Efezus (18.časť) 

Efezus (18.časť) 

Na zemi to šeptalo a šumělo a zvláštní šumot a šepot byl kolem posvátné výšiny, neboť všichni pomocníci, všichni Světlí a všichni bytostní čekali na posvátnou hodinu, kdy síla Boží přijde až k zemi.

Nezměrná hojnost a různost bytostných objevovala se všude a očekávání slavnosti v přírodě stupňovalo se od hodiny k hodině. Také zvířata cosi tušila i rostliny, veliké houfy ptáků táhly sem v takové hojnosti, jak dosud na těchto výšinách nebylo vidět.

Jásot a zpěv, pestré a veselé švitoření naplňovalo svahy zahrad a pastvin.

Večer, když zvířata hrubohmotného stvoření usínala únavou a od západu vystupovala tichá noc, počínalo šeptání a zpívání bytostných ve všech vrstvách v okruhu jejich určení.

Pak otvírala se lidskému duchu brána za branou a stupeň za stupněm. Ke stále bohatšímu prožívání a chápání podle jeho druhu určení a stejnorodost přicházela ke stejnorodosti. Všichni bytostní vůdcové živlů připravovali stejným způsobem jako lidští duchové svůj posvátný, vzorně vytvořený sál k přijetí Boží síly, která se rozlévá z nejvyšších výšin do stvoření, právě tak zlaté zahrady milostných, z nichž nejkrásnější a nejčistší byla spanilá Reia, ochránkyně a pomocnice jarně rozkvétajících niv. Stříbrným leskem měsíčního světla zalévaly noci a zpívaly své jásavé písně květin ku cti Boží.

A do prvního posvátného Božího chrámu na zemi snesl se zářivý bílý kámen, který byl ze světla. Přicházel z nejvyšších výšin a v bílém prostoru šířil oslepující jas. Z něho zazníval mohutný hlas a vycházela mocná síla, která způsobovala, že se toho dne chvěla zem i nebe. Bylo to uprostřed sedmi posvátných dnů, ve kterých se Holda připravovala ke své službě a ke svému zasvěcení v chrámě. Směla vykonat cestu ze zdola vzhůru, úrovněmi stvoření, které musela poznat, aby mohla pomáhat lidstvu.

Hlas však pravil :

“Já jsem, který vyšel z Otce! Já jsem život a síla a Světlo stvoření. Já jsem počátek všeho stvořeného a prastvořeného. Já jsem východisko a vchod pro vás, lidské duchy, neboť nikdo nepřijde k Otci než skrze bránu, která ho vypustila a opět pustí, jestliže jde správnou cestou, cestou zákona! Otevřu tvé oči, abys mne poznala i na velikou dálku, neboť tvůj duch dlí nyní na zemi.

Dám tobě a tvému druhu na putování hlubokým údolím svá přikázání, která jsou zákony mého Otce!”

“Co se ve stvoření naplní, to je předepsáno ve veliké knize a co se vyvine skrze Jeho neochvějné zákony, to tam bude napsáno písmem nesmazatelným. To, co nyní přijmete, to podržte. Podržte to, pokud se nenaplní posvátné kruhy přeměn vašeho bytí. Věčně bude toto stvoření ve Světle, z něhož vzniklo, jako křišťálový jasný kámen ve svatých, zářících vlnách Božského prasvětla se zachvívat jako drahokam v koruně mého Otce.”

Holdiny oči se široce rozevřely a ona viděla jak kámen, který byl plně ze světla a měl formu nádherného krystalu, snesl se do bílého chrámového poháru a pohyboval se.

Podivuhodné formy se tvořily a opět mizely a Holda viděla posvátné obrazy, které Hjalfdar vyryl zlatým rydlem do chrámových stěn a ploten.

Tu byl jako první zářící kříž. Jeho živá síla ukazovala jí na světlých paprscích obraz za obrazem z ohromného působení ve stvoření. Holda nebyla schopna vnímat trvale se pohybující podrobnosti.

Potom však objevil se kříž se světlým obalem nadlidské ideální postavy.

“Toto je Parsifal, můj syn,” pravil hlas pramáti. Pohleď, jak řídí stvoření svou zlatou holí, z jeho hlavy září síla Spravedlnosti a z jeho úst proudí světlý meč Pravdy. To je Slovo a v něm spočívá nezměnitelný zákon. On nese v sobě také všechnu sílu splnění až do nejhlubších konečných projevů nejhutnější hmotnosti.”

A opět slyšela Holda mohutný hlas :

“Vám, lidským duchům byla dána možnost toto vše poznat, vědět, spravovat a uchovat ve své paměti. Podržte co máte, neboť já přijdu pak opět a potáhnu světlými říšemi svého stvoření v lásce! Hjalfdar bude lidem zvěstovat, co ti v těchto třech dnech bude ještě dáno jako přikázání mého Otce!”

Mohutný hlas umlkl. Také růžově zlaté světlo zmizelo a bílý pozemský podstavec třpytil se ještě v posledních paprscích mizícího Božského světla. Vysoké bílé rytířské postavy, které byly silou Páně zatlačeny do většího okruhu, vystoupily opět a silněji ze světla.

Holda, která toto všechno vnímala, neovládala však značkovací umění v takové míře jako Hjalfdar, měla starost, že by mohla cosi nesprávně pochopit nebo zapomenout z toho, co zářící bílý Pán pravil. Stále znovu a znovu hýbalo se to všechno v její paměti. Přála si, aby síla Světlých přivolala Hjalfdara a aby společně mohli přijmouti přikázání Páně. A tak se také stalo.

Jásavé volání zachvělo se posvátnou halou. Zaznívalo z dáli a mezi ně mísil se zpěv mladých mužů a zvuky nástrojů radosti. Stále blíže přicházel k posvátné výšině. Potom však umlkl hluk a průvod se zastavil uprostřed ležení, na širém prostranství. Mnoho mužů přišlo vzhůru z údolí.

Radost, lesk a slavnost byla ve všech jejich posuncích a pohybech. Přinesli s sebou bohatou žeň a silná zvířata táhla nízké ploché vozy na kulatinách, jež byly zatíženy těžkým břemenem. Ovoce, nádherně lesklá dřeva, kopí a překrásné rohy i zářivé předměty z kovů a nádoby nejjemnější práce pro chrám. Byly tu také pestré koberce z rostlinných vláken a leskle zbarvené vlněné látky. Bílý a našedivělý skot byl ozdoben květinami a pestrými přikrývkami na hřbetech.

Tak kráčel mlčky dlouhý průvod před Hjalfdarem.Pak přišlo to nejkrásnější. Bíle odění mladí muži, mávajíce zelenými květinami obklopovali Hjalfdara, jedoucího na jednorožci. Klidně a vzpřímeně seděla jeho veliká postava na překrásném, bílém zvířeti, které hrdě a něžně neslo svého pána. Mnoho mužů s loveckou kořistí, ženami a dětmi uzavíralo průvod. Když došli před Hjalfdarův dům, zastavil svého koně, pozdravil je a poděkoval jim.

“Nyní se rozejděte moji milí lidé a postarejte se o nejnutnější. Chci jet sám k domu svého Pána, jak mi bylo nařízeno. Zdravím vás!”

Se vztyčenou rukou projel jejich řadami, které se jemu na pozdrav ukláněly.

Tiché stíny Božího domu přijaly Hjalfdara a mezi dveřmi pozdravila ho zářícíma očima Holda, jeho žena. Ruku v ruce kráčeli spolu do chrámu, neboť jediný pohled stačil, aby si rozuměli. Nepromluvili ani slova.

Hjalfdar propustil svého koně bez jakéhokoli příkazu. Pásl se zprvu klidně kolem svatého domu. Pak ulehl jako ochočená srna a jeho pohled díval se stále na bránu chrámu. Tiše chvěly se světlé vlny kolem Božího domu, který tu zářil v překrásném lesku a uvnitř šířil se mír a stoupal jako světlý most vzhůru do vyšších úrovní a nesl lidské duchy, kteří tu čekali na svůj úřad.

Přešla asi hodina tichého soustředění. Stíny večera staly se hrubšími, když se rozezvučelo tiché zvonění, slyšitelné jen duchovním uším. Růžové zbarvení přicházelo současně dolů s tímto zvoněním.

Bylo to jako by růžové červánky zapadajícího slunce ponořily se do něžné záře. Jeden kruh světla za druhým přicházel shůry a proudil opět nahoru. Jakýsi hlas pravil :

“Pohleď, člověče, jak máš putovati stvořením!”

Bílý, oslepivě jemný paprsek přicházel okrouhlým slunečním otvorem do bílého poháru. Také on byl viditelný jen duchovním okem a jeho setkání s bílým kamenem ve hmotě vzbudilo vyzařování, pohyb, tření, které způsobovalo světlo, zvuk a teplo. Vyvinula se mocná síla. Kdyby oba lidští duchové nebyli tam čistí a otevření, tu by tento příliv síly pociťovali jako téměř nesnesitelné napětí. Takto však nesla je síla ještě vzhůru, prožhavila a povznesla je, aby mohli úplně pochopit.

Jako bílý obláček valilo se přemocné světlo z poháru a stále jasněji viděli duchové světlý, křišťálově bílý kámen, v němž se veškerý zákon objevoval, naplňoval a vyvíjel. Při tom poznali toho, který trůnil nad zákonem a jehož měli zvěstovat tvorům.

“Hle, toto jsou posvátné zákony Boží,” pravil Pán.

Byl jako zářící oslepující slunce. Jeho roucho bylo bílé jako sníh. Jeho oči byly jako zlaté plameny a jeho hlas jako hukot proudící, řvoucí řeky.

Byl něžný a plný lásky jako tiché šumění větru, avšak dunící a ohromující jako zvuk hromu.

Všechno bytostné seskupilo se v této hodině kolem posvátné výšiny a naslouchalo zbožně Božskému hlasu. Horu Páně zahalil mrak, odděluje ji tak od ostatní hmoty stvoření a pozvedl ji vzhůru.

“Hjalfdare, ty první výhonku, ty prasémě všech stvořených, tebe jsem vyslal na tvou prosbu ke službě v koloběhu stvoření. Slyš nyní mé slovo!”

Hlas zmlkl a přešla chvíle, než se opět pozvedl veliký šum a zvonění.

“Pohleď na moji vůli, která se tu rozzářila před tvým zrakem, jako jsi ji poznal kdysi na Patmu, v místě tvého východiska. Slyš moji vůli, která je tu přikázáním, doplněním mých zákonů a zákonem samým!”

Opět umlkl hlas na dlouhou chvíli. Pak se ozval potřetí : “Vezmi svou tabulku a rydlo a piš věrně slovo za slovem, co ti moje vůle zvěstuje!”

Holda již dávno připravila bílý kámen a ostré zlaté rydlo a podala je nyní Hjalfdarovi.

“Pohleď, dávám ti základní zákon mého stvoření, Hjalfdare, aby lidský duch věděl z mého Slova, jak má putovati tímto stvořením, aby vlákna nezahalila jeho cestu. Piš :

1./ Já jsem Pán, tvůj Bůh! Nepovznášej žádná jiná hnutí svého citu na výši své lásky ke mně! V tom spočívá pro tebe pevné zakotvení, které tě neodchylně přivede opět do světlých výšin tvého původu.

2./ Udržuj lásku ke všemu stvořenému jako můj dar a jako nejvyšší bohatství. Uctívej je v přikázání, tak jako v dávání, jako mé vlastnictví.

3./ Udržuj prostotu v myšlení, řeči i konání, abys neklesl ve zmatek a plochost. Tím dodržíš zákon pohybu, krásy a harmonie.

4./ Nepřivoď žádnému mému tvoru bolest pro to, abys ukojil svou žádostivost jakéhokoliv druhu, neboť jedině láska může vám pomoci vzhůru.

5./ Přijímej pomoc bytostných ve vděčném poznání mé lásky a pak vás bude stále spojovat vzájemná harmonie a vy se budete moci státi pány v mém stvoření.

Budete-li dodržovat tyto základní zákony mé lásky, pak vás bude posilovat spravedlnost, láska a čistota pro všechnu věčnost.”

Chrám Páně byl od této hodiny naplněn nejvyšší silou Světla. Tóny harf šuměly v nočním větru po celé výšině a oslnivě zářící hvězda svítila nad okrouhlým slunečním kotoučem haly. Vrhala své modravé světlo na bílý kámen. Hjalfdar i Holda ji znali. Znali síly jejího vyzařování a těšili se, že právě nyní, ve dnech nejvyššího duchovního napětí, ovládá tak mocně oblohu.

Znali čistou bytost této hvězdy. Byla to Astarté, zvonivá, zářivě čistá, která lidem uvolňovala cestou tohoto stvoření duši a povzbuzovala ji pro chápání všeho krásného, ušlechtilého a čistého.

Povzbuzovala krásu, tvoření tónu ve hmotě, nabádala k vytváření všeho krásného ve hmotě, které duch čerpal pro tělo nevědomky z vyšších, světlejších a čistších úrovní a předávala mu to. Povzbuzovala pohyb v kráse a čistotě tak, jak to pochopila ve světlejších výších a rozvíjela dolů.

A nyní věděla Astarté, že půda k rozvoji všech posvátných Božích darů byla zde v chrámu. Cítila přijímací otevření Holdino a spojila se s ní se zvláštní laskavostí. Posílila tím nejen působení ve všem hmotném, nýbrž pomáhala tím také stále více rozžhavovat a upevňovat jemná vlákna do duchovního. Při tom připoutávala lidskou ženu duchem na posvátná vlákna zákonů čistoty a krásy. Holda, lidská žena, to sice nevěděla, cítila však brzy v bohatém prožití všechny důsledky, jež z toho vyplývaly.

Hjalfdar vyryl zákony Páně zlatým rydlem do bílého kamene a vyložil je zlatem. Tato tabule byla postavena u bílého kamene na oltáři, na němž stál otevřený pohár, očekávající paprsky Boží síly.

“Nyní je všechno připraveno! Pohleď, Holdo, jak Světlí a duchovní spojili svá záření jako vlákny s chrámem. Nevidím žádné mezery. Všechno je pevně setkáno s chrámem jako ve zlatém hnízdě. Pevně a čistě, plné životního druhu. Máme na zemi místo, do něhož opravdu sestoupila Boží síla a zůstává s ním ve spojení. Pohleď, jak se zlaté proudy od sféry ke sféře stále více zhutňují. Nahoře jsou jako bílé stupně, vysoké a mohutné, vedou dolů a stávají se stále hutnější. Ze všech sfér sklání se k nim pomocníci. Všechno je vloženo do nás a Pán nás prožhavuje svou silou!”

“Dnes je poslední den naší přípravy. Uslyšíme z Jeho úst, kdy smíme lidu otevřít posvátný dům!”

Holda cítila vysoké napětí a věděla, že ono potrvá, dokud nebude ukončena slavnost zasvěcení. Stále se jí zdálo, jakoby nad ní duněl ještě hlas Božího Ducha. Stále slyšela slova Božího přikázání způsobem a formou, že v ní vznikaly stále jasnější ohromné obrazy, jež bylo možno přenášet do pozemského života.

Tím byla v ní probuzena schopnost zachvívat se plně v zákonech a učinit je živě pochopitelnými ostatním ve všedních dnech života. Byla to tak silná práce a pohyb ducha v Holdě, že v několika málo hodinách nabyla velikého rozhledu.

Shůry blížila se k ní krásná, plamenná světlá postava. “Miriam” bylo jméno tohoto ducha. Byla bílá a čistá. Měkký splývavý šat zahaloval a obklopoval jemné, světlé tělo, které bylo jako plamen.

“Přicházím ze zahrad čistoty v ráji Božím, který smím proputovati z lásky Páně, abych sloužila koruně čistoty. Musíš ještě vědět o ctnosti čistoty, která rozkvétá v Božském jako bílý květ. V posvátné říši Parsifala, krále Grálu, je zakotvena v nádobě nejvyšší milosti “Irmingard”.

Ukážu ti její světlé zahrady a ty budeš tam smět spatřit opravdovou Čistotu v nejvyšším smyslu.

Nedomnívej se, že byste tím byli u konce vznešených poznání, která milost Boží vám připravuje, poněvadž to, co jste prožívali, vás tak mocně naplnilo. Vy, lidští duchové stojíte teprve na počátku. Nyní započne pro vás cesta, abyste zprostředkovali jiným, co jste začali.

Brzy promluví Pán své Slovo a část z vašeho středu odejde s Hjalfdarem, aby hlásala lidským duchům Slovo našeho Pána.

Bude z něho proudit jako tryskající pramen, který napájí žíznivé. Široce zjevuje se zeměkoule a ve svém kroužení ukazuje vám místa, kde bydlí lidé.

Hjalfdar vytáhne jako vítěz a zvěstovatel, světlá síla Páně ho povede.”

A opět naplnila mocná síla posvátný prostor s takovou silou a hukotem, že oba lidé padli na kolena. Rozechvěně sklonili se před mocnou záplavou síly, která přicházela dolů.

Jas byl v celé místnosti. Oslepující světlo se třpytilo na zlatých obrazech a značkách na stěnách a pohár na oltáři zářil v podivuhodné čistotě a lesku.

Jméno “Imanuel” chvělo se v chrámě. Zvukem znělo jako hukot mocné bouře, v barvách proudilo ze světla poháru v mnoha pestrých, lomených paprscích a lesklo se jako hvězda na bílé, zlatem ozdobené, kamenné podlaze.

Paprsky vracely se vzhůru jako snopy, které vždy opět ve svém nejhlubším středu přijímaly posvátný paprsek Boží. V kruhu snášeli se dolů Věční a Holda i Hjalfdar směli je opět vidět. Pak objevil se Parsifal, vytvořivší se ze svého Světla.

“Slyš, Hjalfdare, ty, který jsi mostem k duchovnímu semeni pozdějšího stvoření. Dal jsem ti své jméno. Dal jsem ti také základní přikázání mého Otce, abys mohl vésti lid na jeho cestě, aby nezbloudil.

Ve třech dnech bude posvátná hodina, kdy celému stvoření bude darována obnovující síla. Přijdu brzy! Zaveď svůj lid do mého domu, aby měl podíl na vylití síly Ducha Svatého v plném vědění velikosti a lásky tohoto Božího daru. Vy však, ty Hjalfdare a tvoje žena, připravte se doma tak, jako jste připravovali můj dům, abyste mne mohli přijmout. A veškerý lid, i ten, co je v údolí, nechť učiní totéž. Nyní uzavřete brány! Ani noha nemá vstoupiti do těchto míst po této hodině než vaše a také ta teprve tehdy, až ty, Hjalfdare, otevřeš lidu brány.

Dbejte na má slova a dodržte je. Dávejte také pozor na můj příchod při slavnosti v nejvyšší hodině. Neboť pak mne již více neuvidíte. Ten však, kdo mne v duchu hledá celou svou touhou, ten mne nalezne vždy!”

Světlo bylo stále větší, zářivější a silnější. Pronikalo shůry jako sloup. Potom však dozněl posvátný hlas a rozplynula se svatá záře se zářícíma očima, světlo pomalu v místnosti bledlo a vystupovalo tiše stále výše, až zmizelo docela.

Hjalfdar i Holda se třásli, neboť byli hluboce pohnuti. Veliká slabost naplňovala jejich údy a veliká tíže byla v jejich hořících hlavách.Museli se teprve učit snášet tuto velikou sílu a přizpůsobit se jí. Střízlivý, kalný a prázdný zdál se jim svět, když opustili brány a pečlivě je zapečetili.

V dáli spatřil jednorožec svého pána a rychle přiklusal.

Holda hladila jeho hřívu a on s lehkým řehtáním otíral hlavu o její ruce. Hjalfdar však na něj nevsedl, nýbrž kráčel s Holdou do chatrčí a jejich světlé vlasy a bílá, dlouhá roucha vlála ve větru a zářila ve světle slunce.

“Obrové jsou tu. Pohleď, jak přišli přesně, aby nezmeškali den slavnosti. Čekají nablízku a přivádějí sem mnoho jiných bytostí.”

“Ano, nyní budou světlé noci, až se rozžhaví všichni ti, kteří se tu nyní blíží ve službě Páně,” pravila Holda. “Pohleď na květiny. Zvedají své hlavičky a dívají se zářícím pohledem k nebi. Každá má korunku světla kolem své hlavy.”

Když Hjalfdar s Holdou vkročili na veliké prostranství, přicházelo jim vstříc celé ležení se všemi hosty. Bylo slyšeti hru mnohých harf a bylo viděti děvčata, jak se učí tančit svoje reje k poctě Páně. Zpívaly mnohé chóry, každý pro sebe, ale stejným způsobem. Byly to posvátné písně o kráse niv a dálkách oblohy a o hojnosti hvězd. Byly to také prosby.

Prosby a rčení, aby bylo dosaženo spojení s bytostným. Znělo v nich mnoho díků, úcty a lásky. Holda se radovala. Byla to moudrost, kterou směla přijímat ona s Hjalfdarem. Mnohé z těchto písní pocházely přímo od Urdy. Tyto Urdiny písně měla Holda zvlášť ráda.

Těšila se z jejich původní čisté svěžesti. Hlasy mladíků zněly jasně, téměř chladně. Hlasy starců byly však plné, měkké a hluboké. Ani ženy neměly příliš vysoké hlasy, nýbrž jasné, letící jako paprsky vzhůru.

“Tak zpívají Věční nahoře v zahradách, o kterých mi vyprávěla Miriam. Zpěv je tam ovšem vzdálenější, vznešenější a posvátnější, avšak jeho čistota je již zde!”

Přikročili k ženám a hovořili s nimi láskyplnými slovy. Pak je svolal Hjalfdar všechny dohromady. Na veliké louce blízko jezera se rozložili a Hjalfdar stál uprostřed nich. Pak vystoupil na kámen. Převyšoval všechny, když se rozhlédl svým zrakem po velikém kruhu a pozvedl své ruce.

“Pozdravuji vás! Já, Hjalfdar, služebník Světlého Otce, který nám dal jméno. Svými ústy smím vám oznámit: hodina nadešla! Ve třech dnech, až slunce dosáhne svého nejvyššího místa, nadejde posvátný okamžik, kdy se Láska Páně schýlí v milosti ke všem tvorům.

Z pramene svatého Grálu bude proudit síla Boží dolů do stvoření. Otevřete se v touze a čistotě, vyzdobte své domy a své duše, aby po čisté cestě vašeho chtění čistá síla Nejvyššího mohla bez překážky proudit do vás ve svatém chrámu Páně! Amen.”

Se skloněnou hlavou, plni radostné pokory se tiše všichni rozcházeli.

Následující dny byly naplněny světlem a pohybem. Mlčící zářivá síla spočívala nad nivami a přinášela sílu a blaženost. Jedině Holda mohla vědomě chápat pomáhající a ozdobující ruce vznešených světlých bytostí. Ostatní to cítili tak, jakoby celý vesmír zadržel dech ve šťastném očekávání, aby cítil blížící se hojnost Světla. Průvod za průvodem přicházel z údolí nahoru. Nikdo nechtěl zůstati doma. Širé lučiny byly zastaveny koženými stany. Přes všechen pozemský shon panoval tu všude posvátný klid slavnostního dne. Mír zavládl na celé hoře.

Nadešla veliká hodina, když se slunce třetího dne počalo blížit k poslednímu bodu. Hjalfdar otevřel lidským duchům brány Božího domu. Mlčky se před nimi brána otevřela, mlčky vstoupili dovnitř. Pak zazněly zpěvy. Potom stanul Hjalfdar u bílého kamene a mluvil k lidem. Oznámil jim přikázání přijatá z výšin a mluvil k nim o působnosti vší živé síly při jejich naplnění. Pak jim vyprávěl o prameni Světla, z něhož vyplynula přikázání, o vznešených bytostech a prastvořených ve svatém Grálu. Potom poklekli všichni, kteří stáli v kruhu kolem kamene. A v tomto okamžiku stalo se to poprvé: zářící slunce stanulo přímo nad bílým kamenem chrámu. Hojnost slunečních paprsků rozlévala se s veškerou silou kulatým otvorem ve stropě. Zdálo se, jakoby mnoho hlasů zpívalo v dalekých výšinách.

Hjalfdar stál obklopen slunečním světlem a pozvedl své ruce vzhůru :

“Pane, dej mi sílu, abych povždy plnil Tvou svatou vůli!”, pravil jeho hlas a pak se ozval mohutný hukot. Objevila se bílá, Světlá holubice a snesla se hluboko dolů nad bíle zářící pohár. V tomto okamžiku požehnal Hjalfdar lidem. Proudy světlých paprsků pronikaly skrze něho.

Viděl Parsifala a milostně zářící ženy a přijal sílu Páně. Stále ještě se vznášela holubice před jeho zrakem. Neslyšel vlastního slova, které tu pronášel k lidu, proniknut silou shůry. Mluvil k nim o šíření jejich vědění ku pomoci duchovních plamenů na zemi.

Tak se dověděli, že Hjalfdar je chce brzy opustit, aby vyprávěl jiným lidem o všemohoucím Bohu. Pak povolal ze zástupu malý houfec, který chtěl připravit, aby ho doprovázel. Když se tak stalo, proslovil Hjalfdar znovu modlitbu. Potom vycházeli za zvuků harf z chrámu a jako poslední kráčel Hjalfdar a Holda.

Po této slavnosti bylo, jak Holda oznámila. Neviděli již vznešených Světlých. Jejich síla a pomoc působily však prostřednictvím lidí ještě živěji než před tím a stále více šířila se krása, blahobyt a mrav v národě Světla.

Lidé tkali na svém osudu jako na zářivém koberci a moudře vnímali vedoucí zářivá vlákna, která jim bytostní a duchovní láskyplně navazovali. Protkaná zlatem, pestrá a ozdobená květinami ležela před nimi pozemská cesta a oni kráčeli po ní ve věčném poznání ke stále krásnějšímu a světlejšímu stvoření.

Hjalfdar se radoval. Nebylo žádného zdržování a stále více se stupňoval pohyb světlého záření a pomáhání. Ve spojení s bytostnými dařila se jim překrásná díla v každém oboru. Rostliny byly stále krásnější, nádherné zahrady zdobily svahy výšiny. Zvířata zdárně prospívala, nabývala stále větší síly a byla plná lásky. Draci již dávno odletěli a za to rozmnožili se ptáci. Hluboko v údolí neobjevovali se v bahně žádní ještěři, neboť půda tam byla zaměněna a částečně oseta semenem, které dávalo zrní a skvěle chutnající chléb.

Potrava lidí se stále více měnila podle slunného, teplého podnebí. Čistěji a jasněji se z toho rozvíjela organická výstavba jejich těl. Ruku v ruce šlo však také zušlechťování a vývoj duchů a pozemského rozumového působení.

Se zpěvem chvěla se rovnováha dokonalosti v posvátném stvoření Boha a Pána.

Koniec prvej časti

Zdieľať článok

O velikosti umění a o jeho pádu

O velikosti umění a o jeho pádu

Umění je od počátku světa darem Stvořitele, jako stálá inspirace z výšin, aby lidské duchy, pobývající v nižších úrovních, povznášelo k výšinám. Život v úrovních Světla je pro nás uměním. Odlesk jeho vyzařování je vzácným darem pro pozemské lidi, který je přirozeně postaven na vyšší stupeň. Umění se od světlé reality neodtrhlo, neboť je její součástí. Od té se odtrhl jenom sám člověk.

Pro umění, které přirozeně vnímáme odděleně jako umění žít či umění výtvarné a umělecká řemesla, je vždy podstatný cit ducha a talent, skládající se z vloh a zručností. Tyto danosti mohou být u jednotlivců v rovnováze, nebo některá z nich v převaze. Jejich rozvoj je závislý i na praktickém používání a rozvíjení v jednotlivých dalších životech.

V každé úrovni Stvoření platí hierarchie hodností a hodnot vytvořených Boží Vůlí. Nejvyšší úrovně ve Stvoření, praduchovní a duchovní úroveň, se v živé radostné spolupráci a v pohybu směrem ke Stvořiteli také neustále rozvíjejí. Žijí v nich bytosti a bytostní obklopení nádherným životním prostorem. Tímto prostorem jsou chrámy, stavby na bydlení, příroda apod. Jde o široký přenos vyzařování vždy shora dolů. Vyzařování bytostí, jejich niterného chtění, které se ihned stává skutkem, a vyzařování jejich vnějšího prostředí, jejich děl, chrámů, staveb, přírody. Tato vyzařování jsou shora dolů přenášena jako zrcadlové obrazy skrze živý řetěz nepředstavitelného množství bytostí a bytostných, od praduchovna až dolů k Zemi.

Různých vyzařování ve Stvoření je mnohem více. Lidským mozkem je těžké je popsat, pochopit a vytvořit si o tom správný obraz. Jde o obrovský celek, který chápat a vidět najednou žádný lidský duch nedokáže. Nemá k tomu schopnost. Člověk je jen malou částí velkého celku, a část nikdy neobsáhne celek. Částečně nám v tom může pomoci uvědomění si skutečnosti, že každý člověk na Zemi je jiný. Niterně přijímá a spatřuje svět jinak. Jen vnější podobnost a povrchní pohled nám brání v tom, abychom si to uvědomovali a akceptovali. Stejně tak nás obklopuje i různorodost vyzařování životního prostředí a přírody. Kdybychom toto vše vědomě respektovali, život na Zemi by vyhlížel jinak!

Na hrubohmotné Zemi je pohyb v husté hmotě velmi ztížený. Cesta od chtění ducha a vůle k činu je zdlouhavá, a čin se často ani neuskuteční. Proto zde žijí lidští duchové, kteří přijímají v zesílené míře vyzařování chtění a ctností vyšších bytostí, potřebné pro umění žít, a lidští duchové, kteří přijímají v zesílené míře vyzařování životního prostředí z Výšin pro výtvarné a užitkové umění. Na Zemi je to těžce spojitelné jen v jednom, i když to není zcela nemožné. Žádný lidský duch žijící na Zemi není dokonalý, jenom se k dokonalosti může přibližovat. Přijatá a odevzdaná vyzařování se vzájemně podporují a doplňují. Mají tak větší sílu. Je to lidem ku pomoci, protože člověk si skládá své poznání do celku z poznání a pochopení jednotlivostí jako mozaiku. Také umění, které je ve Výšinách jedním celkem, proto vnímá odděleně.

Hierarchie hodnot je určující pro všechno na Zemi. Proto velkým umělcem nemůže být každý. Zde ve stejně platné hierarchii jsou zastoupeny světlé vzory lidských duchů s jejich ctnostmi, včetně pravých umělců s mimořádnými vlohami, jako součást čisté avantgardy – vzorů – předvoje ve vývoji, který lidští duchové mohli a měli následovat. Tak to mělo být…

Pro výtvarné umění potřebuje lidský duch kromě jemného citu darované vlohy a zručnosti, talent. Aby jemným citem zachycený harmonický vjem v jeho kráse a čistotě dokázal také technicky, hrubohmotně ztvárnit. Vzpomeňme velikány ducha, jako byli Beethoven, Michelangelo, Goethe a další. To, co přijali z vyšších sfér, ukázali zhmotněné lidem. Jako dary k povznesení lidských duchů.

Takové vlohy nemůže mít každý. Rovněž vlohy a zručnosti mají svoji hierarchii. Talent může být geniální, průměrný, slabý, ale na každém stupni je možné jej dále rozvíjet.

Umění bylo a stále je zrcadlovým obrazem doby, úrovně zralosti lidí žijících na Zemi. Je svědkem lidského vývoje a historie dějin. V každém tvořivém díle se zrcadlí duchovní zralost tvůrce. Inspirace přichází spojením duchovního citu s neviditelnou úrovní, stejnorodou s úrovní zralosti ducha umělce. Čím jemnější cit ducha, tím vyšší spojení a vyšší inspirace, která v harmonii snoubí krásu s čistotou.

Protože se však lidský duch odtrhl od světlých říší a zvolil si vlastní, rozumem vytyčený cíl, přerušil spojení s Výšinami a zachytává rozumové vjemy z nížin (čest světlým výjimkám!). Díla současnosti se proto již nedají považovat za umění.

Přepěstováním rozumu člověk postupně ztratil cit, a spolu s ním i smysl pro vyváženost krásy a čistoty. Toto se odzrcadluje všude, i v umění. Současná „díla“ (nejen umělecká) mohla by tak ještě posloužit jako důkaz úpadku, ke vzchopení se a probuzení lidských duchů. Žel, výsledek je opačný. Negativní vyzařování výtvorů pronikají do okolí a táhnou vše stále více do nížin. Ne každý člověk se umí této neviditelné síle ubránit, protože si jí nevšímá, ani ji vědomě necítí.

Vysoce hodnotné výtvarné umění nemohou vytvářet všichni lidé, ale všem je stejně dána možnost umění žít. Všude a ve všem pěstovat cit se smyslem pro krásu a čistotu. Každý člověk na své úrovni zralosti má v životě svobodně uplatňovat, rozvíjet a odevzdávat to, co si v duši přinesl. V nejvyšší zralosti až do uměleckých forem. Dosáhnout nejvyšší formu u všech duchů žijících na Zemi je možné jen postupným vývojem. S pomocí a podporou darů, jako je umění.

Pro všeobecný úpadek lidského ducha i umění padlo do prachu, bylo pošlapáno a zneváženo. Protože je zrcadlovým odrazem jeho niterného stavu, ztratilo hodnotu a úlohu povznášet. Snad bude jednou na Zemi znovu odlesk Ráje, pokud si to lidstvo ještě zaslouží, kdy umění ve všech pozemských formách bude na výši, jaká mu náleží.

Lidé kromě jiných darů dostali také dar svobodné vůle, která je určující pro vývoj na Zemi. Tato vůle je Zákony Stvoření respektovaná, ale je současně nezměnitelně podléhající Boží Vůli. Vše světlé tedy bude vždy zákonitě stoupat vzhůru, vše temné naopak řítí se dolů.

Zdroj

Zdieľať článok

Slávnosť vyliata Sily

Slávnosť vyliata Sily

PRIATELIA, UŽ 30.Mája,nastane mimoriadna udalosť! Z Vysokých úrovní Stvorenia, nás zahalí a posilní ENERGIA ŽIVOTA!

Milí priatelia, UPRATUJME v sebe a okolo seba, vyčistime si svoj životný priestor čo najlepšie, pretože mimoriadnym spôsobom posilňujúca a oživujúca Energia Života, ktorá sa bude doslova vylievať na celé Stvorenie dňa 30. Mája, môže byť správne zachytená len tam, kde sme pre túto Silu v sebe urobili miesto. V Pokore najradostnejšieho žitia, v námahe a prípravách, v pravej zbožnosti a úcte k Životu, takto a nijako inak, sa môžeme najlepšie pripraviť na nadchádzajúce výnimočné obdobie. “Plný pohár” kadejakých limonád, energetických nápojov, piva, alkoholu, čohokoľvek nezdravého, už nikdy nenaplníme čistou, pramenistou a oživujúcou vodou. Pohár musíme vyliať, umyť a potom si môžeme naliať Nápoj Pravdy, Nápoj Života.

Preto UPRATUJME v sebe a kolo seba. Je tým myslený duševný poriadok v sebe a aj pozemský poriadok okolo seba, upratujme čo najviac a čo najdôslednejšie. Je potrebné VYLIAŤ a vyčistiť “ten pohár” od zbytočností a škodlivín, pretože len do takto pripravenej NÁDOBY DUCHA, je možné prijať Oživujúcu Silu, ktorá bude tento rok v MIMORIADNE ZOSILNENOM DRUHU, zostupovať z Najvyšších Výšin Svetla, aby posilnila a obdarila každého človeka s Dobrým srdcom, s Dobrým chcením, každého, kto praje Dobro, šíri Dobro a robí všetko pre to, aby to NOVÉ a zdravé, konečne na Zemi zakotvilo v plnej Sile. Pričiňme sa o to každý svojim zodpovedným a čo najčistejším spôsobom v konaní i myslení.

Krásne Svetlé dni všetkým ľuďom Dobrej vôle… 🙂 

*

V 30. Máji je obsiahnutý tzv „PULZ STVORENIA“. Celým Božím Dielom, celým Stvorením pulzuje Sila, v pravidelných intervaloch, ktorá do tohto Božieho diela vnáša a vháňa ozdravujúci pohyb, tú Najčistejšiu Energiu, nevyhnutne potrebnú pre udržanie chodu celého Stvorenia, ako i pre ďalšie trvanie života všetkých bytostí v Ňom.

Je to niečo podobné, ako telo potrebuje biologickú stravu, o to viac potrebuje náš duch stravu „éterickú“. Je to každoročne sa opakujúci Pulzujúci dej, vždy presne 30. Mája. Je to podobné, ako tep nášho srdca, ktorý okysličuje krv a tá zas naše orgány, jedno zastavenie sa tepu a dochádza k narušeniu rytmu, zastavenie trvalejšie – telo kolabuje a pri úplnom zastavení zomiera. Podobne aj tu, Stvorenie a všetok život v ňom by sa zrútili už po vynechaní jedného tohto Energetického Pulzu. Je to tá Najvyššia a najčistejšia Energia, aká sa vo Stvorení nachádza a zároveň NAJSILNEJŠIA…V biblii sa o tomto deji píše o „premene učeníkov“, keď Ježiš vošiel k Otcovi, ale poslal im Svätého Ducha, Silu Svätého Ducha. V historických spisoch sa tiež píše o Parzivalovi osloboditeľovi, ktorý namiesto Amfortasa dosadil do nemenovaného Kráľovstva iného vladára, lebo Amfortas túto Silu odignoroval tým, že ju použil na sebecké priania, čím zakolísal a musel byť nahradený a toto poverenie má jedine Kráľ celého Stvorenia Parzival. Táto dejinná udalosť opisuje skutočné deje vo Výšinách Stvorenia pred dávnym časom.

Sila, ktorá sa každoročne vyliva z najvyšších Výšin Stvorenia na všetko tvorstvo, je predovšetkým Vysoko posvätná. Jej prijatie si vyžaduje od človeka pravú zbožnosť, teda žiadne meditácie, žiadne tzv. „pozitívne myslenie“, nič čo pozná svet ezoteriky, šamanizmu, duchovenstva. Tu sa jedná o niečo úplne iné. Podvedome človek prijme z tejto Sily len nepatrnú, veľmi zanedbateľnú časť, ale vedome môže prijať nezmerné množstvo.

Položme si však otázku, „K čomu nám bude taká Sila potom“?

Aby sme ju využili a použili na nejakú ezoteriku, duchárčinu, alebo dokonca na nejaké neprajníctvo, zlosti? Alebo na ďalší konzumný spôsob života?

Je to ako s peniazmi, ak by sme mali teraz miliardu v Korunách či Eurách, na čo by mee ich použili? Na to isté čo milionári a tzv. „celebrity“?

Preto k tomuto Dňu treba pristupovať s maximálnou vážnosťou a Pokorou v srdci. Poznanie Pravdy, o ktorom sa na tomto účte tak často píše, je KĽÚČOVÉ k tomu, aby si človek mohol „odomknúť dvere“ do Chrámu svojho ducha, na prijatie tejto Sily. Tento Chrám, toto Duchovné srdce bude až potom naplnené oživujúcou Silou z Ducha Svätého a takto posilnený zbožný človek, môže potom konať aj zázraky, samozrejme výhradne v pomoci blížnym. Každá posvätná Sila tu nie je pre nás, ale preto, aby sme Ňou posilnení mohli pomáhať blížnym, hľadajúcim ľuďom, v ktorých sa rozhorela túžba po Pravde. Kto by chcel prijať túto Silu len pre seba, nikdy Ju nedostane, len za „náprstok“, aby ako tak prežil, ale nič viac. Musí sa tu uplatniť Boží zákon Rovnováhy v dávaní a braní, brať môže len ten, kto vie aj dať…

Celá Príroda a všetky Bytosti v nej, obdržia to, čo sme smeli my duchovne prijať 30. Mája i krátko potom V PLNEJ SILE a z čoho môžeme čerpať neustále, pretože Milosť a Láska Stvoriteľa, Jeho Dary, sú niečím, čo si môže uvedomovať a prežívať človek otvoreného srdca, živého citu, teda každý taký ľudský tvor, pre ktorého sa Pravda Božia stala Presvedčením a pre ktorého je Energia Pravdy, tou najposvätnejšou súčasťou celého jeho Bytia. No a toto všetko bude umocnené ešte aj o Bytostné posilnenie, ktoré sa ku nám znáša z Vysokých úrovní Stvorenia a ktoré zahalí Zem, už na budúci týždeň, z piatka na sobotu. Nie je to náhoda, že Vyliatie Sily Ducha Svätého, sa Slávi každoročne 30. Mája a napoludnie sa doslova otvára Duchovné Nebo. Podobne, presne o 24 dní neskôr, sa v zasa v noci, udeje podobný Dej, v ktorom všetky Bytosti Prírody a tým aj celá Príroda, obdržia z tejto Sily vyliatej do Stvorenia 30. Mája, svoju podobu Sily, ktorá sa zostupom do týchto najnižších častí Stvorenia, transformovala a upravila do uchopiteľnosti a prijateľnosti, pre Bytostné sily Prírody.

Čaro a mágia tohto obdobia, je ničím nenapodobiteľná a nenahraditeľná a tak každý zdravo uvažujúci a zdravo cítiaci človek, Duchovne posilnený 30.Mája a tesne potom, môže teraz obdržať a spoluprežívať i posilnenie v rovine fyzickej, na úrovni hmoty, prírody a na úrovni svojich hmotných a duševných tiel.

Táto Sila, z ktorej je možné každému človeku načerpať doslova LIEČIVÉ, Bytostne vitálne energie z lona „Matky prírody“, je pre každého tvora Pozdravom a Posilnením, z Láskyplného pôsobenia Stvoriteľa všetkých svetov.

Využime aj toto obdobie čo najlepšie, najčistejšie a čo najviac pomáhajúco, pre naše ďalšie Bohumilé pôsobenie. Blažení sú tí, ktorí sa k tomuto Dňu, k 30. Máju a k tejto blížiacej sa veľkej udalosti, postavia čo najviac zodpovedne… zdroj

Príprava na Slávnosť vrcholí. Celé duchovné okolie a všetky sféry ožívajú a napĺňajú sa Svetlom. Vycíťte to krásne okolo nás, tú obnovujúcu energiu a prúdenie nového života. Spev vtákov a zelené pláne i lesy naznačujú príchod novej Sily. Čerpajte z nej, otvorte sa jej.

Príprava má vrcholiť aj vo vašich vnútrach. Očistite sa od všetkého zlého, aby ste mohli do všetkých komôrok a kútov prijať blahodarnú a životodarnú Silu od vášho Stvoriteľa. Kto sa dokáže správne pripraviť, okamžite pocíti účinky na sebe v celom svojom pôsobení, snažení a rozpoložení.

Prúdi k vám najväčší dar z nebies, nepremrhajte túto šancu napiť sa zo Zdroja. Temno útočí a snaží sa zo všetkých síl znižovať vibrácie prebudených a zničiť ich svetlé ukotvenia. Obrňte sa. Každý deň usilujte o dobro, myslite na dobro, čiňte dobro a buďte dobro. Tak budete podporení a pozdvihnutí, odolnejší voči pádu nadol.

Zdieľať článok

Správy 26.05.2024

Správy 26.05.2024

Neexistuje nič, čo by potvrdzovalo predstavu, že temno má moc, a je veľa ľudí, ktorí naleteli lžiam sprisahancov a nedokážu rozoznať dobrého človeka s pozitívnym posolstvom. Verím, že všetko je v rukách. Nevidíme a nepočujeme všetko, čo sa deje.

V súčasnosti je mnoho ľudí v rozpakoch, kto je kto v zoologickej záhrade. Mnohí si nevedia predstaviť, že by sa niekto z iluminátskej rodiny obrátil a pomáhal Aliancii, alebo niečo podobné. Niektorí si ani nepripúšťajú, že veci sa za posledných pár rokov drasticky zmenili a mnohé zostáva skryté.

Keďže Biele klobúky fyzicky odstránili veľa nepríjemných ľudí, môžu ich nahradiť klonmi, dvojníkmi alebo hercami a nechať ich hrať akúkoľvek úlohu, ktorú si vyberú. Nemôžete si všetko len tak vyhľadať na internete. Obe strany používajú klony.

Je to najväčší podvod modernej doby. Od neho sa odvíjajú všetky ostatné cabalistické podvody. Ani čierne, ani biele klobúky ho z rôznych dôvodov neodhalia. Dobrí ľudia nebudú riskovať ujmu pre seba alebo svoje rodiny, ani nebudú čeliť nevyhnutnému…

Niektorí hľadači pravdy vyhľadávajú na Googli a vidia to, čo Google/nepriateľ chce, aby videli. Ak nie ste skúsený výskumník, ktorý pozná zákutia internetového vyhľadávania a vie, ako fungujú algoritmy Google, pravdu pravdepodobne ľahko nenájdete. Ak nájdete viacero právd, máte dostatok rozvahy, vedomostnej základne a otvorenej mysle, aby ste vedeli, čo je pravda? Nie je to ľahké.

Práve s tým sa, žiaľ, stretávame. Riadené informácie, ktorých cieľom je, aby sa ľudia hádali, prepadali emóciám a neťahali za jeden povraz, pretože sa nevedia dohodnúť.

Tak ako cabala šíri lži o Philovi Godlewskom, generálovi Flynnovi a Trumpovi, môže ich šíriť o komkoľvek, na koho sa chce zamerať. Bohužiaľ, príliš veľa ľudí týmto lžiam verí a nekopú dostatočne hlboko, aby sa dozvedeli pravdu. Toto je informačná vojna. Skôr než uveríme tomu, čo nájdeme na internete, mali by sme si byť sakramentsky istí, že je to legitímne a pravdivé a nie vymyslené s cieľom niekoho očierniť – a byť pripravení zmeniť názor.

Nakoniec zistíme, kto je kto. To, že nájdete informácie o tom, že niekto urobil to alebo ono, ešte neznamená, že sú pravdivé. Cabala to tu má pod kontrolou už dosť dlho na to, aby mali prostriedky na to, aby sa zdalo, že niečo je pravda, aj keď to pravda nie je. Ľudí klamú už stovky rokov a naďalej sa o to pokúšajú.

Nezabúdajme, že počet fotografií a videí, ktoré boli sfalšované, je nespočetný. Vidieť obrázok Flynna v tričku s pedofilnými symbolmi z neho ešte nerobí pedofila. V skutočnosti je to najstarší trik v knihe. Fotografie sú úplne nedôveryhodné, pokiaľ človek nemá schopnosti overiť si, či sú pravé. Nepriateľ obviňuje mnohých z pedofílie, hoci v skutočnosti je pedofilom chazarská mafia – a ešte horšie.

*

Búrke sa nedá uniknúť. Je mnohostranná, viacrozmerná, celoplanetárna a nevyhnutne sa preženie aj cez váš kút reality, ak sa tak už nestalo. V súčasnosti sa plavíme búrkou všetkých búrok. Bohužiaľ, niektoré miesta dostávajú mimoriadne tvrdé zásahy z hľadiska počasia a veríme, že v roku 2024 dôjde k vyvrcholeniu mnohých menších búrok vo viacerých oblastiach vo víchrici, ktorú nikto nemôže prežiť a nevšimnúť si ju. Predsudok normálnosti sa musí rozpustiť.

Tu je ďalší aspekt Búrky. Pedofil Joe ide ku dnu. Toto sa dnes objavilo v mainstreamových médiách.

Bidenova dcéra Ashley konečne priznala, že jej denník o “sprchách s otcom”, ako aj obavy, že bola “obťažovaná”, sú skutočné. Takže MAUREEN CALLAHAN požaduje: Čo je pravda, Joe?

Prečo Q povedal, že oslobodenie ľudstva bude “biblické”? Videli sme mnoho správ a udalostí, ktoré túto poznámku kvalifikujú, ale tu je ešte biblickejší príklad. Keď Q povedal: “Máme všetko”, neuvedomili sme si, aké všeobjímajúce to bolo. Naučili sme sa, že jeden výrok môže mať mnoho významov. Odkaz na telegram

Čo sme vám povedali a ukázali o Biblii? Prekvapuje vás, že existuje autorské právo alebo patent? Prečo by Biblia potrebovala autorské práva alebo patent? Koľkokrát bola prepísaná? Koľko kníh v nej chýba? Kde sa našli? Kto ju má celú? Prepisuje sa, ako hovoríme….

Prezident Putin teraz odhaľuje, že Ukrajina nemá legitímneho lídra, pretože Zelenskému vypršal mandát. To znamená, že akékoľvek mierové rokovania by boli bezpredmetné a Putin hovorí, že chce legitímnu osobnosť, s ktorou bude rokovať.

⚠️
Áno, kto má legitimitu, ak to nie je Elenskij? Mohla by to prevziať krajná pravica, alebo to bude opäť Porošenko? Západ sa zblázni do Putina, ktorý požaduje legitímneho prezidenta, s ktorým bude rokovať.
Putin nie je ani blázon, ani hlupák. Všetko je naplánované, tým si môžete byť istí. sirsiro (@SirSiron) 24. mája 2024 zdroj


Q) Storm Rider
Prečo vám q povedal, že Izrael bude zachránený ako posledný?

Dôvodom je, že Izrael je kľúčom k zrúteniu globálneho hlbokého štátu…. ( toto nie je antisemitizmus.. Mám na mysli chazarských židov falošných severoeurópskych chazárov, ktorí ukradli identitu skutočných židov a vytvorili Rothschildovcov. Rockefellerovcov, ktorí všetci pochádzajú z južného Nemecka, kde v roku 1776 vytvorili iluminátov a prevzali kontrolu nad miestnymi vládami a financovali vlaky a verejné cesty a vytvorili rothschildovské bankové systémy po európe a pomohli jp morgan prevziať bankový systém USA po tom, ako titanic zabil najväčších bankárov USA a najbohatších magnátov, ktorí boli proti vytvoreniu federálnej rezervy kontrolovanej elitami ( chazarmi. Falošní aškenázski židia , ktorí sa len dohodli s rímskou ríšou a kúpili si židovských vodcov, aby sa dostali do judaizmu a pomenovali sa židia…).

Teraz až dodnes elitné rodiny potomkov chazarov ovládajú Izrael ( boli to [oni] Chazari, ktorí vytvorili bankovníctvo rothchildovcov atď. a potom vytvorili svetové vojny, aby dosadili vlády a požičali peniaze na vojny a vytvorili 70 % európskych zákonov prostredníctvom vojny a propagandy…….. Dodnes globalisti/chazari riadia Izrael a vytvorili Spojené národy a ovládli krajiny a vlády…… Väčšina ľudí nevie, že vládu USA a väčšinu demokratov a republikánov riadia chazari, falošní židia.

To je dôvod, prečo q povedal, že Izrael je zachránený na koniec (odstránenie falošného židovského sektora, ktorý sa preplietol so skutočnými židmi …… Musíte si uvedomiť, že skutoční židia tiež bojujú proti falošným židom sionistickým chazarom … Toto sa deje práve teraz…. )

Sledujete odhalenie toho, ako uchvátená vláda USA zahraničnými subjektmi zvonka vytvorila vojenský prevrat s využitím 3 písmenných agentúr CIA. Trump bol dosadený, aby odhalil vládu USA. Toto všetko sa deje a je zaznamenané do kongresových záznamov a archívu Spojených štátov a vojenské sektory všetko zaznamenávajú. Ste veľmi nevedomí, že svet sa zmení. Na masívnej úrovni, pretože cia. Globalistické západné fondy a fiat mena sa blíži k úrovni zániku. Práve teraz v kongrese prebieha obrovská téma o globalistických silách a ich dosahu na systém USA, ktorý je spojený s otvoreným vojenským prevratom.

Svetové súdy hľadajú dokumenty, spisy a servery, ktoré dokazujú, že netanjahu by mohol byť braný na zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti a masové vraždy a korupciu….. Ak sa to nepodarí. > biele klobúky z ďalších niekoľkých zjednotených krajín budú naďalej tlačiť na jeho zatknutie. ( neskôr po tom, ako sa skončia civilizačné udalosti blízke smrti. Vojenské súdy pôjdu po Netanjahuovi) ….. Práve teraz sa v Izraeli schyľuje k takmer občianskej vojne a biele klobúky vo vnútri izraelskej vlády iniciujú vojenský prevrat s cieľom zosadiť bábkových pánov Izraela…..

Skutočný príbeh iluminátov siaha ďaleko do minulosti k nočným templárom, ktorí vytvorili prvé bankové systémy v Európe ….. Príbeh nočných templárov siaha až na Stredný východ, kde našli zlato kráľa Šalamúna a skutočnú archu zmluvy.

Hugh de payens jeden z vodcov nočných templárov. De payens mal rodinu, ktorá vyznávala sufijskú islamskú vieru a mala hlboké prepojenie na tajnú spoločnosť východných bratov. Tajná spoločnosť sa stretla s templármi noci a de payenom a prezradila im tajomstvá Atlantídy. Skutočný príbeh spojený s pôvodnou skrytou bibliou a anjelmi, mimozemšťanmi a rôznymi božstvami súvisiacimi so starými sumerskými bohmi mezopotámie a civilizáciou pred Kristom a ďalšími niekoľkými civilizáciami o státisíce rokov staršími a veľmi podobnými Atlantíde. A ich prepojenia na Anunnaki.

Templári noci mali chrániť kresťanov v Jeruzaleme, ale hľadali zlato a bohatstvo, ktoré ukradli. Po stretnutí s východnými bratmi im povedali, že hlboko pod Šalamúnovým chrámom sa nachádza zlato a vyspelá technológia a posvätné arky z Atlantídy, ktoré sa používali na vytváranie energie. Liečila ľudí a používala sa ako zbraň.

Archa zmluvy mohla vytvárať neobmedzenú energiu (ako o tom hovoril Tesla… A energiu nulového bodu) pomocou manny. V Biblii bola manna zdrojom jedla – bielymi vločkami. Ale pravdou je, že Atanti vytvorili jednoatómový prášok, ktorý vytvára energiu, manna bola super elektrickým vodičom a poháňala egyptské pyramídy. Archa zmluvy sa zmestila do sarkofágu kráľov v pyramídach ( to neboli pohrebné miesta pre kráľa v pyramíde a žiaden kráľ sa v pyramíde nikdy nenašiel… Je to krycí príbeh).

Vatikán roam po stáročia skrýval pravé poznanie biblie a ďalšie biblie spojené s Atlantídou, spojené s egyptskými bohmi. mezopotámskymi bohmi . Anunnaki. A skutočný príbeh stvorenia.

Naozaj si myslíte, že Vatikán a Rímska ríša a stovky rokov pápežov, ktorí sa navzájom zabíjali a vytvárali politické aliancie spojené s ovládaním náboženstva vo svete, by vám úprimne poskytli všetky podrobnosti o skutočnej skrytej biblii?

Čo si myslíte, že sa skrýva pod vatikánom v 54 míľach pod zemou v tuneloch, v ktorých sa nachádza viac ako 4 milióny kníh a dokumentov a originálne tabuľky a smaragdové tabuľky, ktoré ukazujú, ako vybudovať zdroje energie s nulovým bodom, ktoré môžu vytvoriť zbrane. Liečenie. Cestovanie v čase atď.

Pod Vatikánom, ktorý bol postavený na starých satanistických rituáloch, sa nachádza oveľa viac technológií a skrytých pokročilých duchovných informácií). Pôvodní templári vedeli, že anunnaki vytvorili niektorých z prvých ľudí… Ťažiť zlato pre pokročilé technológie…. Kresťanskí templári noci boli v tajnosti kresťanskí gnostici, ktorí verili, že Kristova myseľ je v ľuďoch a nie je potrebné žiadne náboženstvo a vnútorný pokoj pochádza zvnútra a nie sú potrebné žiadne chrámy ani kňazi, aby pochopili Kristovu myseľ spojenú s bohom a božstvom…Templári však poslúchali pápežov a rímske impérium, keďže kresťanská ríša bola z roka na rok mocnejšia…

Tisíc rokov pred templármi rímska ríša a pápeži podvádzali kresťanstvo a kontrolovali informácie o skutočných biblických knihách…Nebolo možné, aby rímska kresťanská ríša nechala svoju inštitúciu padnúť pre poznanie, že boh je už v tebe ( gnostické učenie)…

V 13. storočí sa ľudia v Ríme navzájom zabíjali a vatikánska politika a kontrola bola na vrchole a templárske noci boli rozpustené a zatknuté…Niekoľko vetiev templárov noci však utieklo na lodiach a na pevnine……. A zmenili si mená….. Niektorí odišli do Škótska a stali sa slobodomurármi. V pôvodnom portugalsku boli nights of christ. V nemecku sa stali rozariánmi. Cestovali až do Noveho Škótska a ukrývali poklady… Až do Panamy boli templári noci vystopovaní domorodými obyvateľmi, ktorí majú svetlú pleť, hovoria, že sú hodní templárov…. V ranej Európe boli prví vikingovia templári a pôvodní piráti na oceánoch boli templári, ktorí vyvesili vlajku s lebkou a kosťami…. Červená vlajka templárov je dodnes viditeľná prostredníctvom červeného kríža. Po stáročia sa templári noci premenili na rôzne skupiny s rôznymi názvami a často sa stali navzájom neznámymi nepriateľmi vo všetkých regiónoch a ich potomkovia a deti sa stali cudzími pre ostatné sektory……Neskôr sa toto masové rozdelenie templárov noci rozdelilo na dobrých a zlých…..

Niektorí vytvorili lebku a kosti (Yale univerzita), ktorí vytvorili prezidentov. Niektorí vytvorili iluminátov… Ale iné rády pracovali v zákulisí na odhalení svetovej korupcie a vlád a temných cabalistických síl……Prebieha veľký boj, moji drahí priatelia, a vy sa nachádzate vo vnútri silnej masívnej búrky odhalenia.

Kto vytvoril iluminátov. Kto vytvoril CIA. Kto vytvoril Rockefellerovcov ….? Prečo je Atlantída veľmi dôležitá? Čo je to odhalenie?( skutočné odhalenie) Prečo odhalenie a nadchádzajúce svetové udalosti otrasú základmi spoločnosti?

Búrka 🔥Je oveľa viac ako voľby. Je biblická. Držte sa pevne, vlastenci. Boh víťazí. Nakoniec pochopíte, prečo q často spomína matrix. A. I. je na zemi a vo vesmíre a galaxii oveľa dlhšie, než si dokážete predstaviť. Držte sa pevne, vlastenci. Verte. Svet sa zmení. Ncswic

Áno, svet riadia sily zla. Ale je tu aj opačná sila, ktorá pôsobí …Veľké prebudenie. Dochádza k demontáži svetového cabalistického systému… Buďte opatrní a nezabudnite na jedlo. Zásoby. A zdroje. Hlboký štát prepadá panike.

CIA zorganizovala jeden atentát a jeden pokus oň. Slovenského premiéra postrelili dvaja ľudia. Nie jeden, ako uvádza MSM. A slovenské tajné služby dobre vedia, že za operáciami stála cia a mi6.

Na iránskeho prezidenta spáchali atentát Spojené štáty/izrael… vojenské odposluchy naznačujú, že vrtuľník vybuchol vysoko nad poveternostnými mrakmi ( hmla). Na vytvorenie falošného počasia bol použitý haarp a vojenský satelit s použitím vojenských mikrovlnných frekvencií/ statických zbraní zasiahol vrtuľník iránskeho prezidenta. Svetové internetové systémy s údajmi o počasí vymazali správu z 19. mája 2024 nad severným iránom. (dôvodom sú meteorologické systémy, ktoré zachytili abnormálny vysokofrekvenčný aktívny model počasia s masívnym nezvyčajným rastom a meteorologické radary zachytili tepelné explózie, ktoré ovplyvnili abnormálny model počasia )

Búrka. V celej USA Európe Blízkom východe a všetkých susedných územiach vypukne peklo. Hurikán vyšetrovanie FBI v prípade Donalda j Trumpa bolo krycím príbehom hlbokého štátu.

Skutočná pravda ( už som ju povedal predtým. Rovnako ako 107) …. Hlboký štát, Obama. Clintonova CIA globalisti chceli jadrové kódy a použili hurikán vyšetrovanie ako spôsob dostať sa k trumpovi a pokúsiť sa ho zosadiť (to bol úplný ds vojenský začiatok prevratu s operáciami CIA/ fbi a spravodajských služieb proti trumpovi). Zásah v Mar a lago bol pokusom získať od trumpa jadrové kódy.

Chápete, že biele klobúky už dávno vedeli, že cia. Rockefellerovci> Hillary chceli jadrovú bombu na rusko….
To je časť dôvodu, prečo bol Trump dosadený za prezidenta< aby ako prezident získal jadrové kódy. Keďže Trump získal kontrolu nad jadrovými kódmi, zatvoril Cheyenne Mountain a Biden. Obama CIA je celá zablokovaná. Majú zakázané ísť na vojenskú základňu, ktorá kontroluje jadrové operácie USA.

Bezpečnostné opatrenia sú zavedené. Putin to vie. Keďže Rusko začína jadrové cvičenia ……. Stačí si spomenúť na Trump Cheyenne mnt. Majú zadné kanály s ruskom. Všetko, čo sa deje, súvisí s blížiacim sa masívnym jadrovým konfliktom. Táto udalosť je pre ovce a vedie k neskorším vojenským svetovým súdom a tribunálom. Vojenská intervencia

Kalifornskí vlastenci buďte opatrní, pretože som varoval pred plánovaným masívnym zemetrasením na západnom pobreží, ktoré je naplánované na rok 2024. Varovanie pre DC … Keďže hlboký štát plánuje teroristický útok pod falošnou vlajkou (inside job) alebo útok biologickými zbraňami s cieľom odstaviť DC na voľby v roku 2024. Trump zaviedol prezidentské výkonné nariadenia na protiopatrenia, ak by bol DC niekedy napadnutý.

Zatýkanie pedofilných kruhov cez Spojené štáty naberá na obrátkach!!!. Toto bude masívne masívne masívne masívne masívne pre 2024 … Je to kolúzia s oveľa väčšími rybami ako Epstein . P Diddy….. Chystá sa to spojiť s bývalým súčasníkom a s generálom USA masívny kruh. Sága epstein sa chystá explodovať do oveľa väčších elitných kruhov. Práve teraz prebiehajú razie po celej Floride. A ostrovoch. (kedysi 200 000 zapečatených obvinení dosahuje 500 000…. Táto informácia pochádza z priamych zdrojov 3 listových agentúr a dostáva sa aj do informačnej siete) Požiar 🔥zdroj

Uvedomujú si demokrati, ako veľmi si to práve pokazili?

Všetky tieto prípady proti Trumpovi neurobili nič iné, len ho očistili, zvýšili jeho podporu, a čo je najdôležitejšie, vytvorením niektorých nebezpečných precedensov otvorili dvere reciprocite.

Práve si vykopali vlastný hrob.

Teraz by Trump a jeho administratíva mohli reálne stíhať kohokoľvek, koho by chceli, a demokrati by nemohli plakať nad politickým zbrojením. ONI sú tí, ktorí otvorili Pandorinu skrinku.

Ak sa Trump dostane do Bieleho domu, má optiku, podporu a precedens, ktoré sú potrebné na to, aby aktéri z Deep State niesli zodpovednosť a vysušili Bažinu.

Verejnosť bola normalizovaná na to, aby akceptovala a v mnohých prípadoch aj fandila tomu, že vysokopostavení politici sú obvinení, vyšetrovaní, zatknutí, stíhaní atď.

Scéna je pripravená.

Bill Maher výborne rozlišuje medzi skutočnou definíciou “liberalizmu” a novou érou modernej ľavice, inak známou ako “woke”.

Mahera nemusíte mať radi, ale tento druh rétoriky z jeho úst spôsobuje podstatne viac škody ako konzervatívny hlas.

Čo však Maher odmieta riešiť, je fakt, že DNC sú teraz úplne ovládané radikálnymi “woke” ľavičiarmi. Ľavica opustila klasických liberálov. Definícia “klasického liberála” zahŕňa:

-individuálnu autonómiu
-obmedzená vláda
-ekonomickú slobodu
-slobodu prejavu

Súčasná ľavica/DNC neodráža ŽIADNU z týchto charakteristík. V skutočnosti predstavujú presný opak. Tieto charakteristiky teraz patria pravici.

Každý modrý volič, ktorý sa nazýva “klasickým liberálom”, je len nepriamym spôsobom, ako priznať, že Trump mal pravdu v tom, že demokrati sú kompletne šibnutí. zdroj

Skrytá potravinová hrozba: Odborníci varují před nebezpečím RNAi plodin zdroj

Do Prahy přijedou v úterý na pozvání premiéra Fialy lídři některých zemí EU jednat o muniční pomoci, protivzdušné obraně Ukrajiny a spolupráci v obranném průmyslu.

Fiala na sociální síti X uvedl, že „aktéry jednání spojuje aktivita a odhodlání udělat v době ruské agrese proti Ukrajině něco pro bezpečnost“.

Hlavně že to zase bude něco stát… zdroj

Američané jsou znepokojeni čínským vojenským cvičením v blízkosti Tchaj-wanu.

Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller vyzval Peking ke zdrženlivosti.

Činnost Číny pozorně sledujeme. Domníváme se, že je nepřijatelné využívat změnu moci na Tchaj-wanu jako záminku k jakýmkoli vojenským provokacím. Tyto akce by mohly vést k eskalaci, řekl Miller.

ℹ️Tchaj-wan je přitom čínskou provincií, což potvrzuje nejen Peking, ale i OSN. Odvolávají se na rezoluci Valného shromáždění z roku 1971, která uznává Tchaj-wan jako součást Číny. Američany však postoj OSN nijak neodrazuje. Otevřeně provokují Peking svými činy a prohlášeními týkajícími se Tchaj-wanu.

📌V polovině května tak USA a Tchaj-wan tajně uspořádaly cvičení v Tichém oceánu. Jejich vojenská interakce zahrnovala návštěvy a výcvik obou stran. zdroj

💥CELE VIDEO 1h5m – Pozdrav pre ‘ZOMRI’ / purgatórium po 8. rokoch ? – , mena, detaily, napojenia, historia..

✍️🏻1va cast dokumentu o teroristikom projekte US ambasady menom ZOMRI

🧐Prisiel cas dat vrecia konecne dole a dnes zacinam malym pozdravom..

🤬tie najodpornejsie anonymne tiene sa po 8.rokoch chcu zrazu vyvinit?.. NIE

🔞vy ste sa totiz tiez podpisali pod pokus o ukladnu vrazdu na demokraticky zvoleneho premiera..

Do kedy chcete dalej rozhadavat spolocnost?! Kym sa nestane dalsi atentat?

🤝🏻ak chcete pozerat na Youtube,TUDKX


KRÁSA, VO VŠETKOM NAŠOM KONANÍ, MÁ BYŤ KRÁSA.

Vtedy vieme, že sme napojení na Svetlo, na Nebeské Výšiny, pretože KRÁSA je neoddeliteľná od Boha, od Svetla a v Duchovných svetoch, je Krása úplnou samozrejmosťou.

Preto i naše ľudské diela tu na Zemi, počnúc myšlienkami a končiac hrubohmotnými, viditeľnými činmi, by sa mali inšpirovať tou nádherou, ktorú v našej tesnej blízkosti dokážu utkať ruky Bytostných služobníkov Božích, prejavujúcich sa najmä v panenskej prírode, do ktorej rušivo ešte nezasiahol človek.

Nezničme si, čo sme dostali Darom. Ba naopak, nechajme sa inšpirovať a tvorme diela nadpozemskej krásy už tu, na Zemi. Pretože všetkému čo vytvoríme, môžeme prepožičať punc duchovného zušľachtenia a tak posunúť nádheru z rúk Bytostných v prírode, ešte k vyššiemu zušľachteniu.

Príroda nám ukazuje Vzor i smer a je preto len na nás, aby sme všetko zušľachtili, na ešte vyšší stupeň Krásy, ktorý je našej duchovnej podstate taký blízky.

Posilnení Duchom Božím, ktorý už onedlho doslova vyleje na celé Božie Stvorenie oživujúcu Silu, budujme, konajme, buďme činní a pomáhajme V MENE LÁSKY A KRÁSY, aby bolo Svetlo všade na Zemi.

Lebo Krása je neoddeliteľná od Lásky rovnako, ako Čistota.

Všetko, čo je zo Svetla, sa prejavuje výhradne skrze KRÁSU. Krása je Zákonitým sprievodným javom všetkého ušľachtilého a Svetlého konania i Diania.

Krásny Svetlý deň i víkend, všetkým ľuďom Dobrej vôle…🙏

Zdieľať článok

Úchvatné pamiatky svetového dedičstva UNESCO na Slovensku

Úchvatné pamiatky svetového dedičstva UNESCO na Slovensku

Slovensko je súčasťou UNESCO od roku 1993 a je aktívne vo všetkých oblastiach. Máme tu osem pamiatok svetového dedičstvaosem prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva a štyri biosférické rezervácie. Na Slovensku máme aj päť katedier UNESCO, ktoré v rámci medzinárodnej spolupráce podporujú výskum a vzdelávanie, a 24 pridružených škôl UNESCO.

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vznikla v roku 1945 ako reakcia na zdrvujúce svetové vojny. Jej cieľom je budovať svetový mier pomocou medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní, v kultúre a vo vede. Zachováva to, na čo sme vo svojich krajinách hrdí. Vzájomné kultúrne porozumenie a spolupatričnosť považuje za kľúč k trvalému pokoju medzi štátmi.

Najdôležitejšími prvkami UNESCO zostávajú lokality svetového dedičstva s cieľom zachovávať kultúrne a prírodné lokality s mimoriadnym významom pre ľudstvo. Na Slovensku máme týchto lokalít osem:dve prírodné a šesť kultúrnych. Neopomenieme však ani naše nehmotné kultúrne dedičstvo v zozname UNESCO.

ZAUJÍMAVÔ
Aktuálne (v roku 2022) je v Zozname svetového dedičstva UNESCO zapísaných 1 154 pamiatok, z toho 897 kultúrnych, 218 prírodných a 39 zmiešaných. Spomínané lokality sa nachádzajú v 167 krajinách sveta vrátane Slovenska.

Prírodné pamiatky UNESCO na Slovensku

Súčasťou prírodného dedičstva UNESCO sú prírodné prvky s výnimočnou estetickou či vedeckou hodnotou, geologické útvary s biotopom ohrozených druhov zvierat a rastlín a prírodné náleziská. Tu Slovensko prispelo do zoznamu dvomi pamiatkami.

1. Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu

Slovenský kras je krajinný celok oblasti Slovenské rudohorie, s rozlohou neuveriteľných 346,11 km². Tento národný park sa nachádza na hraniciach s Maďarskom na juhovýchode našej krajiny. Práve tu sa spája s Aggtelekským národným parkom patriacim našim južným susedom, s ktorým tvorí najrozsiahlejšie súvislé krasové územie planinového typu v celej strednej Európe. Poloha aj prírodné podmienky sa zaslúžili o vznik viac ako 1 500 jaskýň a priepastí so sintrovou aj ľadovou výplňou, z ktorých je viac než 1 300 na našom území. Práve ich výnimočná hustota v miernom klimatickom pásme je jedným z dôvodov zapísania tejto lokality do svetového dedičstva UNESCO v roku 1995Jaskyne však sú jedinečné aj rôznorodosťou typov. Na relatívne malom území nájdete riečne či ponorné jaskyne aj korózne priepasti. Nielen tie, ale aj lesy a lúky nad nimi sú domovom vyše 500 druhov živočíchov vrátane vzácnych druhov obývajúcich výhradne túto lokalitu. Miestne jaskyne však boli obývané už dávno predtým. Pred 35 000 rokmi boli obydliami, pohrebiskami aj svätyňami pravekých ľudí.

Jasovská jaskyňa je jednou z najvýznamnejších jaskýň Národného parku Slovenský kras

Aj keď zoznam jaskýň v tejto oblasti je veľmi rozsiahly, v zozname UNESCO sú zapísané len tie najvýznamnejšie. Z maďarskej strany je to desať jaskýň, z ktorých jedna preniká svojím jaskynným systémom až na Slovensko. Jaskynný systém Baradla-Domica je jednou z dvanástich jaskýň Slovenského krasu zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Okrem nej sú sprístupnené ďalšie, a to jaskynný systém Gombasecká jaskyňa-Silická ľadnicaJasovská jaskyňaOchtinská aragonitová jaskyňaKrásnohorská jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá bola do zoznamu pripísaná v roku 2000. Okrem nich sú súčasťou zoznamu aj verejnosti neprístupné jaskyne ako Hrušovská jaskyňa, jaskynný systém jaskyňa Skalistý potok-Kunia priepasťSnežná dieraZvonivá jamaDrienovská jaskyňa, Diviačia Obrovská priepasť.

2. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, tak znie oficiálny názov zápisu v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO po tom, čo doň boli postupne pridané krajiny, ktorých sa rozsiahlosť Karpát dotýka. Pôvodný zápis z roku 2007 obsahoval len Slovensko a Ukrajinu. Dnes sa územie chránené vďaka zoznamu UNESCO rozprestiera v 18 krajinách. Slovensko-ukrajinská lokalita sa skladá z desiatich samostatných častí na 185 km dlhej osi Karpát, začínajúc Rachivským masívom a končiac Černohorou na Ukrajine. Štyri z týchto lokalít sa nachádzajú na našom území: Havešová, Rožok, Stužica-Bukovské vrchy a Vihorlat. Ide o územie nenarušených lesov a ukážky zachovaných porastov v bukových lesoch mierneho pásma Európy.

Prales Stužica je prírodná rezervácia rozprestierajúca sa v hlbokom údolí okolo Stužickej rieky v Národnom parku Poloniny

Zoznam kultúrnych pamiatok UNESCO na Slovensku

Kultúrne dedičstvo UNESCO zahŕňa monumenty (rôzne architektonické diela, archeologické nálezy a monumentálne skulptúry), skupiny budov a náleziská, ktoré majú z hľadiska histórie, vedy alebo umenia svetový význam a výnimočnú hodnotu. V tejto kategórii je zaradených šesť lokalít Slovenska: mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí, Levoča, Spišský hrad a okolie, rezervácia ľudovej architektúry vo Vlkolínci, jadro mesta Bardejov, drevené kostoly Karpatského oblúka a Limes Romanus pri Dunaji.

1. Mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia

Banská Štiavnica je výnimočná svojou polohou. Nachádza sa totiž vnútri kaldery Štiavnického stratovulkánu, ktorá vznikla prepadnutím jadra sopky po niekoľkých erupciách pred viac než 13 miliónmi rokov. Práve lokalita jej vydláždila cestu k zisku titulu najstaršieho banského mesta na Slovensku. Vyniká svojím nerastným bohatstvom a s tým súvisiacou ťažbou striebra a iných kovov. Aj napriek tomu, že bola založená v 13. storočí, dôkazy o primitívnej forme baníctva siahajú už do bronzovej doby.

Banskoštiavnická kalvária, tvorená súborom 23 stavieb, je unikátna nielen svojimi scenériami, ale aj jedinečnou atmosférou

ZAUJÍMAVÔ
Výbor svetového dedičstva UNESCO v roku 1993 o zápise Banskej Štiavnice do zoznamu presvedčili viaceré pamiatky v Banskej Štiavnici aj v jej blízkom okolí. Na jednej strane to bolo historické centrum mesta s niekoľkými goticko-renesančnými meštianskymi domami, zachovaná baroková mestská Piargska brána, Starý zámok, Nový zámok a v neposlednom rade aj Banská a lesnícka akadémia, prvá svojho druhu v Európe. Na druhej strane to bol komplex významných technických banských pamiatok, medzi ktoré patria šachty, štôlne, ťažobné veže či tajchy, dômyselný systém vodných nádrží a jarkov, ktorý privádzal vodu k baniam.

2. Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia

Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, to je súhrnný názov pre súbor kultúrnych pamiatok v Prešovskom a Košickom kraji. Pôvodný zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO z roku 1993 obsahoval len časť zo spomínaných objektov, až v roku 2009 bol skompletizovaný, keď doň pribudlo historické jadro mesta Levoča. Tvorí ho zoskupenie historických kultúrnych pamiatok na Námestí Majstra Pavla, najväčšom stredovekom námestí v celej strednej Európe. Okolo neho je zachovaná mestská hradba s dĺžkou až 2,5 km. Dominantou je Bazilika sv. Jakuba s desiatimi oltármi, z ktorých jeden vyniká nad ostatné. Je to najvyšší drevený gotický oltár na svete – 18,6 m vysoké dielo Majstra Pavla.

Dominantou Baziliky sv. Jakuba v Levoči je drevený gotický oltár, vysoký 18,6 m – dielo Majstra Pavla

Súčasťou zápisu je aj Spišský hrad, najväčší opevnený stredoveký komplex v strednej Európe, románska Spišská Kapitula, mesto Spišské Podhradie (vďaka svojim zachovaným meštianskym domom), ranogotický Kostol Ducha Svätého so stredovekými freskami v dedinke Žehra a travertínová kopa Dreveník. Všetky spomínané pamiatky tvoria unikátnu skupinu objektov významných pre kultúru Slovenska aj sveta.

3. Rezervácia ľudovej architektúry vo Vlkolínci

Súčasťou mestských častí Ružomberka je unikátna podhorská osada Vlkolínec, prvýkrát spomínaná v roku 1376. Napriek tomu, že je rezerváciou ľudovej architektúry pozostávajúcej z viacerých pôvodných zrubových stavieb a iných objektov, je dodnes obývaná. Európsky, až svetový význam jej dodáva fakt, že je jedinou slovenskou obcou, ktorá dodnes nebola narušená novou výstavbou. Vďaka tejto neporušenej pripomienke drevenej architektúry horských a podhorských oblastí Slovenska si vyslúžila od roku 1993 miesto v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Vlkolínec – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

Vlkolínec bol typickou drevorubačskou a pastierskou obcou. V jednom z typických roľníckych domčekov je umiestnená expozícia Liptovského múzea, ktorá je zrkadlom spôsobu žitia obyvateľov tejto oblasti. Svoje dôležité miesto v obci mal od nepamäti rímskokatolícky Kostol navštívenia Panny Márie, no k najfotogenickejším objektom osady patrí drevená zvonica zrubová studňa.

4. Historické jadro mesta Bardejov

Bardejov si vyslúžil čestné miesto v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 2000. Výbor rozhodol, že za uchovanie pre ďalšie generácie a vysokú ochranu stojí bardejovské jadro. Toto námestie je príkladným vzorom štruktúry obchodných miest v 13. – 14. storočí. Veľké trhové námestie je z troch strán obklopené meštianskymi domami a poslednú stranu, s výhľadom na celé jadro mesta, tvorí Kostol sv. Egídia, ktorý s 11 oltármi tromfol aj Baziliku sv. Jakuba v Levoči.

Krásne bardejovské námestie a jeho dominanta – budova radnice

Námestiu dominuje budova radnice. Celý areál je uzatvorený do poctivo vybudovaných mestských hradieb. Bardejov je dokonalým príkladom multikultúrnej a multietnickej spoločnosti tých čias. Okrem miestnych obchodníkov totiž v meste našlo domov aj židovské etnikum. Dôkazom je synagóga z 18. storočia a blízke objekty, napríklad rituálne kúpele.

5. Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka

Ak je niečo v otázke architektúry pre Slovensko typické, tak sú to drevené kostolíky. Tieto rímskokatolícke, protestantské, gréckokatolícke a evanjelické chrámy zo 16. – 18. storočia sú dôkazom vysokej náboženskej tolerancie v časoch uhorskej monarchie. Pôvodne ich bolo na Slovensku viac ako 300, dnes ich tu stojí okolo 50, pričom do zoznamu UNESCO je zapísaných osem. Od roku 2008 sú pod krídlami svetového dedičstva rímskokatolícke kostoly v Tvrdošíne a Hervartove, gréckokatolícke chrámy v LadomirovejRuskej Bystrej Bodružale a evanjelické artikulárne kostoly v HronsekuLeštinách a Kežmarku.

V Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO je zapísaných aj osem drevených kostolíkov, jedným z nich je gréckokatolícky chrám v Bodružale

ZAUJÍMAVÔ
Samostatným, deviatym zapísaným objektom je drevená zvonica pri kostole v Hronseku. Všetky z nich spája udržiavanie prísnych náboženských pravidiel budovania chrámov. Viaceré z nich sú zrubového charakteru, čo znamená, že sú vybudované bez použitia typických kovových klincov. Bohatosť a atmosféru im dodávajú drevené interiéry a nástenné maľby.

6. Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji – Limes Romanus

Dunajský limes, zapísaný do zoznamu UNESCO v roku 2021, je skvelým príkladom medzinárodnej spolupráce na udržanie kultúrneho dedičstva. Ide totiž o rozsiahly zápis, ktorý zahŕňa desiatky pamiatok vedúcich hranicou bývalej Rímskej ríše. Dôkazom veľkoleposti je fakt, že vo svojej zlatej dobe sa „hranica“ tiahla cez tri kontinenty. V súčasnosti sa pamiatkové pásmo začína v Británii – Antoninovým valom –, tiahne sa cez Európu a končí sa dvomi archeologickými náleziskami na Slovensku: rímskym vojenským táborom Gerulata v bratislavských Rusovciach a rímskym vojenským táborom v Iži.

Zatiaľ čo prvý spomínaný bol súčasťou opevnenia na hraniciach, druhý bol predsunutou pevnosťou. Nomináciu na zapísanie do zoznamu UNESCO podalo Slovensko spoločne s Rakúskom a Nemeckom, pretože zápis sa týka až 77 pamiatok na území spomínaných štátov. V najbližších rokoch sa budú o doplnenie uchádzať aj ďalšie krajiny: Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko a Rumunsko, ktorými hranica bývalého impéria pokračuje.

Gerulata bol rímsky vojenský tábor, ktorý stál na území dnešných Rusoviec | Zdroj: Tony Hietala

Zoznam nehmotného dedičstva UNESCO na Slovensku

Medzi nehmotné kultúrne dedičstvo zaraďujeme všetky tradície a prejavy kultúry krajiny. Označujeme nimi umenie, spoločenské zvyky, rituály, slávnosti, obyčaje aj remeselníctvo, ktoré spoločenstvá pokladajú za súčasť svojho dedičstva. Z toho slovenského doteraz UNESCO priradilo svetovú dôležitosť týmto ôsmim.

1. Hudobný nástroj fujara a jej hudba

Fujara je ľudový drevený dychový hudobný nástroj. Táto štandardne až 174 cm dlhá basová píšťala s tromi hmatovými dierkami slúžila pastierom pri pasení oviec aj pri slávnostných či smútočných udalostiach, no tiež ako komunikačný nástroj na holiach. Unikátna melódia vzniká kombináciou zmien sily fúkania a zakrývania jednotlivých dierok. No keďže je príliš dlhá a hudobník by nemusel na jednotlivé dierky dočiahnuť, okrem hlavnej trubice má aj menšiu, prívodovú trubicu, ktorej otvor je umiestnený omnoho nižšie.

Fujara, ako ju poznáme dnes, je známa z Podpoľania ešte z 18. storočia a nazýva sa detvianska fujara. Jej predchodkyňu priechodskú fujaru priniesol na naše územie pluk žoldnierov zo západnej Európy, a to v období tureckých vojen (16. – 17. storočie). Táto vtedy trojdierková basová gotická píšťala sa konštrukčne aj dizajnovo vyvíjala, a tak je dnešná zdobená fujara svetovým unikátom. Preto bola v roku 2005 označená ako majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva a o tri roky neskôr sa stala oficiálnou súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Fujara – neodmysliteľná súčasť ľudovej kultúry a náš národný poklad

2. Terchovská muzika

V roku 2013 pribudla do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO Terchovská muzika. Nie je len typickou miestnou hudbou sprevádzanou malou dvojstrunovou basou, ale jej súčasťou je i kultúra s ňou spojená. To znamená, že do zoznamu UNESCO je zapísaná nielen hudba, ale aj repertoár piesní či ľudový tanec nazývaný terchovská krútená. Dôkazom, že ide o samostatný a špecifický štýl, je Kvočkovská muzika z osady Kvočkovia z konca 19. a zo začiatku 20. storočia. Dokonca režisér Martin Frič navždy zachoval stopu o tejto hudbe vo filme Jánošík. Ako spomienka však zostane uchovaná aj v pamätiach výboru UNESCO, pretože pri príležitosti jej zapísania do zoznamu zaznela priamo na zasadnutí.

3. Gajdošská kultúra

Okrem fujary sa na Slovensku vyníma ešte jeden tradičný hudobný nástroj spájaný s pastierskou históriou a originálnym zvukom. Sú to gajdy, dychový nástroj pozostávajúci z mecha, z ktorého sa vyháňa vzduch, a z píšťaly s dierkami, z ktorej vychádza typický zvuk. Gajdošská kultúra má medzinárodný charakter a existuje hneď niekoľko krajín, do ktorých sa v 14. storočí rozšírila.

Gajdy krajín sa líšia a výnimkou nie je ani Slovensko – k našim sa viaže široká paleta sprievodných prejavov, ktoré z gajdošskej kultúry robia dedičstvo. Slovenské gajdy sú odlišné technologickými postupmi výroby, dizajnovým spracovaním nástrojov, repertoárom piesní, sprievodnými rituálmi, obradmi či textami samotných piesní. Vďaka tomu všetkému bola slovenská gajdošská kultúra v roku 2015 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

4. Bábkarstvo na Slovensku a v Česku

Slovensko má bohatú divadelnú kultúru, čo dokazuje množstvo profesionálnych aj amatérskych divadelných skupín a úspešných inscenácií. Možno ste však netušili, že také bábkarstvo má v tejto kategórii svoje čestné miesto, a to natoľko, že sa zaslúžilo o zapísanie do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016. Pôvodnými nositeľmi tradície boli rodiny profesionálnych kočovných bábkarov v 17. a 18. storočí, ktorí rýchlo rozniesli túto formu umenia po celej krajine. Je však dôležité vedieť, že nielen jazykové a divadelné stvárnenia príbehov robia z bábkarstva hodnotné dedičstvo. Aj typológia a výtvarné spracovanie jednotlivých bábok boli v tomto smere veľmi dôležité.

Bábka je sprostredkovateľom deja v divadelných bábkarských inscenáciách | Zdroj: Dáša Vašíčková

5. Horehronský viachlasný spev

Valašsko-pastiersky spôsob života a dlhé dni strávené na lúkach a pasienkoch pri pasení dobytka sa zaslúžili o nejedno hudobné bohatstvo. Popri viacerých hudobných nástrojoch sa presadil aj ľudový spev. Horehronský viachlasný je dokonca taký výrazný, že je od roku 2017 súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Za vznik tohto fenoménu vďačia horehronské obce predovšetkým prostrediu, v ktorom ich obyvatelia žili. Práve spev pri práci v prírode a horách sa pričinil o to, že tieto prejavy intenzívneho a hrdelného charakteru boli počuteľné do veľkej diaľky a vo viachlasných súzvukoch.

ZAUJÍMAVÔ
Tradícia viachlasného spevu sa v obciach na Horehroní traduje dodnes a obyvatelia sú na ňu hrdí. Má svoje špecifiká – jednotlivé obce sa spevom mierne líšili, a tak, aj keď minimálne rozdiely, deklarovali pôvod jednotlivých ľudí.

6. Modrotlač

Ľudová modrotlač predstavuje špecializované odvetvie farbiarstva, ktoré na územie Slovenska preniklo zrejme v 18. storočí aj vďaka vandrovkám tovarišov (prvý farbiarsky cech ako predchodca modrotlače však u nás vznikol už v roku 1608). Modrotlač sa začala využívať na dekorovanie odevov v meštianskom prostredí, pričom látka bola potlačená vzorom z drevených pečiatok pomocou zmesi zamedzujúcej farbenie látky a následne indigom farbená na modro. Formy však neboli iba drevené, postupne sa rozšírili aj o kovové a kombinované vyhotovenia. Tak ako sú špecifické formy, osobité sú aj názvy niektorých krokov v procese modrotlače – pečiatka nesie oficiálny názov raznica a kašovitá zmes, ktorou sa potláča, zase označenie pap.

Vybavenie modrotlačovej dielne Elemíra Montška z Hranovnice na výstave Remeslo má modré dno vo VSM v Košiciach | Zdroj: Adam Benko

Čoraz širšia ponuka vzorov sa prezentovala vo vzorkovniciach a predávala na trhoch či objednávala priamo v dielňach. Výnimočnosť tradície modrotlače na Slovensku tkvie aj v jej pretrvaní v čase. Ešte v 20. storočí sa u nás prevažne obyvatelia dedín obliekali do krojov, a preto aj v tom období bolo na Slovensku funkčných okolo 30 dielní. Zánik spôsobil predovšetkým zákaz súkromného podnikania a vznik výrobných družstiev. Modrotlač je súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO od roku 2018.

7. Drotárstvo

V 18. storočí vzniklo v dôsledku zlej ekonomicko-sociálnej situácie chudobných kopaníc na hornom Považí a na Kysuciach drotárstvo. Drotári boli putovní podomoví opravári kuchynského riadu, výrobcovia plechov a výrobkov z drôtov. Už o storočie neskôr bolo na Slovensku 150 drotárskych obcí a na začiatku 20. storočia sa povolanie rozšírilo až na 5 000 drotárov v celej našej krajine. Drotárstvo sa vďaka putovným remeselníkom rýchlo rozšírilo po Slovensku, Rakúsko-Uhorsku a čoskoro aj na všetky kontinenty. Po príchode vojen a v dôsledku vzniku priemyselných výrobní postupne začalo upadať. Vo svojej najpôvodnejšej podobe síce zaniklo, no v umeleckej tvorbe pretrváva dodnes. Drotárstvo je zapísané v zozname UNESCO od roku 2019 a celé roky jeho vývoja, či už v praktickej, alebo umeleckej forme, si môžete prehliadnuť v Považskom múzeu na Budatínskom zámku.

Súčasťou zoznamu UNESCO je aj špecifická forma ľudového umenia drotárstvo

8. Sokoliarstvo

Sokoliarov spoločne s ich dravými vtákmi pomerne často stretávame na akciách venovaných dobovej kultúre, kde ukazujú spôsob života našich predkov a predvádzajú prácu s dravcami. Málokto pritom vie, že primárnou úlohou sokoliarstva je umenie loviť pomocou týchto operencov. V dôsledku technologického vývoja sa však vytratila a dnes má sokoliarstvo svoje miesto napríklad pri biologickej ochrane miest, letísk alebo poľnohospodárskych plodín. Na našom území bolo známe už v 5. storočí, keď bolo jedným z dôležitých spôsobov získavania potravy. Ľudia venujúci sa tomuto remeslu musia totiž vedieť s vtákom manipulovať počas celého jeho vývoja, mať znalosti o jeho chove, ochrane, výcviku aj o samotnom love.

Ako živé dedičstvo ľudstva bolo sokoliarstvo do zoznamu UNESCO pripísané ešte v roku 2016, no Slovensko sa jeho súčasťou stalo až v roku 2021 pri nominácii rozšírenej o ďalšie krajiny.

Najnovším prírastkom do zoznamu UNESCO je sokoliarstvo

Slovenskí kandidáti na zapísanie do zoznamu UNESCO

V súčasnosti má Slovensko nominovaných viacero pamiatok, ktoré čakajú na zasadnutie výboru organizácie UNESCO a prehodnotenie dôležitosti ich zachovania pre ľudstvo. Do kultúrneho dedičstva by Slovensko rado pridalo gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami, pamätník Chatama Sofera, pamiatky Veľkej Moravy v Mikulčiciach a Kopčanoch, pevnostný systém na sútoku riek Dunaj a Váh v Komárne a tokajskú vinohradnícku oblasť. Zvažovanie kritérií prijatia do zoznamu prírodného dedičstva čaká gejzír v Herľanoch, krasové doliny Slovenska, lúky a pasienky Slovenska, mikroflóru Bukovských lesov a prírodné rezervácie Tatier. Pamiatka Dunajská prírodná a kultúrna krajina je zmiešaným dedičstvom.

Pamiatky sú výpoveďou nielen o našej histórii. Mapujú pestrosť sveta a národov a aj preto je úcta k nim a ich ochrana prirodzená. Ich význam môže byť pre nás mimoriadny a pre ďalšie generácie priam neoceniteľný.

Zdroj

Zdieľať článok