně vztahuje i na terapii kmenovými buňkami.

-Vysvětluje zásadní význam slunečního záření pro oči. Protože oči jsou zdaleka nejprůhlednější částí těla pro světlo (např. první průkopníci zeta potenciálu jej v těle vyhodnocovali na základě chování krevních buněk v očních cévách), slouží oči jako brána, kterou sluneční světlo proniká do celého těla.

-To vysvětluje, proč může být nošení brýlí tak neuvěřitelně problematické a proč je zaměření oftalmologů na prevenci poškození očí UV zářením chybné.

-Pomáhá vysvětlit, proč mnoho lidí pozoruje významné přínosy praktikování dívání se do slunce.

Poznámka: i když některým lidem pobyt na slunci prospívá, ve vědecké literatuře je mnoho případů lidí, kteří si kvůli němu poškodili nebo ztratili zrak (a já jsem se také občas setkal s někým, komu se to stalo), takže se domnívám, že je často mnohem lepší jednoduše vystavovat oči zdravému přirozenému světlu během dne.

-Vysvětluje, jak lze přesně aplikovat mitogenní záření do celého těla a jaký význam má oční nerv, který po ozáření slunečním světlem vyzařuje mitogenní záření do mozku.

Poznámka: v předchozím článku jsem se zabýval také ruským výzkumem, který ukazuje, jak srdce dokáže nasměrovat krev v celém těle tam, kde je jí nejvíce potřeba (např. k hojení poškozené tkáně).

Na druhou stranu to vyvolává další důležitou otázku. Co se stane, když je tento proces narušen?

Například u chronických nemocí je častým pozorováním, že člověk ztrácí schopnost tolerovat vystavení se slunci (ať už v očích nebo na kůži), a když jsem četl práce mnoha průkopníků světelné terapie, všiml jsem si, že mnozí z nich měli pocit, že nejvíce z ní profitují ti, kteří z toho či onoho důvodu částečně ztratili normální schopnost metabolizovat vnější sluneční světlo.

Stejně tak zjišťujeme, že tolerance člověka vůči slunečnímu záření (např. doba, za kterou se spálí) se výrazně zlepšuje, když prochází určitým typem regeneračního procesu, který napravuje metabolismus slunečního záření v těle. Například, jak bylo uvedeno v předchozím článku, nezdravé změny ve stravování zřejmě hrají klíčovou roli ve schopnosti organismu tolerovat sluneční záření, protože po nápravě těchto výživových problémů se schopnost organismu tolerovat sluneční záření často dramaticky zvýší.

Poznámka: obecně platí, že nejlepší je opalovat se kolem poledne (protože tehdy je UV záření nejzdravější) a přestat, jakmile se na kůži začnou projevovat první známky nadměrné expozice (např. bílá kůže lehce zrůžoví).

V současné době jsem identifikoval dva modely, které vysvětlují, proč mnozí ztratili schopnost metabolizovat sluneční světlo.

Za prvé (díky vlastnostem tekuté krystalické vody) závisí přenos světla do těla na schopnosti krve (nebo intersticiální tekutiny) volně proudit v nejmenších cévách na povrchu těla, takže nové tekutiny mohou být neustále vystaveny světlu (a absorbovat ho), které do těla přinášejí. Jednou z nejčastějších věcí, která brání mikrocirkulaci v celém těle, je špatný fyziologický zeta potenciál, protože jakmile se tekutiny začnou shlukovat, menší pumpy (například ty odvozené od kapalných krystalů vody), již nestačí k tomu, aby v nich vytvořily proudění tekutiny. To následně vede k tomu, že tekutiny na povrchu kůže jsou nadměrně exponovány (např. přehřáté) a okolní tkáň nakonec utrpí z této nadměrné energie úpal.

Poznámka: Dlouho jsem měl podezření, že tento chybný proces je základem mnoha dermatologických onemocnění.

Za druhé, jak bylo uvedeno výše, je velmi pravděpodobné, že klíčovou funkcí mitochondrií je absorbovat energii fotonů a přeměnit ji na energii, kterou může tělo využít. Pokud mitochondrie nejsou schopny tuto funkci dostatečně plnit (což se bohužel často stává, protože dysfunkce mitochondrií je v současnosti jedním z nejčastějších chronických onemocnění v naší společnosti), dojde v jejich elektronovém transportním řetězci k úzkému hrdlu, což následně způsobí jednak redukční stres, jednak potřebu rozptýlit světelnou energii do jiné části těla, která není určena k jejímu vstřebávání (což ji tudíž poškozuje).

Poznámka: V současné době si nejsem jistý, který z těchto modelů je správnější. Navíc vzhledem k tomu, jak moc se vzájemně překrývají (např. lidé s komplexními chronickými onemocněními mají obvykle špatný zeta potenciál i mitochondriální dysfunkci a náprava jednoho z nich často zlepší to druhé), je velmi pravděpodobné, že jsou použitelné oba.

Závěr:

Jedním z nejkontroverznějších momentů Trumpova prezidentství bylo jeho prohlášení:

Otázka, nad kterou pravděpodobně někteří z vás přemýšlejí, pokud se o tento svět zcela zajímají, což považuji za velmi zajímavé. Předpokládejme tedy, že na tělo působíme obrovským, ať už ultrafialovým, nebo jen velmi silným světlem, a myslím, že jste říkal, že to nebylo ověřeno, ale chystáte se to otestovat. A pak jsem řekl, že předpokládejme, že přivedete světlo dovnitř těla, což můžete udělat buď přes kůži, nebo nějakým jiným způsobem. [Bryanovi] A myslím, že jste řekl, že to také otestujete. To zní zajímavě, že?

A pak vidím dezinfekční prostředek, který se toho zbaví za minutu. A je nějaký způsob, jak něco takového udělat, injekcí dovnitř nebo skoro čištěním, protože vidíte, že se to dostane do plic a udělá to obrovskou práci na plicích, takže by bylo zajímavé to ověřit, takže to budete muset zkusit s lékaři, ale zní mi to zajímavě. Takže uvidíme, ale celá ta koncepce toho světla, jak to zabíjí během jedné minuty. To je dost silné.

Po Trumpově výroku média a mnozí politici neustále (dodnes) opakovali tvrzení, že Trump obhajoval vpichování bělidla do těla. Naopak mnozí (např. Trumpovi příznivci) se nad tím pohoršovali, protože to neřekl (a nejspíše to byla reakce na novou slibnou technologii, která léčila těžkou formu COVID-19 vysíláním UV světla do plic, aby tam došlo k usmrcení infekce SARS-CoV-2 bez poškození normální tkáně).

V mém případě jsem měl dva důvody, proč mám silné pocity vůči tomu, jak média tuto záležitost zpracovala.

Zaprvé, stigmatizovala používání nosních dezinfekčních prostředků (např. jódu, peroxidu vodíku nebo kyseliny chloristé) k léčbě COVIDu-19, což jsem považoval za nesmírně problematické, protože při jejich použití na počátku onemocnění šlo o jeden z nejbezpečnějších a nejúčinnějších (a nejrozšířenějších) způsobů léčby COVIDu-19 – kdyby byl tento přístup široce medializován, pravděpodobně by pandemii ukončil.

Za druhé, stigmatizovala myšlenku vnášení světla do těla, což je v mých očích jedna z nejužitečnějších lékařských terapií, které kdy byly vyvinuty.

V druhé polovině tohoto seriálu se budu zabývat tím, jak přesně se to dělá, jakých pozoruhodných výsledků dosahuje u celé řady náročných stavů a jak daleko zašel lékařský průmysl, aby zabránil tomu, aby tato konkurenční terapie vůbec spatřila světlo světa.

Upřímně vám všem děkuji za podporu této publikace a za to, že jste přispěli k tomu, aby pozoruhodné vlastnosti světla přestaly být zapomenutou stránkou medicíny.

Překlad: David Formánek

Celý článok tu

Zdieľať článok

Správy 20.06.2024

Správy 16.06.2024

Putin predstavil svoj návrh na mier na Ukrajine a znie celkom rozumne.

-Ukrajina si musí zachovať neutrálny štatút

-Ukrajina musí zostať bez jadrových zbraní

-Úplná demilitarizácia/denazifikácia

-priznanie ruských území

-Formálne medzinárodné dohody

-Zrušenie všetkých sankcií voči Rusku

Putin chce oslobodiť len rusky hovoriace časti Ukrajiny, ako to bolo vždy. Nemá v úmysle dobyť Európu, ako to tvrdí NATO. Putin prestane postupovať na západ, ak NATO prestane postupovať na východ.

Putin jednoducho nechce mať na svojich hraniciach armády a zbrane NATO. Vždy to bola červená čiara a NATO ju prekročilo napriek nekonečným varovaniam zo strany Ruska.

Ak by sa Rusko pokúsilo umiestniť jadrové rakety a armády na našich hraniciach, každý Američan by bol znepokojený a schválil by odstránenie hrozby. V skutočnosti sa to už stalo, pozri kubánsku raketovú krízu v roku 1962.

Putin nebude sedieť so založenými rukami a nedovolí, aby NATO vybudovalo na jeho hraniciach zástupnú armádu doslova nacistov. Rusko bolo vo svojej histórii viackrát napadnuté nacistami a nemieni to dopustiť znova. Západ sa môže buď pokúsiť s Putinom rokovať, alebo sa on sám chystá úplne demilitarizovať a denacifikovať Ukrajinu, aby zabezpečil súčasnú a budúcu bezpečnosť ruského ľudu.

Putin ponúka Západu únikovú cestu z ich kolosálneho zlyhania na Ukrajine, ale oni to zatiaľ odmietajú. Jediná definícia víťazstva Západu zahŕňa úplnú porážku Ruska, ktorá je možná len priamou intervenciou NATO, a teda 3. svetovou vojnou a pravdepodobne jadrovou vojnou.

Našou jedinou nádejou je, že Trump zvíťazí a dohodne sa s Putinom na ukončení tohto konfliktu skôr, ako nás vojnový Bidenov režim a NATO všetkých zabijú.

(Na mape je žltou farbou znázornené územie, ktoré má Rusko v súčasnosti v držbe, a červenou farbou ďalšie územie, ktoré chce Putin v návrhu). zdroj

Tento titulok znie, akoby súvisel s plánom ublížiť mnohým ľuďom.

Dopravná kontrola vedie k teroristickému vyšetrovaniu, polícia objavila zbrane a zlovestné odkazy

Vždy sme verili, že Biele klobúky urobili, čo mohli, aby ochránili a zmiernili utrpenie falošne uväznených ľudí, ako je Julian Assange a vlastenci J6. Odvtedy sme počuli, že je to tak a predpokladáme, že v tom budú pokračovať a že mnohé znepokojujúce správy sú len o optike.

Otrasný stav nášho temného sveta máme teraz každý deň pred očami, pretože sa nám strhávajú klapky z očí a odhaľuje sa realita démonických parazitov.

Adrenochróm je alebo bol dostupný na Alibaba.com na predaj cez internet. Ak neviete, čo je Adrenochróm, vyhľadajte si ho a nevšímajte si zosmiešňovanie a vyvracanie, ktoré o tejto “konšpiračnej teórii” tvrdia. Je nechutne skutočný a Ľudia sú obetovaní, aby ho získali – po tom, čo sú brutálne mučení. Zvyčajne sú to deti. Hillary Clintonová o tom vie všetko a všetko je to na videu.

Tucker Carlson sa nebojí riešiť ľudské obete a kladie sakramentsky dobrú otázku. Čo prevažuje nad odporom ľudstva k zabíjaniu iných ľudských bytostí? 5 min.

Tucker v relácii Alexa Jonesa: Potrat je zjavne ľudská obeť.

V nasledujúcom dokumente sa dozviete svedectvá o aktivitách, ktoré luciferiánski psychopati vykonávajú počas svojich krvavých rituálov. 1 hod. 40 min.

Svet sa rýchlo mení na štát sledovania, v ktorom sa monitoruje všetko, kam ideme, čo kupujeme, robíme, hovoríme, a dokonca aj myslíme, a využíva sa na našu kontrolu. Je takýto svet v poriadku pre ľudské bytosti? Peter Sweden nám hovorí, čo sa deje v Európe. Ako všetky “konšpiračné teórie”, aj táto sa stáva realitou. Koľko slepých oviec zostane, aby to dobrovoľne uviedli do života?

ZAČALO SA TO

V Európe sa spustili nové biometrické platby, pri ktorých platíte SKENOVANÍM očí a tváre na prístroji. Pred niekoľkými rokmi sa to označovalo za bláznivú “konšpiračnú teóriu”. A predsa sme tu. odkaz

Tu je ďalšia poznámka, ktorá varuje pred dôverou v úžasnú “novú” technológiu:

Nikdy nedôverujte @OpenAI alebo jej produktom (ChatGPT atď.). Existuje len jeden dôvod na vymenovanie riaditeľa @NSAGov do vašej rady. Je to úmyselná, vypočítavá zrada práv každého človeka na Zemi. Boli ste varovaní.

Q the Storm Rider opäť vysypal podrobnosti o pláne a o tom, čo môžeme očakávať v najbližších dňoch. Súčasne sa toho deje toľko, že potrebujeme takýto súhrn, aby sme si to všetko ujasnili a získali správnu perspektívu. Pre tých, ktorí nie sú na Telegrame, prinášame ďalšie dva príspevky zo včerajška, ktoré si veľmi ceníme.

Tí, ktorí sú na vrchole Plánu a toho, čo nám Q a iní povedali, budú vedieť, že s pôvodnými démonmi sme sa už vysporiadali, a to pred rokmi. Teraz sledujeme “filmovú” verziu, aby sme nevedomým oznámili, čo sa stalo v minulosti. Obamovci, Clintonovci, Rothschildovci, “kráľovská rodina” a ďalšie monštrá dostali svoj spravodlivý zákusok.

ČO OČAKÁVAŤ< (príspevok 1)

Biden čoskoro odstúpi
(Všetci sme vedeli, že to príde..)
Gavin Newsom sa presadzuje ako náhrada za Bidena
Hillary bude kandidovať s Michealom Obamom

Atentát na Trumpa>
Táto dôležitá udalosť povedie k odhaleniu operácií CIA/
Majic majority spravodajskej komunity deep state operácie a zatýkacie vojny
( rovnako ako v prípade JFK)
Hlboký štát už plánuje operácie.
ale sú pripravené protiopatrenia<
(biele klobúky zinscenujú svoju vlastnú akciu pred ds ops
Po tom, ako sa stane pokus o atentát, budete vedieť, že biele klobúky zinscenovali túto udalosť… budete to vedieť, pretože Trump prežije

Kalifornské pobrežie veľké zemetrasenie
Naplánované tak, aby zasiahlo Oregon. Kalifornia, západná oblasť Nevady.
( Varoval som pred tým niekoľkokrát a teraz sa udalosť a testovacie pokusy dejú,. Darpa s hlbokými temnými operáciami a technológiami už robí testy v minulom týždni, keď záhadné zvukové búchanie zasiahlo Kaliforniu & mainstreamové médiá tiež informujú o záhade a armáda hlbokého štátu sa snaží nájsť zámienku, aby zakryla masívne zvukové búchanie)
( niekoľko testovacích zemetrasení je umiestnených cez Nevadu Kaliforniu a Oregon potom minulý mesiac)
je známe, že existuje niekoľko zbraní a tektonických zbraní s tisíckami patentov na vytváranie zemetrasení.
( globalisti vždy chceli zabiť milióny ľudí pri zemetrasení a obviniť klimatické zmeny a zaviesť zákony a cenzúru)

Odhalenie pokročilých vojenských zbraní a technológií spojených s UAP Ufos
Tento mesiac kongres/senát prijíma nové dôležité zákony, ktoré chránia informátorov z vnútra vojenských temných operácií deep state.
Tieto nové zákony sú veľmi dôležité na obchádzanie zákonov o národnej bezpečnosti, ktoré chránia operácie deep state. Tieto nové zákony umožňujú senátu a kongresu nahliadnuť do vysoko utajovaných spisov a videí, ktoré whistlebloweri odhaľujú
( do dnešného dňa boli DARPA , hlboké temné operácie chránené skorumpovanými zákonmi o národnej bezpečnosti).
teraz s novými zákonmi o whistlebloweroch prichádza.> úplné odhalenie majic Darpa Deep dark Operations

Pedofilné kruhy/ kruhy obchodovania s ľuďmi/. krúžky sexuálneho vydierania/ elitné sexuálne krúžky/ všetky prichádzajú na svetlo sveta

neviete, že Epstein bol zatknutý počas Trumpovej vlády a P Diddy bol tiež zatknutý počas Trumpovej vlády. Boli vznesené tajné obvinenia.
Epstein aj P. Diddy boli trojití agenti. Obaja boli donútení bielymi klobúkmi, aby pokračovali v plnení svojich úloh, keď sa vojenské vyšetrovanie odohrávalo.
Hovorím vám to od roku 2017 po zvolení Trumpa.. Trump dal plnú vojenskú moc armáde a bola nastolená kontinuita vlády. Bol zavedený plán decentralizácie…

Tieto vojenské operácie kontrolujú biele klobúky vo vnútri FBI. A Pentagón na najvyšších úrovniach)
Teraz pôjde P Diddy na súd a bude spievať ako vtáčik. P diddy sa chystá odhaliť elity a korupciu vo vnútri hudby. Filmové odvetvia o operáciách obchodovania so svetovým sektorom napojených na elity + zároveň budú vojenské videá Epsteina vnútri kvapiek zverejnené a pustené cez médiá bielych klobúkov

Kongres pôjde naplno po Epsteinovej ságe…( otvorí prípad)
to je dôvod, prečo sa Robert de Niro snaží zastaviť Trumpa a prečo elity tlačia de Nira ako zásterku na zastavenie Trumpa.

Zapojenie Roberta De nira do svetového sexuálneho kruhu súvisí s 80. rokmi a ďalej a je spojené s Gettyho múzeom> masívna obrovská podzemná pedofilná základňa a satanistické rituály, ktoré súvisia so zakladateľom J. Paulom Gettym a jeho napojením na satanistické rituály Molocha v Bohemian Grove…. Preto Gettyho múzeum hostí satanistickú ľudskú kuchárku Marinu Abramovičovú ako svoj spiritualistický cech. Spojenie De Nira s pedofilným krúžkom je spojené s Romanom Polanským ( pedofilom), ktorý natočil kultový film Rosemarys Baby satanistický kult a dieťa satana.

Silné prepojenie Roberta de nira na sexuálny priemysel a satanistický krúžok ide hlbšie a spája sa s Christopherom Walkenom ( pamätáte si, že Mel Gibson povedal, že sa bojí Walkena a Walkens hovoril o mučení) a prepojenie de nira na hollywoodsky temný hlboký satanistický priemysel
je spojený s epsteinom. diddy. Kalifornské banky> kartely> drogy obchodovanie s ľuďmi/ sexuálne kruhy

Odhalenie meteorologických zbraní/tektonických zbraní/zemetrasení je spojené s odhalením uaps vyrobených človekom. ( a skutočné ufo)
Nachádzate sa v úžasnom čase a histórii, kde sa všetko odhaľuje a odohráva sa mocný plán s vojenskými operáciami. ( projekty odhalenia>

ČASŤ 2:

Turecko práve zmenilo celú budúcnosť NATO

Turecko vstúpi do BRICS

Dlho predtým, ako niekto hovoril o tom, že Turecko plánuje vystúpiť z NATO alebo sa pripojiť k finančným operáciám Ruska…… som vám poskytol všetky interné operácie Číny, ktorá cez Turecko dodáva zbrane Srbsku.
Pred tromi rokmi som vám povedal, že Turecko sa chystá opustiť NATO
( Turecko je najväčšou armádou NATO v Európe) a v NATO nastala obrovská panika a vnútorné boje…. A začínal sa obrovský kolaps ( vtedy)

Teraz ste svedkami skutočných vojenských operácií na rozpad NATO. Svetové banky, OSN.. Operácie hlbokého štátu….. Od CIA kontrolovaných operácií na Ukrajine a systémov na pranie špinavých peňazí až po Saudskú Arábiu ( trumpov priateľ mbs), ktorá vypína fiat dolár CIA/Rockefellers deep state $ …

teraz turecko verejne išlo do Ruska a Kremeľ ich privítal…

Povedal som vám, že keď Musk išiel do Číny, boli to vojenské komm pre lídrov sveta, aby videli, že vojenské operácie aliancie bielych klobúkov pokračujú.
Teraz sa turecko posúva vpred vo vnútri plánu. Saudská Arábia urobila masívny krok, aby zastavila fiat deep state peniaze.
Teraz trumf a Musk hovoria o budúcej mene Spojených štátov

deštrukcia kontroly CIA/rockefellerových/rothschildových/globalistických/majských päťokých agentúr nad západnými krajinami a európskymi krajinami sa deje… a deep state sa rozpadá
(Finančné čísla na Wall Street sú zmanipulované//)

A viete, že v Európe je panika. ds elity USA sú v panike, pretože Trump sa chystá získať späť moc a zastaviť financovanie operácií prania špinavých peňazí na Ukrajine
(bez ohľadu na to, aké zákony usa prijmú.. Trump zastaví financovanie a zavedie skutočné záruky)

V roku 2017_18
Trump a Musk sa pohádali ( ale už v roku 2019 som vám povedal, že to všetko bol plán a trik)
aj po tom, ako Musk v roku 2020 volil Bidena, som vám dal vedieť, že to všetko je falošné a v zákulisí už prebiehajú vojenské operácie a povedal som vám to dávno predtým, ako sa niekto Muska chystal kúpiť Twitter.
A potom po Musk a Trump by spojiť sily

teraz sa všetky tieto udalosti stali

Dôverujte plánu.

Plán na záchranu sveta.

Lietadlá Boeing a Airbus boli vyrobené z “falošného” čínskeho titánu, ktorý mohol spôsobiť rozpad ich lietadiel vo vzduchu, obáva sa FAA

Neboli niektoré mosty tiež vyrobené z ohrozenej čínskej ocele? Nefalšovali aj niektoré zlaté ingoty tým, že vyrábali volfrám ponorený do zlata? Môžeme veriť ČKS, že je v niečom nadštandardná?

Klamali o pôvode Covidu a o scamdemic. Zavraždili milióny vlastných ľudí. Infiltrovali sa do našich krajín, uskutočnili vojenské cvičenia na našom území, vytvorili vlastné policajné oddelenia v našich mestách… Sú odsúdeniahodní a možno im nikdy nebudeme veriť. Bude trvať nejaký čas, kým sa podarí nájsť odpustenie aj pre nový čínsky režim, ktorý vraj Si iniciuje. zdroj

Q) Storm Rider
☝️ 🔥.. Sme v udalosti vystrašenia, <<<👇

Tu sú skutočné informácie. Rusko má niekoľko lodí pri Kube .. Stredoamerických regiónoch a jadrové ponorky v okolí Spojených štátov

Už dávno som vám povedal, že v roku 2020 _21 prídeme na túto udalosť> juan o’savin vás tiež všetkých informoval o tejto udalosti. ( Juana som vtedy v roku 2020 nepoznal. Ale neskôr som počul predpovede a informácie a sú na mieste. Povedal som, že to prejde do jadrového konfliktu a celá udalosť bola naplánovaná< ( Ľudia si mysleli, že som v roku 2021 vyvolával strach. Ale ja som vás pripravoval na túto dôležitú udalosť_)


Skutočnosť vojenských spravodajských údajov a vojenské umiestnenie Ruska
Prišli sme k odstrašujúcej NEVYHNUTNEJ> UDALOSTI. MSM však neinformuje o skutočných ruských vojenských pozíciách zdroj

Fauci si vymyslel sociálny odstup a nosenie masky a vydával to za “vedu”.

Potom americké spravodajské agentúry nariadili veľkým technologickým spoločnostiam, aby cenzurovali každého, kto niečo z toho spochybňuje.

Vláda USA zo dňa na deň prepustila vyše 50 miliónov “nepodstatných” pracovníkov, a to všetko na základe úplného výmyslu.

Všetko sa to začalo na základe umelého patogénu, ktorý ONI vytvorili, čo viedlo k masovému zasielaniu hlasovacích lístkov poštou, čo otvorilo dvere masívnym volebným podvodom a viedlo k tomu, že “vyhral” kandidát preferovaný Deep State.

Je to jediný najväčší zločin, aký bol kedy spáchaný, a oni všetci stále chodia na slobode…

Trump sľubuje, že odtajní dokumenty týkajúce sa 11. septembra, JFK a Epsteina.

Verejnosť je v roku 2024 podstatne bdelejšia ako v roku 2016, a čo je najdôležitejšie, máme bezpečnú platformu na X, na ktorej môžeme skutočne diskutovať a šíriť informácie, čím sa anuluje skorumpovaná MSM.

Nezabúdajte, že celé Trumpovo prvé funkčné obdobie bolo brzdené Muellerovým/ruským hoaxom. Veľká časť verejnosti stále verila MSM a cenzúra veľkých technológií bola stále rozbujnená. Atmosféra nebola priaznivá pre masové zverejňovanie najtemnejších tajomstiev nášho štátu.

Ak by však Trump vyhral, tentoraz by mal podporu verejnosti, optiku a občianski novinári by mali dosah, aby to bolo dôležité.

Všimli ste si, ako MSM úplne prestala informovať o vojne na Ukrajine?

To preto, že ruské vojská neustále zaberajú územie, Ukrajine dochádzajú telá a ďalších 61 miliárd dolárov, ktoré sme tam poslali, absolútne nič nevyriešilo.

Predstavte si to.

Hej, Bidenovi voliči,

Keď na Ukrajine nezostanú žiadni Ukrajinci, ktorí by bojovali proti Rusku, koho tam podľa vás Biden a NATO plánujú poslať?

Snemovňa práve schválila zákon o automatickej registrácii mužov od 18 do 25 rokov na odvod a pracuje na tom, aby sa na zoznam pridali aj ženy.

Už ste sa prebudili?

Trumpov plán na zabezpečenie volieb:

-Jednodňové hlasovanie
-papierové hlasovacie lístky
-dôkaz o občianstve
-Odkaz totožnosti voliča

Jediní ľudia, ktorí tieto opatrenia neschvaľujú, sú demokrati, pretože sa tým odstráni ich možnosť podvádzať s nelegálnymi voličmi.

Spätná väzba na 11. 4. 2016: Obama niekoľko dní pred voľbami v roku 2016 povzbudzoval nelegálnych prisťahovalcov, aby volili, a ubezpečoval ich, že nebudú stíhaní, ak sa pokúsia voliť.

Trump chce zabezpečiť naše voľby, aby zabránil demokratom v tomto konaní, a demokrati si chcú udržať hlasy nelegálnych prisťahovalcov, preto nechcú zabezpečiť hranice a nechcú zabezpečiť voľby.

Nikdy nešlo o “demokraciu”. Ide o volebné podvody. Nepáči sa im, ako Američania volia, preto sem posielajú nových voličov a kupujú si ich hlasy.

Demokrati budú tvrdiť, že všetky tieto návrhy na zabezpečenie našich volieb sú rasistické a že “každý hlas by sa mal počítať”. Všetko je to lož, aby si udržali svoju moc. zdroj

Len pripomínam, že keby Elon nikdy nekúpil Twitter, algoritmy by sa nikdy nezmenili a širšia verejnosť by stále spala.

Väčšina obsahu vo vašich kanáloch by tam nebola a vaše obľúbené účty by boli stále pozastavené.

Posun, ktorý vidíme vo vnímaní verejnosti, možno do veľkej miery pripísať oslobodeniu Twitteru a konštrukcii X.

Čísla Trumpovho súhlasu/prieskumu by neboli také vysoké, ako sú, keby jediným zdrojom správ bola tradičná televízia MSM. Trump by možno ani nebol kandidátom GOP, keby občianski novinári nemali taký dosah a vplyv, aký majú na X.

Vnímanie verejnosti je hra a Elon nám dal nástroje na boj proti skorumpovanej MSM. Funguje to. zdroj

Ak sa Trumpovi podarí okamžite vstúpiť a zastaviť vojnu na Ukrajine, ako tvrdí, bol by to klinec do rakvy pre hlboký štát.

Dokázalo by to, že Bidenov režim mohol túto vojnu celý čas zastaviť, ale aj tak sa rozhodol dotlačiť nás na pokraj tretej svetovej vojny.

Scéna je pripravená na to, aby sa Trump stal globálnym mierotvorcom, čo by nielenže dokázalo zločinnosť Deep State, ale zároveň by Trumpovi poskytlo takmer neobmedzenú politickú muníciu a optiku, aby ich pohnal k zodpovednosti za ich zločiny proti ľudskosti.

Ak sa Trumpovi podarí zabrániť tretej svetovej vojne, získa si nielen dôveru a súhlas Američanov, ale aj občanov na celom svete. Bolo by nemožné vyvrátiť, že Trump je pre ľudí. Znamenalo by to tiež, že Trumpovi nepriatelia práve strávili posledných vyše 8 rokov snahou zastaviť človeka, ktorý nakoniec zabránil 3. svetovej vojne…

Toto je časová os, na ktorej sa nachádzame, ak Trump vyhrá voľby.

Flashback do 29. augusta 2023, maďarský premiér Viktor Orbán sedí s Tuckerom Carlsonom, aby sa venoval presne tejto téme a tomu, ako bude Trump mužom, ktorý “zachráni západný svet a pravdepodobne aj celú zemeguľu”. zdroj

‘KOTLAR NIC NEROBI A OKOLO WHO SA NIC NEZMENILO’ …

.. tieto a ine vyroky su rozne bludy a teorie, ktore teraz dost prudia po roznych hoaxerskych TG kanaloch..najma aj jedneho kezmarskeho financneho projektu..

✍️🏻Mile publikum…. volal som s doktorom Kotlarom a teda pripajam zdroj – Kar Lindley z Veritasu – prelozene v slovencine – pise, co pise. Dole vam necham link na zdroj…

✊🏻A zaroven odpoveď Petra Kotlara na otázku, že ako prebieha jeho snaha zabrzdiť WHO/IHR –

Všetci okolo mňa aj blízki už prekročili hranicu ktorú som bol ochotný tolerovať.

🧐Cize tolko. Snad sa chapeme , ze robi ozaj dost, len stoji proti molochu a zial je v priestore aj na ‘narodnej scene’ stale tak vysoky pocet agentov , ktory sa chcu cez mrtvoly dostat do Bruselu, ze pocuvate ich, pre ich senzaciechtive titulky – BEZ DOKAZOV.

☝🏻Ja jeden mam. Je hore, v tom screenshote. Nemate tusenia, , proti akemu molochu tu stoja ti, ktori nieco robia, ako napr Peter Kotlar, alebo aj ja – ktory rozrava to, co ini vedia ale boja sa vyslovit a vypnu vam YT kanal zo dna na den bez udania dovodu.

Ahojte.

Tg kanal – https://t.me/televiziaslovan/623
X – https://x.com/KLVeritas/status/1797446494317879599 zdroj

O znižovaní veku voličov

Mafia progresivcov chce vase deti uz dlhe roky. Pochopili že ich propaganda sa zasiala oveľa hlbšie, do nižšej vekovej kategorie. Skrze tikTok, instagram a “trendy” ktoré deti sledujú, perfektne cvičia nových NPC už v útlom veku – nová armáda potencionálnych voličov. Paradoxne o tom píše zrovna SMEčko, ktoré hájilo aj pedofilov a ich uplatnenie v školstve – ze Zuzana Kovacic-Hanzelova, ze Jkib Filo?

Na deťoch im určite veľmi záleží , ze? Ano. Lebo hlasy.

Snad je uz vsetkym jasne, ze rakovinu vo forme LGBT prednasok na skole od subjektov typu Vladimir Snidl, Marek Mach, Zmudri.sk je potrebne urgentne a radikalne riesit, pretoze – ‘konspiracne teorie’ o tom, ze ich skutocny ucel je totalne vymyt mladezi mozgy a potom vhodne pretlacit zakon o znizeni vekovej hranice volicov …

… chapeme sa, ze?

PS/Sme/DennikN/Aktuality/ktorakolvek ina sion propaganda by najradsej vasim 12rocnym detom odrezala pohlavne organy, napichala ich jedom z Pfizeru a nechala ich v takom stave volit, aby mali cisla pre svojich sefov.

Aky jednoduchy biznis-plan.

NIE.

Nie pokym ja som na scene a dycham.

Tolko.

Pani Kepplova je clenom teamu Michala Havrana, ktory sa mi vyhrazal fyzickoym utokom, a zarovne pracuje pre Sorosov dennik SME, kde pracuje ako ‘senior policy officer’, to je jej pracovny titul zabaleny do darcekoveho papiera, nieco ako – zoradit stolicky, umyt podlahu, vlozit papier do zasobniku v kopirke a pisat obedy. zdroj

Dva a pol ročná recenzovaná štúdia výskumníkov z Ohio State University zistila, že medzi hospitalizovanými pacientmi s COVID-19 mali tí, ktorí dostali mRNA vakcíny proti COVID-19, výrazne vyššiu úmrtnosť ako neočkovaní pacienti, aj keď vek a komorbidity.
Hospitalizovaní  pacienti s COVID-19, ktorí boli zaočkovaní proti vírusu, zomierali takmer dvojnásobne v porovnaní s ich neočkovanými náprotivkami, podľa dva a polročnej štúdie vedenej výskumníkmi z Ohio State University. V  recenzovanej štúdii, publikovanej vo februári v časopise Frontiers in Immunology a ktorú minulý týždeň zverejnil  TrialSite News sa zistilo, že vek a komorbidity nezodpovedajú za celú pozorovanú úmrtnosť. zdroj

KTO NAM VLADNE NA NASOM UZEMI ??

‘V rozhovore odznela informácia, že aj slovenský štátny regulačný orgán Rada pre mediálne služby disponuje kompetenciami, ktoré jej umožňujú komunikovať s adminmi veľkých mediálnych platforiem a upovedomovať ich na nežiadúci obsah na ich platforme zverejnený, ako aj na nežiadúci účet.’ odkaz zdroj

Největší zásilka kokainu v historii země byla zabavena v Německu. Bild píše, že jde o desítky tun drog v hodnotě miliard dolarů. zdroj

EÚ chce vnútiť rodičovstvo párov rovnakého pohlavia a z prenajatej maternice s odovzdaním bábätka páru, ktorý si ho “objednal” zdroj

Zdieľať článok