Čistá duše má podporu vesmíru

22/04/2023 | Duchovné pravdy

Hrdá a šlechetná lidská velikost v jednání pramenící ze skromnosti a pokory, vše povznášející duchovní síla rodící se z tušení nádhery nadpozemských sfér Stvoření. Toto všechno, ba ještě mnohem více, se zrcadlí v záchvěvech duševního prožívání takového člověka, který si zachoval v životním zápasu s nízkostí různého druhu prostou a čistou duši, neposkvrněnou zatrpklostí, závistí, pomstou či jinou nízkostí.

Důležitým předpokladem, který musí člověk splnit, aby si dokázal zachovat čistou duši během svého života na Zemi, je trvalá snaha udržovat se v povznášejících a světlých proudech jemnohmotné energie. Tyto proudy dokáží člověka duševně vysoko povznášet a podporovat, protože vytvářejí důležitou protiváhu vůči veškeré pozemské nízkosti, která na něj útočí, často i prostřednictvím nečistého myšlenkového působení jiných lidí.

Jak můžeme rozpoznat, jaké proudy jemnohmotné energie nás ovlivňují, abychom pro nevědomost v tomto směru nemuseli být duševně napadáni a strháváni?

Odpověď na tuto otázku není těžké najít, ba právě naopak. Nejdříve však musíme být schopni nahradit své zažité povrchní uvažování přísným pozorováním svého jednání v maličkostech všedního dne. Totiž právě podle našeho celkového jednání a podle našich postojů k jednotlivým životním situacím je možné vždy přesně v následcích poznat i duševní naladění, v němž se nacházíme. Význam těchto slov si přibližme v následujících řádcích:

Vydáme se například z domu brzy ráno na cestu do zaměstnání a jen co vyjdeme na ulici, pocítíme velké chladno, které námi otřese až do „konečků prstů“, protože počasí se v průběhu noci nečekaně rychle změnilo.

Když v této chvíli začneme s pocitem hněvu a roztrpčení podrážděně reptat na počasí a litovat se, převládá v nás s jistotou nízké, panovačné a požadovačné duševní naladění, svědčící o tom, že více či méně podléháme nízkým druhům jemnohmotného proudění.

Pokud si však namísto hněvu dovedeme ihned uvědomit, že problém není v počasí, ale v nás, protože jsme se nevhodně a nepředvídavě oblékli, je to znamením, že se v nás nachází ještě živé cítění, skromnost i pokora. Toto živé cítění totiž vždy vede člověka především k tomu, aby si posvítil do vlastního nitra dříve, než se rozhodne všímat si okolí či vnějších okolností.

Na tomto příkladě, zdánlivě běžném a bezvýznamném, je možné poznat ještě mnohem více, než jsme si dosud popsali. Totiž člověk, který se dokáže nesmyslně nazlobit na počasí pro svoji vlastní neschopnost předvídat základní životní okolnosti, dokáže se rovněž rychle a nesmyslně nazlobit i na jiného člověka, jen co nesplňuje jeho osobní, většinou falešná přání a očekávání.

Dlouhotrvající duševní naladění, které je skutečně neprosvětlené mírem, vyrovnaností a láskou, není ani náhodou neškodné, jak by se mohlo zdát, protože dotyčného člověka může toto naladění přivést až k duchovnímu zakolísání a následnému pádu – k rozvratu jeho osobního života ve vztazích, ale i k případným vážným nesprávným rozhodnutím, k nimž se pod vlivem nízkých jemnohmotných proudů přikloní, a která mohou zásadně změnit jeho již správně nakročenou životní cestu.

S jistotou je možné říci, že člověka dokáží v současnosti oslabit a vystavit vlivu nízkých jemnohmotných proudů jakékoliv nízké pocity, sklony a vlastnosti, které v sobě přechovává a které jej obírají o čistou radost ze života. Patří k nim kromě jiného například i panovačnost či její příbuzná požadovačnost, projevující se ve velmi inteligentních a dobře maskovaných podobách.

Téměř všechny zmíněné nebezpečné vlastnosti pocházejí ze zhoubného semene lidské pýchy – přílišného vyzdvihování se člověka nad úroveň své skutečné hodnoty – která se dnes nachází téměř v každém člověku.

Naproti tomu lze říci, že snaha o získání čisté nezkalené radosti ze života a pravá duševní svoboda trvale udržují člověka jen v povznášejících jemnohmotných proudech, jež vždy podporují vše ušlechtilé, důstojné a skutečně hodnotné.

Jmenovatelem všech vlastností, které člověka trvale udržují v povznášejících jemnohmotných proudech, je pravá lidská pokora. Bez ní je člověk uzavřen a odříznut od každé pomoci ze Světla, přestože by mohl dokázat to nejvyšší.

Jak ale v sobě můžeme rozvinout pokoru, když byla námi příliš dlouho potlačována a nemohla se v důsledku těžkého dědičného hříchu rozvinout do krásného květu, zkrášlujícího zahradu našeho duševního života? Lze všechno zanedbané v tomto směru napravit ihned mávnutím kouzelné hůlky?

Jistě by bylo příjemné říci, že to možné je. Avšak taková odpověď, jakkoliv vítaná, by nebyla úplně pravdivá, a proto ani prospěšná.

Pokora se totiž musí rozvinout v lidském srdci nenuceně a zcela přirozeně jako zákonitý důsledek postupného duchovního dozrávání člověka; jako následek toho, že člověk dokáže stále častěji pozvedávat svůj zrak z prachu Země vzhůru ke Světlu, aby vida dokonalost velikého díla Stvoření, začal v něm postupně poznávat Toho, který dopřál všemu milostivě vzniknout ve své Lásce a Spravedlnosti, a který nade vším bdí. Toto poznávání následně přivádí člověka k uvědomění si své osobní nepatrnosti vůči všemu, co nesmírně veliké Stvoření v sobě zahrnuje, ale zároveň jej toto poznávání pobízí s díkem v srdci využít všechny své schopnosti pro podporu tohoto velikého díla Stvoření.

V tom tkví pravá podstata pokory, protože kde člověk nepozvedá svůj zrak a nezačíná poznávat velikost dokonale uspořádaného díla Stvoření, tam není možné nikdy skutečně poznávat ani velikost Stvořitelovu, a proto je také procitnutí k pravé pokoře již od počátku zcela vyloučené.

Rozvíjení pokory tedy vyžaduje určitý čas, který musí být naplněn poctivým duchovním úsilím člověka o rozšíření poznání o Stvoření. Při tom všem ale musí člověk současně obstát ve zkoušce trpělivosti a nesmí se nechat odradit tím, že všechno nezíská ihned. Bez trpělivosti není možné nikdy rozvinout pokoru, protože trpělivost je matkou pravé pokory.

Rozvíjení pokory můžeme přirovnat k rozvíjení se ušlechtilého květu, rostoucího někde na louce. Podobně, jako je možné tento květ podporovat tím, že jej budeme zalévat vodou, je možné květ rozvíjející se pokory podporovat tím, že začneme uvážlivě, moudře a nezištně dávat ze sebe ve prospěch bližních všechno dobré, co jim může na jejich životní cestě přinést pomoc, podporu, radost či povzbuzení. Takovým dáváním všeho dobrého, co je v nás, je květ pokory námi starostlivě zaléván a brzy vykvete pro radost všem.

Nemusí se přitom jednat jen o dávání materiálních darů. Stejnou hodnotu, ba ještě mnohem vyšší, může mít například i odevzdání prostého a laskavého úsměvu či dobré rady, vyjádřené v pravý čas člověku, který se nachází před vážným rozhodnutím.

Nedbá-li člověk při tomto dávání na uznání okolí, ale jde-li prostě a nenápadně vpřed svojí cestou, naplněn radostí z možnosti smět sloužit hodnotám dobra a dávat ze sebe to nejlepší, dosáhl zároveň velmi důležitého stupně na cestě svého duchovního vzestupu. Radosti, kterou svojí dobrotou vyvolává v duších svých bližních, si cení více než naplnění vlastních přání a z tohoto stupně mu zůstává už jen krůček ke skutečnému štěstí.

Oproti tomu pýcha je rozvíjena až do obludných rozměrů tím, že člověk chce neustále od druhých jen jednostranně brát, jako by byl na světě sám, a to bez soucitného uvědomování si pravých potřeb svých bližních. Tato nízká vlastnost, podporující rozkvět sobectví a pýchy, může brzy přerůst až do bezcitného ubližování jiným a ke sklonu ke krádeži, a může člověku navždy znemožnit duchovní vzestup.

Pýcha je navíc podporována tím, že člověk svoji pozornost neustále soustřeďuje kromě na sebe také na ty věci, které ještě nezískal, namísto toho, aby se snažil stále si uvědomovat zodpovědnost za přítomnost všech milostí a bohatých darů, jimiž ho Stvořitel již ve své Lásce obdaroval.

Je proto velmi důležité, ba až naléhavě důležité, aby každý člověk, který se upřímně snaží být pokorným, vědomě změnil také tento princip nesprávně zaměřeného uvažování a naučil se dětsky se radovat z toho, co má, a využíval to správně! To je zároveň také jediná přirozená cesta k získání toho, co mu ještě chybí.

Nejeden člověk, který v sobě opět rozvinul čistou pokoru a získal si následně čistotu své duše, se však může v současné době dravého konzumu a přetvářky jevit jako nezkušený či naivní ve svém každodenním životě; jako člověk, který si pro toto své zdánlivě méněcenné působení nezaslouží pozornost a vážnost „pokrokového“ okolí, které na něj obyčejně pohlíží povýšenecky.

Ze srdečného vyzařování tohoto člověka a jeho jasného pohledu ale lze vždy cítit upřímnou dětskost, zmíněnou radostnost, a z toho vyplývající obětavost i odvahu zastat se celou osobností všeho dobrého. Tedy lze v něm najít vždy právě ty hodnoty, které jsou skutečným bohatstvím pravého a duchovně silného člověka, a které se dříve či později ukáží jako vzácné a hodné úcty.

Kdyby takovému člověku hrozila jakákoliv těžká osudová rána a „vesmír“ mu pohrozil nepříznivě nastavenými zářeními hvězd, které by jiného musely zlomit, on zůstane tímto vším netknutý. A i kdyby musel prožít něco těžkého, vždy mu to bude sloužit jen pro podporu a posilu a posune jej rychle vpřed na cestě duchovního vzestupu.

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Israismael
Israismael
1 year ago

V astrologii poznáme tzv karmicke uzly ..V čase narodenia človeka je dôležité postavenie oboch uzlov jak severného vzostupneho ,tak aj oproti stojaceho južného uzla,tzv zostupného ..
Severný karmicky uzol nám ukazuje cestu životom v tomto zrodení a podľa znamenia astrológ vidí akú má človek karmicku úlohu pre tento život ..južný uzol naopak ukazuje aký bol minulý život ,čo človek robil ,ake dobro či zlo urobil ,a pod
Poviem svoj príklad,keďže sám pracujem s astrológiou :
Moje karmicke uzly v čase narodenia pred 58 rokmi 😉 boli na 14 stupni znamenia BLÍŽENCI vzostupny (Rahu) a na 14 stupni STRELCA zostupný (Ketu)..čo to značí konkrétne pre mňa ??
Rahu karmicky uzol v blížencoch pre tento život značí konkrétnu úlohu ,a to je dokončiť dielo z minulého života kde som bol známa vysoká osobnosť na poli politiky alebo duchovnosti
Ketu karmicky uzol z minulého života a v znamení strelca značí teda dobrotiveho politika na vysokej pozícii ,známa osobnosť údajne až v globálnom ponímaní alebo známa duchovna osobnosť ..
Pri terajších zrodeniach,v čase narodenia sa astrológ diva aj na 4 pole ,teda na 4 astrologicky dom ,že aký prvok sa nachadza na hrote domu ..Ja konkrétne mám na hrote 4domu prvok zeme a znamenie Býka ,ktorý je nositeľom prvku zeme a to značí že moja inkarnacia prebehla po tisícročí resp tisícročiach..Vyspelá duša nepotrebuje rýchle opakovane zrodenia ,skôr prichádza na pomoc k ľuďom
Ak sa jedná napríklad o vzdušný prvok,tak inkarnacia prebehla rýchlo po smrti alebo po nejakých desiatkach rokov ,co značí karma zrodenca potrebuje rýchle odcinenie lebo je toho veľa na odcinenie.
Vodný prvok značí nové zrodenie a inkarnaciu po nejakých stovkách rokov od smrti a pod ..

Ivy
Ivy
Admin
Reply to  Israismael
1 year ago

Zaujímavé 😊

Israismael
Israismael
Reply to  Ivy
1 year ago

Áno zaujímavé z toho titulu že ako astrológ ,síce amatér ale už 30r sa tým zaoberajúci vidím určite body podľa tých karmickych uzlov (Rahu a Ketu),keď sa vracia karma ľuďom ,kedy sa vracia ,a v aký čas sa vracia a pod..pokiaľ ta karma beží ,tak určite sa dostaví ..ak je však odcinena tak beží naprázdno cez planetarne kanáliky a nedotkne sa človeka ..
Mám napr Slovo Abdrushina(kniha Vo Svetle Pravdy Pososlstvo Grálu ) ..viem kedy bolo vyslovene podľa knihy pososlstva Grálu určite božie jeho Slovo o udalostiach posledných dní ..,viem že Slovo v hmotnosti nemôže byť realizované ihneď ale musí prejsť všetkými oblasťami ,sferami až k Bohu ,ktorý to Slovo vsadi do obehu späť a musí sa v určitý čas vrátiť podľa Zákona na túto Zem..To SLOVO je totiž živé a formuje sa do všetkých foriem aké sa dostavia na Zem …Napr Slovo ktoré vyslovil ako boží Syn týkajúce sa obrovských prevratov ktoré prídu na planétu Zem..
Pozriem si karmicke uzly roku 1929 keď bolo Slovo vyslovene ,konkrétne 21. júl 1929 keď nastolil obrat sveta … podľa karmickych uzlov pozriem čas návratu ,keď sa uzly dostanú do tej istej pozície ako bolo Slovo o Obrate sveta vyslovene ..podľa karmickych uzlov sa to vracia v auguste 2023=.prvý vážny obrat ,2024 -25 kritický obrat ,2027-30 posledný obrat …
Uzly sa vracajú do pozície vždy po 18,6 rokoch…To sa týka života ľudí tu na zemi..iné je to však s dobami návratu keď ide o Božie zasievanie udalosti a pripravovaných období ako je tzv žatva ,čo je Boží súd na Zemi ..

Mária
Mária
Reply to  Israismael
1 year ago

Avšak nevieme o veciach podstatných.

Skutočnosť mimo dosahu astrológie, “bez záznamové udalosti” v Akášických záznamoch a udalosti “pracujúce” bez Zákonov karmy.

Tí, ktorí majú dobrý kontakt s hlavným správcom Akášických záznamov t.j. Maha Kailabhara (významná shakti Paramashiva) tak vedia o čom je tu reč.

Israismael
Israismael
Reply to  Mária
1 year ago

Astrológia ma byt len pomôckou pre bytie človeka na Zemi.. Akousi predikciou cesty človeka, nie však jeho úplnou cestou a riadením sa podľa astrológie.. To nie … Mne to napr. vždy pomohlo k určitému cieľu, k určitému poznaniu .. Ale treba vedieť presný čas narodenia, aby sa mohol vypočítať ascedent… Nie je potrebné na stopro vedieť co bude zajtra o týždeň alebo co bolo pred sto rokmi kým sme boli a pod .. Dôležité je kým je človek teraz v prítomnosti ..
Dôležitý je duch.. lebo iba ten bude súdený a nie obal, čiže telo..
Pozdvihnúť ducha značí dat mu znalosti, nie však astrologické aby sa tým riadil , ale duchovné..Človek má spoznať ze ma živého ducha a nie len rozum ako pozemsku pomôcku . V tom nič nepomôžu ani akásické záznamy, naopak nemáme sa v tom moc zahrabavat, meditovať ci inak zasahovať do jemnohmotnosti , astralu, lebo v jemnohmotnosti pri výstupoch ducha ešte za tohto života číha temno( pri seansacch, hypnózach a pod) ..

Goldi
Goldi
Reply to  Israismael
1 year ago

Odporúčam každému knihu Vo svetle pravdy … spomínaš Boží súd… mohol by si nam niečo viac napísať o Božom súde? Aj najaky približný čas?
Ďakujem

Israismael
Israismael
Reply to  Goldi
1 year ago

Boží súd začal príchodom ,resp narodením Ducha Pravdy na túto Zem v roku 1875(zasvätení ľudia určite vedia aj kde sa narodil a v akom štáte ) ..Tým že prišiel nepozorovane, podobne ako JEZIS ,tak sa táto zvesť šírila len v okruhu ľudí žijúcich v akom takom svetle, pretoze z 80tich % bolo v tom čase ľudstvo sveta v temnych energiach Lucifera(dnes je to podobné,ak nie horšie) .. viac sa začalo poznanie šíriť až po roku 1929 ,keď nastal Obrat sveta ! Ten obrat bol pevne určený Synom božím a Duchom Pravdy Imanuelom Abdrushinom,
Od roku 1931 keď prišla na svet kniha všetkých kníh,ake kedy ľudstvo poznalo a v čistote od Boha poslané SLOVO bolo aj spísané Abdrushinom s názvom Vo svetle Pravdy,Posolstvo Grálu sa začalo triedenie ľudí !!!…triedenie pokračuje dodnes ,ovšem sme v záverečnej etape a vo finálnej fáze triedenia ..A zdá sa že pomaly je už všetko roztriedene ..ešte pridu udalosti ,kde sa ľudstvo dotriedi(finančná kríza ,potravinová kríza spojená možno s hladomorom a pod ,udalosti okolo vojny na Ukrajine ,kde sa mnohé rozuzli ako s covidom a vakcinami ,a uvidíme ako uspejú či neuspejú globalisti a Schwab s ich NWO a digitálnym terorom či green dealom )..časovo to už asi nestihnú úplne všetko dokončiť temni plánovači NWO, pretože dôjde k neznesiteľnej situácii vo svete a k zásahu Parsifala Imanuela (tzv Parsifalovym Lúčom,ktorý všetko zastaví ak dôjde k atómovej vojne a tým aj dokončí Súd nad ľudstvom )..potom začne nové milenium ,tzv Tisícna ríša mieru ,nového veku
Podľa agendy globalistov ,ktorí samozrejme vedia ako biedne majú temné sily skončiť na tejto Zemi a s nimi všetko zvedené ľudstvo, ktoré sa nechce polepsit, a že sa toto všetko plánuje cca do roku 2030 podľa ich globálnej agendy2030,tak sa môže stať že Súd prebehne hociktorý rok od tohto roku 2023 až do roku 2030..(hovorí sa tomu aj biblické sedemrocne suženie sveta )

Israismael
Israismael
Reply to  Israismael
1 year ago

Doplním ešte : že všetko temné vytvorené ľudským rozumom a ľudskými rukami musí byť navždy odstránené,zrejme vo veľmi blízkej dobe ..napr aj RKC ,Vatikán a papezstvo ,ktoré tisícročia zahmlievalo ľudstvo farizejskym učením..všetky náboženstva sveta majú niečo čo nie je v súlade s Pravdou od Boha ,ktorá je navždy nemenná a navždy bola a aj ostane Pravdou ..dokonca aj biblia nie je úplne bez chýb ale dielo druhého Božieho syna a Ducha Pravdy ,Syna Človeka a Ducha svätého Abdrushina Imanuela je komplexné ,Pravdivé a bolo to Slovo predpovedane ako posledná pomoc od Boha …Povedal to sám Ježiš ,ktorý tesne pred ukrižovaním avizoval toto:
Ján 16:13 SSV
Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.(povedal ,napísal Slovo a aj vyšlo do sveta !!!)

Goldi
Goldi
Reply to  Israismael
1 year ago

Veľká vďaka .. krásne napísané a zhrnuté …

Israismael
Israismael
Reply to  Goldi
1 year ago

Niet zač ..Prajem veľa pomoci Z HORA pre vás a aj tým ,ktorým pomôžete SLOVOM v pravý a určitý čas !! Získali ste veľkú Pravdu ,pretože poznáte SLOVO toho ,ktorý bol zaslubeny JEZISOM.. Sme vo finále ..