Zostaňte bdelí!

08/05/2024 | Duchovné pravdy, Úvahy

Nad nami je doba, v ktorej Syn Človeka zostupuje z najvyššieho bodu stvorenia, z hradu Grálu až k zemi, aby priniesol súd. S pribúdajúcim tlakom Svetla sa okolo nás ľudia menia z dobrých na lepších a zo zlých na horších. Pozorujte dobre svoje okolie, pretože známky Súdu sú nám všetkým na očiach čoraz viac. Rozdelenie spoločnosti a ohlasované triedenie zŕn od pliev bude čoraz viditeľnejšie. A aký bude každý z nás v tejto poslednej etape, taký koniec ho bude čakať.

Myslite na to, akí naozaj vo vnútri ste, ako konáte, ako myslíte a či je to skutočné a pravé chcenie k dobru, alebo iba chabá pretvárka pred vami samými. Javí sa vám, že ste už dosť urobili pre svoje zlepšenie? Spravili ste dosť pre víťazstvo Dobra na zemi? Budete každý jeden preverený a to každý deň, po dlhú dobu až do vyvrcholenia celého procesu Veľkej očisty.

Žiarenie sprevádzajúce Posledný Súd bude neúprosne tlačiť a vyžadovať, aby sa skutočná podstata všetkých ľudí na zemi prejavila navonok. Pokiaľ vo vás skutočne prevláda dobré chcenie a správne hodnoty, budete čoraz lepšími a silnejšími avšak všetko čo ostáva vo vás nesprávne a zlé sa musí v celej sile ukázať a prejaviť, aby sa v konečnom dôsledku samo v sebe zničilo. Pretože niet možnosti pre temnotu, aby obstála pod tlakom Svetla.

Vytrvajte vo svojom úsilí a činorodosti, buďte vždy vedomí a uvedomelí. Šírte do sveta Dobro, Lásku, Pravdu a Spravodlivosť a nedajte sa zlákať temným princípom k úpadku, lenivosti či opantaniu negatívnymi myšlienkami. Práve teraz sú nástrahy všade a aj v nepatrnom momente poľavenia v ostražitosti môžete skĺznuť tam, kam by ste nemali. Vy však všetko vďaka sebapozorovaniu a vedomému životu viete odhaliť a zastaviť v zárodku.

Preto buďte vždy bdelí!

Všetky tieto deje sú nevyhnutnou súčasťou očisty, preto buďte vždy zároveň aj vďační za každú šancu spoznať a zbaviť sa niečoho zlého, na čo tieto udalosti poukazujú. Neustávajte v úsilí a nevzdávajte sa aj napriek pošmyknutiam. Každé z nich je šancou na obrat k lepšiemu.

Žiarenie, ktoré sa približuje k zemi, prináša oslobodenie od zla, uzdravenie, výstavbu nového a vzostup. Tieto udalosti a deje sú podmienkou pre ďalší správny duchovný vývoj ľudstva a pre vytvorenie mieru na zemi. Zlo a temno sa musí v plnej sile teraz prejaviť, aby ho ľudia poznali a jeho dôsledky prežili na vlastnej koži a to tak, aby cez toto hlboké prežitie získali absolútny odpor voči všetkému zlému a zároveň odhodlanie, už nikdy k nemu neskĺznuť.

Zem preto čakajú neľahké časy. Nech je nám všetkým oporou v nadchádzajúcom dianí hlboká dôvera v trvalú pomoc Božej sily, pretože bez najhlbšej viery a presvedčenia bude zložité prekonať mnohé z toho, čo sa ľudstvu bude vracať ako spätný účinok – „žatva“. Človek sa musí teraz zo všetkých síl snažiť, aby sa z neho stala správne pripravená pôda, v ktorej môže pomoc Svetla zakotviť a to skrze túžbu po čistom, ušľachtilom živote podľa zákonov Božích. Pretavujte svoje snaženie rovnako aj do hrubohmotnej roviny, kde je nevyhnutné práve teraz čo najviac aktívne pôsobiť a pomôcť prevažovať negatívne formy tými dobrými a svetlými. Prebuďte v sebe túžbu po Bohu a naplno sa jej odovzdajte. Táto túžba vás povedie tým správnym smerom a otvorí vám dvere k Spáse.

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Posol
Posol
2 months ago

Ale veď mi v tom Poslednom súde sa už nachádzame, započal vtedy, keď Duch Pravdy začal plniť svoje poslanie na Zemi…

Teraz očakávame príchod Syna Človeka v oblakoch, keď dôjde k únosu vyvolených a následne k najhorším a najťažším dňom, aké ľudstvo doteraz nezažilo, aby po nich nastal Zlatý vek ľudstva, kde bude už možné žitie jediné podľa zákonov Boha a nie výmyslov ľudí, ktorých bolo až, až…

“Znamenia konca
Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, – a mnohých zvedú. Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok bolestí. Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Nové evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! – vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú vo vrchov; kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal; kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! – neverte! Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. Ajhľa, predpovedal som vám to. Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách – neverte. Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy.
Príchod Syna človeka
Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!
opatrný a zlý sluha
Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by biť spolusluhov, jedol by a pil s opilcami, príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie, rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.” Evanjelium podľa Matúša – 24. kapitola.

Ivy
Ivy
Admin
Reply to  Posol
2 months ago

Že v Súde sme, už píšeme na stránke dosť dlho. Teraz hovorím o stave aktuálnom. Ak nečítate články pravidelne, tak najskôr prečítajte ostatné veci.