Posolstvo k 30. máju: „Iba Svetlo je Život a Sila!“

29/05/2023 | Duchovné pravdy, Správy, Úvahy

Blížiaci sa dátum 30. máj je významným dňom pre nás všetkých. Z Božej milosti a lásky nám je dávaná Sila, aby sme mohli pokračovať a fungovať ďalej po celý rok. Prúdi k nám vyžarovanie, ktoré je tvorivé a budujúce. Z tohto vyžarovania povstalo celé naše Stvorenie. Nebyť tejto každoročnej udalosti, nikto z nás by nemal šancu putovať po tejto Zemi, pretože život a svet ako ho poznáme, vôbec neexistoval.

30. máj tohto roka prináša zosilnené dianie nielen duchovné, ale aj svetové = hmotné. Vďaka tomu, že sa nachádzame v období Posledného Súdu, prejavujú sa navonok všetky duchovné diania vo väčšom účinku (cez prírodné, spoločenské dianie).

Buďme tieto dni vedomí nášho zmýšľania a konania. Nech sú naplnené čistotou a dobrým zámerom, aby sme boli schopní a hodní čo najviac pojať z prúdov, ktoré sa k nám nesú. Nájdime si denne čas na stíšenie a prípravu v pokore na deň, v ktorom nám prichádzajú najväčšie pomoci potrebné na budovanie sveta takým, aký má byť a taktiež na zvládnutie nadchádzajúcich udalostí.

Pripravujme sa každodenne na prílev novej energie zo Zdroja všetkého života, buďme otvorení, vnímaví a čistí. Dohliadnime na to, aby všetko, čo robíme a hovoríme bolo v súlade s tým ako to cítime. Využime tieto dni na to, aby sme sa pripravili na príliv tej najsilnejšie a najčistejšej Energie. Žime a konajme aktívne, radostne. Prejavujme Bohu svoju vďačnosť za túto príležitosť. Buďme si vedomí toho, aký nám je dávaný dar. Pracujme na tom, aby sme boli hodní tejto Energie. Nech sme každým dňom lepší, svetlejší, uvedomelejší. Nech sme každým dňom viac takí, akých nás chce Boh.  

Prežívajme tieto dni uvedomelo, v pokore, v láske, vo viere. Radujme sa, pretože môžeme znova načerpať zo Sily Svetla. Robme neustále tak, aby sme boli hodní a pripravení prijať.


30. máj – Čo sa to bude v tento výnimočný deň diať?

Od počiatku stvorenia sveta (jedinou Najvyššou Silou), sa vo stvorení každoročne opakuje dej ktorým je vyliatie obnovujúcej sily na celé stvorenie z najvyšších výšin. Keby Najvyššia Sila, túto silu neposkytla prírode – teda celému stvoreniu i nám, v podstate by sme „prestali ísť“ – ustal by pohyb a kde pohyb ustáva – vieme, čo nastáva – smrť. Deje sa to vždy v poslednú májovú nedeľu a preto tesne pred týmto obdobím pociťujeme „jarnú únavu“, depresie, akoby sme boli bez sily, sme unavení, vyčerpaní, otrávení, podráždení a depresívni. Príroda i my týmto dejom dostáva silu energiu a nové impulzy – všetko sa rozpohybuje.
Treba si uvedomiť, že tie neviditeľné sféry sú tiež odstupňované – nie je to také jednoduché, že nebo, peklo a raj. My sme napojení na „nejakú“ „centrálu“ energie – ale tá nie je zdrojom sama o sebe – tá dostáva prísun zhora – od najvyššej sily – tá dáva – naplnia sa zásoby na celý rok, z ktorých zas nám bude celý rok pritekať – aby sa stvorenie udržalo v chode.
Tí čo nemáte radi pojmy ako Boh , Duch svätý a pod. ani nečítajte ďalej. Vám to stačí.
Tí ktorí sa zaujímate a chcete ešte bližšie vysvetlenie uvedeného deja, tak sa poďme na to pozrieť.
Keď niečo chceme uplatňujem svoju vôľu – kto v nás to vlastne chce? Náš rozum? Či naša podstata – náš duch?
Ak najvyššia sila bude niečo chcieť (napr. udržať toto stvorenie…)
I ona bude uplatňovať svoju vôľu?
A kto v ňom to vlastne chce?
Môžeme povedať, že jeho duch?
No a máme tu vysvetlenie – tak ako naša vôľa je vlastne náš duch – tak jeho vôľa bude jeho duch (Vôľa Božia rovná sa Duch Boží – Duch Svätý)
Naše stvorenie je produktom Božieho chcenia – jeho Vôle – jeho Ducha – Ducha Svätého.
Takže dej sa nazýva vyliatie Sily vďaka Duchu Svätému – Vôli Božej – teda Božiemu chceniu udržať stvorenie v pohybe v chode a pri živote – obrovská milosť pre nás.
Mal by to byť pre nás jeden z najväčších sviatkov, kedy by sme mali padať na kolená a ďakovať za to, že vôbec smieme….. (skúsme sa pozerať na tie naše životy a naše rozhodovania a chovania božími očami – z nadhľadu ). A ďakovať za to, že tú udržujúcu, tvorivú a obnovujúcu silu plnú impulzov vôbec dostávame (ako? na čo ju používame……?)
Mohli by sme tento sviatočný deň využiť na to, aby sme sa „zrodili z ducha“ „nastúpili nové cesty“ „podstúpili nové rozhodnutia“ v mene čistoty, svetla a lásky…..
Nech je tento deň jednou veľkou modlitbou vďaky Najvyššej sile za Silu. Mohli by sme osláviť tento sviatok, ako tí, ktorí vedome stoja vo stvorení a vedia čo sa deje . Pokúsme sa postaviť, poprosiť a otvoriť sa tomuto živému deju a tým získame živé požehnanie, ktoré sa bude liať do smädných a otvorených duší a všetkým nám prinesie pokoj a radosť.
Lej sa sila, lej sa Láska, dej sa dobro, dej sa Vôľa a my sa vpravujeme do týchto dejov.
Nech sa stane…..
Ako si urobíme, tak budeme mať – ako si ustelieme, tak budeme spať 🙂.
Krásny dnešní sviatočný deň a posväťme si ho najlepšie ako vieme…
Tatiana


Vyliate Ducha Svätého

V biblii vylíčený dej vyliatia Ducha Svätého na učeníkov Syna Božieho je pre mnohých ľudí ešte nevysvetliteľnou udalosťou a považuje sa často za niečo mimoriadne, čo sa stalo len raz, vtedy, a teda ľubovoľne.
Práve v tomto mylnom názore spočíva tiež príčina tohto zdanlivo „nevysvetliteľného“.
Udalosť nebola ojedinelá, ani sa nestala zvlášť kvôli učeníkom, ale bolo to dianie pravidelne sa opakujúce už od začiatku stvorenia! S týmto poznaním stratí dej ihneď na záhadnosti a pre vážne hľadajúcich čitateľov Posolstva Grálu sa stane pochopiteľným; nestratí pritom ani na veľkosti, ba naopak, bude sa javiť skôr ešte mohutnejší.
Kto pozorne študoval moje Posolstvo Grálu, ten našiel v ňom aj výklad pre toto dianie, lebo čítal prednášku „Svätý Grál“. Zmienil som sa tam o každoročnom pravidelne sa opakujúcom obnovovaní sily pre celé stvorenie. Je to chvíľa, kedy do svätého Grálu prúdi nová Božská sila na udržanie stvorenia!
Pritom sa zjaví na pár okamihov nad Grálom „Svätá Holubica“, ako duchovne viditeľná forma prítomnosti Ducha Svätého. Svätá Holubica patrí bezprostredne k „forme“ Ducha Svätého, tvorí teda jednu časť jeho „formy“.
Ako je kríž duchovne viditeľnou formou Božskej Pravdy, tak je „Holubica“ viditeľnou formou Ducha Svätého. Ona je skutočne jeho formou a nie že by myslená len ako forma!
Toto obnovenie sily Duchom Svätým, teda živou vôľou Božou, ktorá je silou, deje sa každého roku v presne určenom čase v najsvätejšej svätyni najvyššieho hradu alebo chrámu, kde sa uchováva svätý Grál, a preto je nazývaný hradom Grálu, ktoré je jediným miestom spojenia stvorenia so Stvoriteľom.
Obnovovanie možno nazvať tiež vylievaním sily, teda vyliatie Ducha Svätého, alebo ešte zreteľnejšie vyliatím sily skrz Ducha Svätého. Lebo Duch Svätý nie je snáď sám vylievaný, ale on vylieva silu!
Nakoľko učeníci boli toho dňa zhromaždení, spomínajúc na svojho Pána, ktorý vstúpil na nebesá, keď im predtým sľúbil poslať Ducha, teda živú silu, takže touto spomienkou bol daný dôvod zakotvenia k tomu, aby dej, odohrávajúci sa v tom čase v čisto duchovnom, zapôsobil určitou a primeranou mierou bezprostredne až nadol na zem, na zhromaždených učeníkov, pripravených na to pobožnosťou! Tým skôr, že cesta k týmto učeníkom bola ľahšie umožnená a urovnaná pozemským bytím Syna Božieho.
A z tohto dôvodu sa stalo to zázračné, ktorého prežitie je opísané v Biblii, ktoré inak na zemi nebývalo možné. Evanjelisti mohli vylíčiť prežitie, ale nie vlastný dej, ktorý sami nepoznali.
Svätodušné sviatky sú teraz pre kresťanov spomienkou na túto udalosť; avšak netušia, že približne v tomto čase je zakaždým v hrade Grálu skutočne deň Svätej Holubice. To znamená deň, kedy Duch Svätý obnovuje silu pre stvorenie! Samozrejme, nie je to Vždy presne na svätodušné sviatky, ako sú vypočítané na zemi, ale približne v tom čase.
Vtedy sa zhromaždenie učeníkov presne zhodovalo so skutočným dejom! Tiež neskoršie sa tento dej bude oslavovať pravidelne a v pravú dobu tu na zemi, ako najväčší a najsvätejší sviatok ľudstva, kedy Stvoriteľ vždy znovu darúva stvoreniu svoju udržiavaciu silu. Bude to „Deň Svätej Holubice“, teda Deň Ducha Svätého, ako veľká modlitba vďaky k Bohu Otcovi!
Budú ho sláviť tí ľudia, ktorí budú konečne stáť v tomto stvorení vedome, a ktorí ho teraz poznali správne v celom jeho pôsobení. Ak sa správne a v pravý čas otvoria vrúcnou zbožnosťou, bude tiež možné, že živé požehnanie bude prúdiť vo zvratnom pôsobení až sem dolu na zem a rozleje sa do smädných túžiacich duší tak, ako kedysi u učeníkov.
Ten čas prinesie potom a radosť. Už nie je tak príliš vzdialený, pokiaľ ľudia nezlyhajú a nebudú chcieť byť stratení na večnosť.

– výňatok z Posolstva Grálu


Len do dostatočne očisteného srdca, môže byť vyliata Sila, plná Života a Čistoty, ktorá môže horieť ako pochodeň v nás a okolo nás, počas nasledujúcich dvanástich mesiacov.
Dnes napoludnie sa doslova OTVORÍ NEBO a tak, ako dážď na Zemi poskytuje prírode i človeku nevyhnutné osvieženie, posilu i vlahu, pre ďalšie trvanie a rast na určité obdobie, rovnako Svetlá Sila, vylievaná na všetko Tvorstvo i Stvorenie skrze Svätého Ducha, pokropí, zaleje a naplní všetko, čo bude pre prijatie tejto Sily otvorené, prijímajúco naladené.
Aj pred dažďom sa môžeme skryť v skalnom útese, jeho osvieženie by sme však na sebe nepocítili. Rovnako aj našim nesprávne nasmerovaným rozumovým snažením, si môžeme okolo seba vybudovať “skalnú skrýšu”, kamenné hradby, ktoré neprepustia nič z toho, čo sa v Milosti a Láske Božej dnes začne vylievať na človeka, ako duchovného tvora v tomto Božom Stvorení.
Radosťou, veselosťou, pomáhaním, prajnosťou, dobrým naladením, túžbou stať sa znovuzrodeným človekom a zo všetkých síl sa tomuto znovuzrodeniu aj pričiniť, rovnako vrúcnou modlitbou /nie meditáciou!/, ušľachtilými rozhovormi a všetkým, čo ducha človeka povznáša a pozdvihuje, sa môžeme najlepšie naladiť a OTVORIŤ srdcom na toto Slávnostné prežívanie, na túto Veľkú udalosť dnešného DŇA.
Pozemsky časovo sa Duchovné Nebo doslova rozprší napoludnie DNES, 30. Mája 2021 a tento prílev Svetlej Sily bude pokračovať ešte nasledujúcih pár dní /Najváčší príliv tejto Sily je však len dnes, zajtra už toto občerstvenie doznieva podobne, ako čerstvo dažďom pokropená príroda, takto osviežená a plná života/. Preto je aj vždy po tejto Slávnosti a veľkej udalosti, nasledujúci týždeň označovaný a prežívaný ako “Poslávnostný týždeň”, v ktorom obdržaná Sila Svetla skrze Ducha Svätého, sa v našich srdciach upevňuje, zakotvuje a spätne vytvára tlak na naše chcenie i vôľu, aby sme v zmysle tejto Sily ďalej pôsobili a duchovne rástli.
Zvýšeným otvorením sa tejto Sile, prijímame na seba nesmiernu zodpovednosť!
Lebo každá prijatá sila, si vyžaduje aj jej využitie v jej druhu, v jej nastavení. Je to podobné, ako s pokrmom pre telo. Ak sme dlhšie neprijali žiadnu potravu, trebárs deň i dva, cítime vysilenie a vyčerpanie a jedine prijatím novej potravy pre svoje telo, mu zabezpečíme aj dostatok živín, potrebnej energie, aby mohlo byť v plnej sile opäť činné a slúžiť tak nášmu duchu k Bohu milej činnosti.
Preto dobre zvážme, ak prijmeme akúkoľvek potravu pre telo i ducha, na čo a akým spôsobom toto POSILNENIE využijeme. Telesne vyhladovaní a vysilení, môžeme po prijatí nového pokrmu konať skutky dobra, ale aj opačne. Ak by sme však takto nanovo posilnení škodili, konali ďalšie zlo, tak potom určite by pre nás bolo lepšie, aby sme žiadny posilňujúci pokrm neprijali, lebo vo vysilení a slabosti tela nemáme žiadnu silu konať v nejakej zlovôli, vypočítavosti, závisti, či viesť život v nerestiach a egoizme. Podobne, ako človek, ležiaci v kóme na nemocničnom lôžku nemôže v tej chvíli nikomu ublížiť, ale ani konať dobro, pretože je skrze zmeravené telo izolovaný od okolitého života.
Preto teraz zbystrite pozornosť priatelia, dnešnú Silu neobdržíme preto, aby sme sa v nej len “plahočili a kúpali”, alebo pre dobrý pocit. To neexistuje!
Táto nami prijatá SILA si bude v nasledujúcom období od nás právom vyžadovať, aby sme Ju využili a použili výhradne na konanie Dobra v najrozličnejších podobách a ak tak neučiníme, táto Sila sa okamžite obráti proti nám a zdrvení pod ťarchou vlastnej nezodpovednosti, môžeme zakrátko duchovne klesnúť o celé svety!
Preto prijmime túto Svetlú Silu, aby sme sa mohli stať lepšími, ako sme dnes. To je jediná základná požiadavka udalosti, ktorá sa dnes udeje.
Radostné prežívanie všetkým ľuďom Dobrej vôle…

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
JAN.
JAN.
2 years ago

Bohu nekonečná vďaka zato…Ale s touto silou prichádza aj záverečné vyúčtovanie prvej Veľkej očisty Zeme od zla a zlých…Sme na konci, ďalej sa už nedá ísť, len tí budú môcť, ktorí začujú Božie volanie a s radosťou sa k nemu pripoja, aby mohli prejsť do Zlatého veku ľudstva, na ktoré ľudstvo tak dlho čakalo, ktoré povedia ako Boží splnomocnenec sám Syn Boha IMANUEL..

Jana
Jana
2 years ago

JESARA – nech vás sila sprevádza – https://www.youtube.com/watch?v=JbXGUQec-Vw

VítězslavK.
2 years ago

Jsem člověk co vidí energie životní i neživotní kolem nás ,a mohu se vyjádřit k tomuto článku,země skutečně přechází, napojením do zlatého věku,s odpojením ďábelské matrice a došlo opravdu k historické události dne 30.5.2021 v městě Kišiněvě s pomocí zástupce boha zde na zemi,vtělení druhého příchodu ,na tuto zemi,samotného Ježíše Krista, gosudara Svjatoslava Mazury,při obřadu v Butučenach v Moldavii ve dvanáct hodin místního času,došlo pomocí obřadu k propojení této boží energie,přes srdce a tělo pana Mazury,který vystavěl novou matrici a osvobodil našeho ducha ,pomocí otáčení proti časové střelce se zpátky vrátil do bodu,kdy došlo k přerušení našeho duchovního vývoje a navázal opět vytyčenou naši cestu,ke světlu.Vše co se odehrává ve světě má příčinný děj v Kišiněvě.Kdokoliv umře,jeho duše projde tímto místem středobodem vesmíru,kde bude jeho duše souzena dle skutků,nikdo neunikne.Již nemohou existovat dvě matrice vedle sebe,s různou vibrací věcí a těl.S duchovním ohněm,boží láskou,je ničen ďábelský svět,již na světě záleží jen na tom,na jakou stranu se přikloníte,na temnou stranu ,odsouzenou k zániku,nebo na stranu boha a přejít do zlatého věku lidstva.Dochází, tak k dělení zrna od plev,což systém vakcinace i naznačuje.Každý je zodpovědný za svoje rozhodnutí a jednání,a k vystoupení před samotným bohem,člověk měl dostatek času,během všech vtělení,aby prohlédnul všechnu tuto hru a poučil se ze všech chyb.Ďábelský svět s napojením na Orion ,se svinuje ,jak Tóra,ještě zbývá pár metrů do konce svinutí,než bude uložena do božího archívu,kdykoliv k nahlédnutí.Země se začíná koupat v jiném světle,v nové matrici svého vývoje,na tisíc let.

lea
lea
3 months ago

Krásné, o rok prosím zopakovať skôr aspoň 25., aby si ľudia vedeli na tieto tri dni 29.,30,31 naplánovať len svoj deň v prírode a v čistote myšlienok. Tak ako ctia tieto 3 dni aj v Rakúsku na mieste svetla, sily a pravdy.
alebo miesto nech sa tak stane, -nech tak je.
http://www.abdrushin.sk/vo-svetle-pravdy/posolstvo-gralu-od-abdrushina-077.php

Israismael
Israismael
Reply to  lea
3 months ago

Miesto v Rakúsku , SVÄTÁ HORA SPÁSY(nie Sion nad Jeruzalemom) ,spomínaná je aj v biblii ,pôsobisko Abdrushina -Imanuela ,Vompberberg Tirolsko,blízko INSBRUCKU,kde je pyramída s vyžarovaním pôsobiacim vysoko nad našu planétu a nad našu hmotnú svetovú časť zvanú EFEZ(nie je to ostrov na zemi ale jedna vesmírna časť kde žijeme) ,a kde sú uložené pozostatky Ducha Pravdy,ktorý nám dal možnosť ešte raz a naposledy pred nastávajúcim a čoskoro prichádzajúcim SÚDNYM DŇOM , pochopit božiu Pravdu a božie Zákony ..A STALO SA !
Spomínaný Duch Pravdy ,ktoreho pred 2tis rokmi avizoval a spomínal sám Ježiš že príde tesne pred Súdom a prinesie ľuďom tesne pred súdom Poznanie od Boha na záchranu v sude , a ktorý nás mal uviesť do všetkej PRAVDY tak ten spomínaný Duch Pravdy je IMANUEL Abdrushin Oskar Ernest Bernard , ,ktorý sa narodil a inkarnoval na túto planétu v roku SVETLA 1875..V roku 1931 napísal vyše 900 stránkové dielo Vo svetle Pravdy ,absolútne živé Božie SLOVO PRAVDY a úplného poznania pre ľudstvo ,bez ktorého neprežije človek nadchádzajúci súd ani Veľkú očistu Zeme..Napravil všetky pokrivené pojmy ,ktoré sa učili nesprávne na Zemi,a jeho dielo Pravdy nevylučuje Bibliu a naopak je s ňou v súlade .Je len totálnou pohromu pre pozemského človeka že nespoznal znovu Božieho vyslanca a jeho dielo ,podobne ako to bolo s Ježišom….Znovu raz zaucinkoval duch Lucifera ,aby sa človek nedostal k tomu dielu SPASY
Ale príde to ako blesk z neba keď v jednu hodinu a v jeden určitý čas sa to rozšíri po celom svete .Ta hodina je veľmi blízko pred nami lebo sa zároveň stane aj dňom súdu nad ľudstvom !

Veleslava
Veleslava
3 months ago

Kto prejde na Novu Zem lasky.