29.12.2023

28/12/2023 | Duchovné pravdy

Až narodením Božieho Syna na Zemi, presne pred 2023 rokmi, bola Zem zahalená a obdarovaná neskreslenou, ničím neskalenou Božou Láskou.

Každoročne si takto pripomíname tú nesmiernu Obeť Božieho Syna, ktorý z blaženosti Svetla Božieho, prišiel sem do temnoty Zeme, aby nám sem priniesol a na Zemi zakotvil Energiu Božej Lásky, v ktorej je Zákonite obsiahnutá aj Energia Pravdy a Spravodlivosti.

Toto nedokáže žiadny šaman, žiadny guru, žiadny človek, toto je vyhradené len a výhradne Božiemu Synovi.

Energia Vianoc, ktorá je nabitá zachvievaním Božej Lásky, Lásky Kristovej k celému tvorstvu a ľudstvu, je ničím nenahraditeľná a neprekonateľná.

Pripravme sa preto v zodpovednosti a vážnosti týchto udalostí, na pripomenutie si Príchodu Ježiša na Zem a rovnako sa pripravme na príchod Dňa, v ktorom sa Láska Božia, každoročne skláňa k Zemi a obdarúva ju záplavami tej Najčistejšej Lásky, prúdiacej ku nám z Božej Dokonalosti. Tento rok, bude v tomto smere dokonca VÝNIMOČNÝ.

Stane sa tak presne 29. decembra 2023, ako sa tak deje KAŽDOROČNE, od tajomnej a v obsahu Majestátnej Noci Betlehemskej. Po tri dni a tri noci, svietila Hviezda Betlehemská na Vesmírnom Nebi, aby ožiarila miesto narodenia Božieho Syna a aby celému ľudstvu zvestovala Príchod dávno zasľúbeného Spasiteľa.

Bez prítomnosti Ježiša na Zemi, by ľudstvo zaniklo, nemalo by najmenšiu šancu na záchranu. Preto je oprávnené označenie Božieho Syna na Zemi ako Spasiteľ, ktorý svojim Slovom, ktoré zakotvil na Zemi, SPASIL SVET!

Tu treba však ostro rozlíšiť a dodať, že pôsobenie Ježiša na Zemi, nemá nič spoločné so žiadnym náboženstvom, ani s ničím podobným, čo si neskôr vytvoril človek na Zemi.

Náboženstvá sú dielom človeka a priniesli žiaľ viac skazy, ako toho dobrého.

Ale splnili aspoň jediné – preniesli Posolstvo Syna Božieho cez všetky stáročia a tisícročia, až do našej doby, aj keď skomolené a prekrútené, toto „prenesenie“ a určité udržanie si viery v Jediného Stvoriteľa, sa im však podarilo a na to treba aj vhodne poukázať.

Ak by neprišiel na Zem Ježiš, máme tu DNES oveľa temnejšiu ezoteriku, ako sa po Zemi v súčasnosti rozmáha, máme tu oveľa viac prekrútené a skomolené náboženstvá východu a pri hlbšom vhľade, sa dá s istotou predpokladať, že ak by neprišiel na Zem Ježiš, ľudstvo by dnes už neexistovalo, došlo by už skôr k jeho samozničeniu.

Milí priatelia, možno si niektorí ešte kladiete otázku, prečo 29. a nie 25. decembra, alebo 6. januára. Nuž i keď sa obe tieto náboženské vetvy, Rímskokatolícka i Pravoslávna, pomerne dobre trafili, je to presne 29. Decembra. Každý sa pritom môžete presvedčiť, že je to skutočne tak, že Ježiš, Boží Syn, sa narodil v noci, 29. decembra, pred 2023 rokmi.

Otvorme svoje srdcia a naciťujtme v pôsobení energií všetky dni, trebárs od 23. decembra 2023, až do 7. januára roku nasledujúceho. Predsa od toho je tu Advent, aby sme sa ZODPOVEDNE pripravili a aby sme svojim citom a srdcom jasne pocítili a prežili, v ktorý deň sú tie oblažujúce Energie Lásky Božej, v blízkosti Zeme, NAJSILNEJŠIE. zdroj

Veľká pomoc Ježiša ľudstvu nespočívala v obetovaní sa a vydaní sa na smrť pre domnelé vykúpenie ľudských hriechov, ako je to prekrútené ľudským myslením, ale vždy a jedine spočívala v správnom poznaní Ním prineseného Slova Pravdy a Jeho nasledovaní naším žitím v každodennosti.

Boh Otec vyslal svojho Syna pre pomoc ľudským duchom skrze Pravdu, v ktorej Ježiš osvetľoval skutočný zmysel a cieľ ľudského bytia, aby títo raz smeli dosiahnuť blaženosť duchovného domova v úrovniach Svetla.

Boh posiela svoju Silu pre každého, nedbajúc dočasnej nezrelosti a nechápavosti časti pozemských ľudí.

Z Boha Otca prúdi pre celé Stvorenie Životodarná sila, zahŕňajúca samočinne aj každého ľudského ducha- človeka, ako jednu iskru z nekonečných zástupov živých obyvateľov diela Stvorenia.

Ak sa človek sám nevylúči svojim tvrdošijným priklonením sa k zlu, keď tou istou silou, ktorá mu je posielaná k tomu, aby sa pozdvihol k zušľachteniu seba samého, pokiaľ svojou existenciou vstrebáva túto silu a je schopný ju užívať aspoň čiastočne k dobrému, tu potom ona k nemu priteká, aby ho posilnila a dávala mu výhľad jeho ďalšieho bytia bez toho, aby on sám o tom snáď čokoľvek tušil.

V láskyplnom darovaní Božského druhu trpezlivo táto sila života čaká, až on dozreje k onej hranici duchovnej veľkosti, keď túto silu i jej pôvod konečne objaví. Táto sila však vyžaduje pohyb, a preto každý človek potrebuje dozrieť na poznanie Pravdy o Bohu a Grále, aby zosilnel a stal sa duchovne dospelým, inak jeho iskra stratí silu a vybledne k ničotnosti.

Nepremeškajme čas na dozrievanie, ktorý bol daný každému na ceste Stvorením, kedy máme sa raz vrátiť ako vedúci, zrelí duchovia do duchovného domova, úrovne Svetla a trvalej, blaženej harmónie vo výšinách Stvorenia. zdroj

“SLÁVNOSŤ ŽIARIACEJ HVIEZDY”

Vianoce sú preč. Posvätná noc, ktorá je ešte slávená k pamiatke narodenia Syna Božieho na zemi. Slávená ľudstvom a cirkvami falošným spôsobom. A zatiaľ čo znejú hlasno chválospevy, zatiaľ čo sa vzduchom zachvieva vyzváňanie zvonov, tu rúti sa dole zo svetlých výšin na toto tak pokrytecké, nenapraviteľné ľudstvo odplata za každé zlo, ktoré sa doteraz dialo v svojhlavej domýšľavosti rozumu.

A táto vážna hodina rozhodnutia stojí teraz pred vami. Triedení ste taktiež vy, rovnako ako všetci ľudský duchovia. Každý nesie na čele to znamenie, ktoré si on sám vtlačil cez svoje konanie, ďaleko viditeľné všetkému duchovnému. Toto znamenie ukrýva rozsudok pre nositeľa. Konečný rozsudok, ktorému prepadá. Všetko rozmýšľanie, možnosť čakania, voľba, sú preč. Lebo rozhodnutie padlo.

Zrúti sa to, čo si nezaslúži byť, žiť bude iba to, čo už vkročilo na správnu cestu. Už nič nemôže zachrániť toho ľudského ducha, ktorý na čele nesie pečať zničenia. Teraz nastúpi cestu k zatrateniu, ktorú si sám vytvoril vo svojom konaní a myslení. On bol … a nikdy viac nedôjde nového bytia, pretože sa nehodí pre stvorenie Boha. Temnota musí teraz vo Svetle zhorieť. V čistote má stvorenie ďalej žiariť! Zbavené od všetkých výtvorov ľudskej svojhlavosti! Kto sa ešte nechce podrobiť Božej vôli, nesmie tiež v budúcnosti existovať. Ani v neskoršom bytí na onom svete nie je pre neho miesto. A s ním zrútia sa všetky diela, ktoré povstali, aby slúžili ľudskej ctižiadostivosti, jej panovačnosti, jej samoľúbosti. Beda však všetkým ľuďom, ktorí sa pokúsia temnotu znova sformovať cez svoje myslenie a svoje konanie. Budú s podstatou svojej existencie rozdrvení bez zaistenia doby obratu. Božia ríša na zemi musí zostať očistená od zla, ktoré ľudia vniesli do stvorenia s ješitnosťou chcenia vedieť lepšie v práci svojho pozemského rozumu.

Falošné názory rozumu rovnajú sa falošným cestám, ktoré nikdy nemôžu viesť k vzostupu, ale iba do tmy a tým do skazy. Ak blúdite v močiari tak, že vám hrozí smrť, tak je vaším osloboditeľom, vašim záchrancom ten človek, ktorý kráča pred vami a označuje cestu, ktorá vás bezpečne dovedie na pevnú pôdu, aby ste sa nemuseli prepadnúť. Práve tak je to so Synom Človeka ako s vykupiteľom. Vykupiteľom stane sa iba vám, zatiaľ čo rozbije všetky
doterajšie omyly, ktoré vám nastražil ľudský rozum a ukáže vám cestu, ktorá každého ľudského ducha musí viesť k Svetlu.

Iba tím budete konečne oslobodení od falošných názorov, ktoré majú za následok zlo. Budete z nich uvoľnení alebo vyslobodení. Za predpokladu, že v pokore prijmete to, čo vám podľa Božej vôle prinášam. Pre iných, ktorí nechcú počuť, zasľúbené vykúpenie neplatí. Vykúpenie nie je teda snáď odpustenie všetkých doterajších hriechov, ale uvoľnenie od zla, spočívajúcom v poznaní všetkých falošných ciest, do ktorých sa ľudia svojhlavo stále hlbšie a
prinášajúc zmätok zaplietali, takže zánik bol ako následok nezadržateľný.

Kto nie je s všetkou poctivosťou vo svojom chcení ochotný žiť podľa môjho Slova, ten sa odo mňa odvracia, lebo sa stane zavrhnutým ako neupotrebiteľný stavebný kameň na stavbe veľkého stvorenia. Spozornejte! Človek môže teraz ďalej žiť, iba keď sa vradí do vôle Božej, riadi sa podľa nej. K tomu patrí, že ste sa naučili správne poznávať tuto vôľu, ktorá je vám daná v Slove. Nechajte pri tom padnúť svoje názory a zostaňte voči tomuto Slovu ako deti, ako to Ježiš Kristus vyžadoval! Prijímajte to s otvoreným myslením, nie s výhradami! Inak nemôžete nikdy správne pochopiť toho hodnotu, ako je to nutné, aby vám z toho vykvitla spása.

Buďte oslobodení od falošného myslenia, od chytráckeho chcenia! V tom potom pre vás spočíva spása; lebo ste zle zapletení, po tom čo ste vy sami Slovo Spasiteľa cez svoje cirkvi, vykladané len podľa ich zmýšľania prijali a tiež vo svojom lenivom spôsobe uznali za správne.

Ste stratení, pokiaľ niečo takéto činíte i naďalej. Vy sami, každý celkom pre seba, zostáva Bohu zodpovedným za všetko svoje myslenie a konanie. Nič vám nebude k prospechu, keď chcete pred sebou niesť to, čo vás cirkvi a školy , teda iný takto naučili. Prijali ste každý sám schopnosť k mysleniu a k skúmaniu od Stvoriteľa a ste preto zaviazaní tieto schopnosti tiež plne k tomu využiť, nielen pre pozemský zisk, ale v prvom rade pre spásu svojej duše.

Tak ukazujem Vám teraz cestu v mojom Posolstve, ktorou podľa zákonov Božích máte ísť, ako ju už kedysi Syn Boží dal v svojom Slove. Nastúpiť a isť touto cestou potom musíte sami.
Žiadna iná k svetlej ríši Boha nevedie. Žiadna iná k pozemskému šťastiu v nadchádzajúcej dobe, ktorá bude novou a inou než doposiaľ.

Avšak musíte v tom byť živí, musí byť vo vás najpoctivejšie chcenie, najvrúcnejšia túžba. S prázdnymi slovami alebo prázdnymi formami sa to učiniť nedá. Služba Bohu chce byť videná ako práca. Ako duchovne slobodní ľudia máte Bohu načúvať.

Slúžiť Bohu neznamená nič iného, ako dbať zákonov vývoja vo stvorení, aby ste v ňom nestáli ako škodcovia, ako sa to dialo doteraz.

Z diela Posolstva Grálu

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oooo
Oooo
1 year ago

Zatiaľ nikto nevie,kedy sa Ježiš skutočne narodil.Ako je možné, že to viete zrovna vy….

Daniel
Admin
Reply to  Oooo
1 year ago

Hovorí sa tomu intuícia a bolo to tu spomenuté desiatky krát… Mysľou človek NIKDY nedokáže spoznať pravdu v dôležitých otázkach, pretože myseľ patrí k hmote, preto nedokáže chápať duchovné veci. Na tom nám slúži náš duch, vnútorný pocit v nás, intuícia a je to náš navigačný kompas v tomto bytí. Keby sme to nemali, ľahko by sme sa stratili, ale vďaka vyciťovaniu dokážeme rozoznať správne od nesprávneho a tak stúpať nahor. Treba však rozoznávať cit od pocitu, pretože pocit súvisí s myšlienkami, ale náš vnútorný hlas je cit. A pokiaľ hovoríme o dátume narodenia, dá sa to tiež spoznať práve vo vyciťovaní prichádzajúcej lásky k nám. Nejde vôbec o dátum narodenia pozemského tela Ježišovho ako o to, čo dátum 29.12 predstavuje a je to práve spomenutý príliv lásky na Zem.

Israismael
Israismael
Reply to  Daniel
1 year ago

Človek je raz taký ako vy OOOoo…veľmi nedôverčivý ,trufaly a oponent, k tým čo sú poučení priamo zo Zdroja (Boha a jeho Slova) lebo keď sa drží človek tradícií a až 85% ľudského temného kalibrovania na Zemi ,čiže toľko percentneho ľudského sucastneho prepadu k temnu, tak sa ani nečudujem že Svetlo Vám nezasvieti na cestu života !!!…akoby aj mohlo zasvietit keď sa nepreskúma pravý Zdroj ,ktorý bol zverejnený pred cca 100 r a je dostupný každému jednému jednotlivci na tejto planéte …Najhoršie však je ,keď sa človek drží slepej viery a širokej cesty …Ťa ide do zatratenia ,do večnej skazy ..
Tak si len predstavte Oooo ,že sú na tejto Zemi ľudia ,ktorí majú Zdroj poznania …Ale k tomu sa treba dopracovať slobodnou vôľou ľudského chcenia a pokory ..Inak to nikdy nepôjde !

Israismael
Israismael
Reply to  Israismael
1 year ago

Inak nechcem ooo aby ste môj text chápal ako vašu kritiku na váš komentár ,aj keď nebol adresovaný zrovna mne ..nie, to ja nechcem kritizovať človeka…skôr mi išlo o vysvetlenie ..Aj keď možno vo vašej otázke na článok bolo kúsok ironie ale možno aj kusok zvedavosti …

Israismael
Israismael
Reply to  Oooo
1 year ago

Možno keby ste poznal vyššie božie zákony tak by vám aj celkom doplo ..lebo vyšší vesmírny zákon ,hovoríme mu ZAKON LASKY sa zachvieva v čísle 5.
29.12 = 2+9+1+2=14 rozložením na prvocislo je to 1+4 …(v zákone vesmíru sú zakotvené oktavy čísiel od 1-9)..
Celý vesmír sa vyznačuje harmoniou tónov,zvukov ,farieb a čísiel
Preto narodenie Ježiša na Zemi bolo na základe Zákona lásky,zákona čísla 5 ,lebo On bol sám LASKA,CIZE 29.12 a ak chcete presnejšie aj rok tak bol to rok 7(7=ZAKON BOZEJ VOLI ) pred naším letopočtom…Kedze Herodes Veľký bol vládcom Judei ,keď Ježiš musel odísť na pár rokov do Egypta pred Herodesom(Herodes Veľký zomrel v 4st pred naším letopočtom) tak malý Ježiš sa vrátil s rodičmi do Nazaretu hneď po smrti Herodesa …Takto to teda bolo s narodením Ježiša a aj s rokom narodenia… to vieme podľa Heredosa,ktory dal vyvraždiť malé nemluvnata cca rok po narodení Ježiša ..ale bez znalosti a skúmania to nejde zistiť

Eea
Eea
3 months ago

Ďakujem pekne. Láska k sebe k svojej duši môže otvoriť srdce. A poznať pravdu, svetlo a lásku. Ľudia si neuvedomujú že sa vlastne námahu radi, čím myslím že nepočúvajú svoju dušu. Stačí sa pozerať 20- 30 minút do svojich očí pred zrkadlom a vidíme ak sme ticho sami do sebou čo chce naša duša. Ideme cestou ktorou chceme ísť? To je prvý krôčik. Ďakujem a žehnam Vám a krasnej matke Zemi.